20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Jehovas Vitner har en menighet i Haugveien i Hokksund. Hvordan dette påvirker menigheten er ikke kjent. (Foto: Google)

Jehovas Vitner nektes statstilskudd for 2021 – bryter loven mener Statsforvalteren

Statsforvalteren i Oslo og Viken nekter trossamfunnet Jehovas Vitner statstilskudd for 2021 på bakgrunn av samfunnets eksklusjonspraksis.
Annonse

Etter å ha mottatt varslinger fra tidligere medlemmer angående eksklusjon og utstøtelse av medlemmer, har Barne- og familiedepartementet bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken om å gjennomgå Jehovas Vitners egne redegjørelser og publikasjoner. I denne gjennomgangen har Statsforvalteren avdekket flere brudd på trossamfunnsloven.

Rett til fri utmelding
Eksklusjonspraksisen innebærer at medlemmer nektes kontakt med utmeldte medlemmer. Dette vil også gjelde for medlemmer som frivillig har forlatt trossamfunnet. I praksis betyr dette at de som melder seg ut ikke kan ha kontakt med familie og venner i menigheten. Etter vår vurdering hindrer dette retten til fri utmelding, og er i strid med trossamfunnsloven § 2, heter det i vedtaket fra Statsforvalteren.

Annonse

Eksklusjon av barn
Trossamfunnet åpner også for å ekskludere døpte mindreårige. Det betyr at barn kan bli ekskludert dersom de bryter trossamfunnets regler. Vi mener dette er negativ sosial kontroll og krenker barns rettigheter. Udøpte barn som bryter med trossamfunnets regler, kan bli utsatt for sosial isolasjon. Dette oppfattes også som negativ sosial kontroll og brudd på barns rettigheter. Slik behandling av barn er i strid med trossamfunnsloven § 6.

Statsforvalterens skjønn – tilsynsmyndighetene kan nekte tilskudd
Jehovas Vitner har ved flere anledninger forsvart eksklusjonspraksisen. Trossamfunnet har detaljerte regler for hvordan medlemmene skal praktisere eksklusjon og sosial isolasjon overfor disse gruppene.

Reglene meddeles medlemmene blant annet via bøker og studieartikler. Vi har vurdert lovbruddene som systematiske og forsettlige, og har derfor valgt å nekte tilskudd. Dette er i tråd med trossamfunnsforskriften § 11 tredje ledd.

Du kan lese hele vedtaket her

Del:
Annonse