21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange ville på talerlista under kveldens digitale representantskapsmøte i Buskerud Arbeiderparti. (Illustrasjon)

Buskerud Arbeiderpartis representantskap vil oppløse Viken

Ikke uventet gikk representantskapet i Buskerud Arbeiderparti inn for en oppløsning av Viken Fylkeskommune på sitt møte i kveld. Men det var syv av totalt 56 representanter som ville beholde Viken som fylke under det digitale møtet ledet fra Folkets Hus i Drammen.
Annonse

– Vi hadde et godt møte med en åpen og fin diskusjon i Buskerud Arbeiderparti sitt representantskap i kveld. Det ble votert over fylkesstyrets innstilling. 49 ønsket å oppløse Viken mens syv ønsket å bevare Viken, sier Kristian Kirkerud.

Det var representanter fra Ringerike, Jevnaker og én fra Flå som stemte imot oppløsningen av Viken på kveldens møte.

Annonse

Buskerud Arbeiderpartis fylkesstyre vedtok 11. januar følgende innstilling til Buskerud Arbeiderpartis representantskap 18. januar. (Forkortet utgave)

Oppløsning av Viken – Nei til Høyresidens sentraliseringsreform
Det har i Buskerud vært motstand mot opprettelsen av Viken. Sammenslåingen ble gjennomført ved tvang, av Høyreregjeringen med argumenter om sentralisering og effektivisering. I samarbeidsplattformen i Viken er det slått fast at det skulle sendes en søknad opp oppløsning ved regjeringsskifte. Vi gikk til valg i fjor på at vi skulle oppløse Viken, og etter valget er regjeringsplattformen tydelig på at Viken får anledning til å oppløses på bakgrunn av en utredning og et vedtak i fylkestinget i Viken. I henhold til regjeringsbestemmelser er det gjennomført en utredning av de økonomiske, administrative og strukturelle konsekvensene av en oppløsning.

På dette grunnlaget har fylkesrådet har lagt fram en administrativ utredning av konsekvensene for oppløsning av Viken, og lagt fram sin innstilling som konkluderer med at Viken skal oppløses. Dette danner grunnlaget for den videre prosessen. Buskerud Arbeiderparti skal ta stilling til oppdelingsspørsmålet.

Dette er et spørsmål som er veldig komplekst, og som har store konsekvenser for både forvaltning, tjenesteproduksjon, demokrati, organisasjonsliv og økonomi for våre innbyggere i lang tid framover. Etter Buskerud Arbeiderpartis syn er det i tre hovedlinjer argumentasjonen går langs – velgerkontrakten, demokrati, tilhørighet og fylkeskommunens fremtidige økonomi.

Velgerkontrakten
Buskerud Arbeiderparti har over lang tid vært imot opprettelsen av Viken. Før opprettelsen kom dette fram gjennom flere avstemninger i Stortinget, hvor våre stortingsrepresentanter stemte imot opprettelsen.

Viken ble allikevel opprettet mot vår vilje. Samarbeidsplattformen som ble vedtatt av et enstemmig representantskap i Viken, bestående av representanter fra Akershus, Buskerud og Østfold. Den fremforhandlede samarbeidsplattformen i Viken var klar i sin sak:

«Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021, vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.»

Konklusjon
På bakgrunn av det overstående mener Buskerud Arbeiderparti at Viken skal oppløses. Det er etter Buskerud Arbeiderpartis mening av stor viktighet at vi holder det vi lover i møte med velgerne. Lokaldemokratiet vil bli sterkt svekket og det vil føre til en sentralisering av makt. Dette er i sterk strid med en sosialdemokratisk organisering av samfunnslivet.

Buskerud Arbeiderparti forventer at regjeringen følger opp lovnadene om nødvendig økonomisk kompensasjon og en fremtidig økonomi som gir gode tjenester og utvikling i Buskerud fylkeskommune.

1. Det sendes en søknad til Stortinget om deling av Viken fylkeskommune.

2. Viken fylkeskommune deles opp i Akershus, Buskerud og Østfold, med oppstart 1. januar 2024.

3. Forslag til nye fylkesgrense for Buskerud
Buskerud bestående av: Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nesbyen, Flå, Sigdal, Rollag, Krødsherad, Flesberg, Kongsberg, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Modum, Hole, Ringerike og Jevnaker.

Buskerud Arbeiderparti krever at kostnadene ved en oppdeling finansieres i sin helhet fra staten og at det opprettes overgangsordninger og at det i tråd smed Hurdalsplattformen gjennomgås og sikres økonomiske rammer som bidrar til et godt tjenestetilbud, en sunn utvikling av de nye fylkene med oppgaver som styrker fylkene.

Del:
Annonse