25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

22 gauper kan skytes i årets jakt. (Foto kjekol/iStock – Store norske leksikon)

Årets kvotejakt på gaupe – kan skyte 22 dyr – 4 i vårt jaktområde

Kvotejakt på gaupe i rovviltregion 2 starter 1. februar. Fra jaktstart er det tildelt en kvote på 22 gauper som er fordelt på fire jaktområder i regionen. To av disse jaktområdene berører Viken. I jaktområde tre, som Øvre Eiker tilhører, er det lov å skyte fire dyr inklusive en voksen hann.
Annonse

Det er rovviltnemnda som har åpnet for jakt på gaupe i rovviltregion 2. Totalkvoten for regionen er på 24 dyr, hvorav maksimalt 7 hunngauper eldre enn ett år. 2 dyr, hvorav begge voksne hunndyr, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene som kommer i løpet av jaktperioden.

Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken som melder dette.

Annonse

Nytt av i år er at mordyr i lag med unger er unntatt fra tillatelsen i 3 uker, fra 1.- 21. februar. Tidligere år har dette vært de første to ukene.

Vedtaket var påklaget, men klagen ble ikke tatt til følge. Både Rovviltnemndas vedtak og klagevedtaket fra Klima- og miljødepartementet finner du til høyre/nederst på denne siden og på Miljøvedtaksregisteret.

Informasjonen i denne artikkelen er også oppsummert i dokumentet som du finnes på nettsidene til Statsforvalteren.

Kvoten er fordelt på følgende jaktområder:

Jaktområde I: Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og Krødsherad kommuner, samt deler av Kongsberg og Ringe-rike, i Viken fylke – 7 dyr inkl. to voksne hunner.

Jaktområde II: Midtre og vestre deler av tidl. Telemark fylke og Bykle og Valle kommuner i Agder – 8 dyr inkl. en voksen hunn.

Jaktområde III: Hole, Modum, Lier, Øvre Eiker og Drammen kommuner, samt deler av Ringerike og Kongsberg kommuner, i Viken fylke. Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Siljan og Porsgrunn kommuner, samt deler Skien kommune, i Vestfold og Telemark fylke – 4 dyr inkl. en voksen hunn.

Jaktområde IV: Nome, Bamble, Kragerø, Drangedal og Nissedal kommuner, samt deler av Skien kommune i Vestfold og Telemark. Åmli, Froland, Vegårdshei, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner i Agder – 3 dyr inkl. en voksen hunn.

Jaktområde V: Beiteprioritert område i Aust-Agder (Bygland, Evje og Hornes, Iveland, Birkenes og Lillesand) – kvotefri jakt.

SMS-varsling og kvoteinformasjon
Jeger plikter å registrere seg på Statsforvalternes SMS-varsling for lisens- og kvotejegere og å holde seg jevnlig oppdatert om gjenværende kvote på kvotetelefon 32 26 67 00. Ved lav gjenstående kvote er det jegers ansvar å sjekke kvotetelefonen ofte eller påse at det er dekning på telefonen for å motta SMS-varsling om stans i jakta.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Agder har egne kvote- og varslingstelefoner.

Melding om felt dyr i Viken
Felling av gaupe skal uten opphold og innen 30 min. meldes til Statens naturoppsyn (tlf. 975 70 975) og Statsforvalteren (971 35 265).

Felte dyr skal framvises for kontroll. Undersøkelsen vil bli utført av Statens naturoppsyn.

Innlevering av felte dyr
Jeger eller preparant plikter å sende inn skrott av felt gaupe til vitenskapelig formål innen 1. juli samme år. Dersom ikke innleveringsfristen overholdes tilfaller dyret i sin helhet Viltfondet.

Jakttid
Jakttid på gaupe er 01.02. – 31.03. Ved fylt kvote kan jakta stanses tidligere. Gaupejakt er ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære jaktbestemmelser i medhold av viltloven. Dette innebærer blant annet at en må ha tillatelse fra jaktrettshaver for å kunne utøve jakt.

Krav til aldersgrense, våpen og skyteprøve
Gaupe er definert som storvilt, og aldersgrensen for å jakte gaupe er derfor 18 år. Det er tillatt å jakte gaupe både med haglegevær og rifle. Det er ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn 2 skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Når jakta utøves med rifle er det bare tillatt å bruke ammunisjon med ekspanderende prosjektil (blyspiss, hullspiss o.l.), og som har en anslagsenergi på minst 980 joule (100 kgm) på 100 meter. Jegere som ønsker å bruke rifle ved gaupejakt må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår.

Bruk av hund og fangstredskap
Det er lov å bruke løs på drevet halsende hund til jakt på gaupe. Fangst av gaupe er søknadspliktig og krever årlig tillatelse fra Statsforvalteren for den enkelte bås. Båsens konstruksjon, plassering og tilsynshyppighet skal framgå av søknaden.

Tilsyn av bås til fangst av gaupe skal utføres fysisk og/eller visuelt (kikkert) minst hver morgen og kveld.

Ettersøk og kontroll
Den som påskyter gaupe uten å felle, plikter uten opphold å underrette Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet, og ved skadeskyting gjøre det en kan for å avlive dyret snarest mulig. Jeger og jaktlag som har deltatt ved skadeskytingen, skal uten godtgjørelse bistå viltmyndighet eller politi i det videre ettersøk. Enhver som utøver jakt og fangst plikter å la seg kontrollerer av politi eller Statens naturoppsyn, og ved forlangende påvise skudd- eller fangststed.

Kartlegging av gaupebestanden
Påvising av familiegrupper er sentralt i overvåkingen og forvaltningen av gaupebestanden. Spor etter mulige familiegrupper meldes fortløpende til Statens naturoppsyn på telefonnummer 975 70 975, eventuelt via Skandobs.

Det kan felles totalt 22 gauper under årets lisensjakt. Fire av disse kan skytes i jaktområdet som Øvre Eiker er en del av.
Del:
Annonse