21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker og Kari Anne Sande i Kongsberg ber om fortgang i trafikksikkerhetsarbeidet på «Gamleveien».

Ordførere krever fortgang i trafikksikkerhetsarbeidet på «Gamleveien»

Trafikksikkerhetsarbeidet rundt den mye omtalte Gamle Kongsbergvei eller bare «Gamleveien» går for tregt og nå har ordførerne i Øvre Eiker og Kongsberg sendt brev til fylkesråden for samferdsel hvor de krever fortgang i sakene.
Annonse

Som vi har omtalt de siste dagene er det stor frustrasjon blant beboerne langs Gamle Kongsbergvei over at ingenting gjøres for å få denne veistrekningen mer trafikksikker. Det har vært en rekke ulykker og mange bruker veien som «rallyløype» med potensielt katastrofale følger.

Det er ikke mange dagene siden at en Mercedes-eier kjørte av veien etter å ha drevet det politiet beskrev som villmannskjøring langs denne veien. Men han er langt fra den enste som tråkker vel hardt på pedalen langs denne veistrekningen.

Annonse

Situasjonen for beboerne er ikke blitt bedre de siste dagene etter at det ble kjent at Statens vegvesen skal vurdere å utbedre den såkalte Teigen-undergangen til høsten. Mange frykter at denne vurderingen ender i en utbedring og dermed en ny bomstasjon for å stoppe trafikklekkasjen på E134. Det vil i så fall gjøre situasjonen enda verre for beboerne langs «Gamleveien».

I dag har derfor ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker og ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand, sendt brev til Olav Skinnes, som er fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune. De deler bekymringene som beboerne langs veien har anført overfor fylket en rekke ganger.

Dette er brevet som ordførerne har sendt til fylkesråden:

Fylkesråd Olav Skinnes
Viken fylkeskommune

Trafikkforhold og behov for strakstiltak på Fv. 2757

Fv. 2757 eller Gamleveien har i løpet av de to siste årene fått en stor trafikkøkning, både som følge av er nye boligområder både på Kongsbergsiden og på Darbu. I tillegg har en del innbyggere og pendlere valgt å kjøre denne veien for å unngå bom på E134. Den årlige ÅDT har variert mellom 900 og 1.500 på veien.

Veien er skolevei og en god del husstander bor tett inntil veien. Veien er og mye brukt som sykkelvei mellom Kongsberg og Drammen, dette er i ferd med å avta pga. økende biltrafikk og er følgelig negativt i forhold til folkehelseperspektivet og de ambisjoner som legges i Buskerudbysamarbeidet hvor sykkel er et satsingsområde.

Det er et stort engasjement fra de som bor langs veien for å få gjort trafikksikringstiltak. Bekymringen er knyttet til mørketid, vinterføre og skolebarn til fots på vei til skolebuss. Det er og mangelfullt med bussholdeplasser på strekningen som gjør skoleveien utrygg.

Denne saken har pågått i snart to år, uten at tilstrekkelige tiltak er gjennomført. Vi blir møtt med argumenter om hvorfor hastighetsreduksjon og fartsdumper ikke er mulig, da Fv. 2757 er en del av fylkesveinettet.

Virkeligheten er den at både Kongsberg og Øvre Eiker har fylkesveier i dag hvor dumper og nedsatt hastighet (40 km) har vært operativt lenge med god effekt. Det er for oss uforståelig at ikke noe tilsvarende kan gjennomføres på Gamle Kongsbergvei. Det bør og presiseres at tiltaka vi ber om har lav kostnad.

Situasjonen med trafikklekkasje til sideveier når bommer blir satt opp langs hovedårene bør ikke komme som en overraskelse verken på vei eier eller skiltmyndighet.

Vi krever at veieier snarlig iverksetter tiltak på foreslåtte punkter langs veien som reduserer farten på strekningen mellom Darbu-Lurdalskrysset. Dette i form av nedsatt hastighet og fartsdumper.

Med vennlig hilsen
Kari Anne Sand
Kongsberg kommune

Knut Kvale
Øvre Eiker kommune

Del:
Annonse