23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Næringsminister Jan Christian Vestre er glad for at bedrifter nå kan søke om støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet.

Nå kan bedrifter søke på kompensasjonsordningen

Fredag gjenåpnet den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet. Ordningen har kommet raskt på plass og skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Tusenvis av bedrifter kan få penger om få dager.
Annonse

– Vi har fått på plass denne ordningen i rekordfart slik at bedriftene som sliter skal få penger på konto så fort som mulig. Vi varslet tidlig at vi vil gjenåpne en styrket ordning. Nå er jeg veldig glad for at dette er på plass, og at bedrifter nå kan søke om støtte for faste uunngåelige kostnader og kompensasjon for tapt varelager. Jeg vil berømme Brønnøysundregistrene som har fått dette på plass så raskt, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Kompensasjonsordningen er blant de største økonomiske tiltakene regjeringen setter inn for å hjelpe bedrifter har fått redusert aktiviteten sin som følge av koronapandemien. Ordningen dekker inntil 85 prosent av faste uunngåelige kostnader i månedene november og desember 2021 og januar 2022. I februar tas maksimal dekningsgrad ned til 70 prosent.

Annonse

– Mange bedrifter har hatt det vanskelig gjennom pandemien. Det som er viktig er å trygge flest mulig jobber og holde aktiviteten oppe og bidra til forutsigbarhet for bedriftene, sier Vestre.

Gjenåpnes med flere endringer
Etter en rekke innspill fra næringslivet er kompensasjonsordningen justert og forlenget til og med februar.

– Jeg har hatt tett kontakt med partene i arbeidslivet, og har besøkt berørte bedrifter i hele landet. De har gitt oss innspill til hvordan de økonomiske ordningene treffer og kan forbedres. Disse innspillene har vi tatt med oss i justeringen av ordningen. Dette er fellesskapets midler. Derfor vil vi stille krav til bedrifter om å betale tilbake tilskudd dersom de går i overskudd eller foretar utdelinger som for eksempel utbytte, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Regjeringen innfører regler om tilbakebetaling av tilskudd. Dette skal bare gjelde tilskudd fra og med november 2021.

Dekker også strømutgifter
Ekstraordinære forhold har ført til uvanlig høye strømpriser de siste månedene. Det har ført til økte strømkostnader for både privatpersoner og bedrifter. Bedrifter som kvalifiserer for støtte under den generelle kompensasjonsordningen kan få dekket strømutgiftene til lys og varme som en del av de faste unngåelige kostnadene.

– Bedrifter som har hatt et visst omsetningsfall under pandemien kan få støtte til å betale deler av strømregningene gjennom den nasjonale kompensasjonsordningen. I fjor vinter gjaldt dette rundt 12.000 bedrifter. Jeg håper dette kan bidra til å begrense de økonomiske konsekvensene høye strømpriser har for allerede hardt rammede bedrifter, sier Vestre.

Automatisk løsning
Nærings- og fiskeridepartementet ga i 2020 Brønnøysundregistrene ansvaret for å utvikle og forvalte tilskuddsordningen. Løsningen er automatisk, og bedrifter som søker kan vente seg penger på konto innen et par arbeidsdager.

På kompensasjonsordning.no er det informasjon om alle tilskudd som er gitt og hvem som har mottatt dem.

– Arbeidet med endringene på kompensasjonsordningene har vært intenst og lærerikt for oss. Sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Digitaliseringsdirektoratet, Regnskap Norge og Revisorforeningen har vi jobbet for fullt for å få dette i havn. Vi er glade for å få lov til å bidra i arbeidet, og ser nå fram til å motta nye søknader, sier Kristine Aasen, kommunikasjonsdirektør ved Brønnøysundregistrene.

Om den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet
Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet dekker inntil 85 prosent av faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.

Tilskuddet til et foretak avhenger av hvor stort omsetningsfallet har vært.
Et foretak/konsern kan motta maksimalt få 4 millioner kroner i tilskudd for november og februar, og 7,5 millioner kroner i tilskudd for desember og januar.

Fra november 2021 er det totale taket hevet fra 100 millioner kroner til 120 millioner kroner.

Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom man gikk med overskudd på minst 50.000 kroner. Fra overskudd i 2021 vil du kunne trekke fra underskudd i 2020 og dersom dette blir mindre eller lik 50 000 kroner, oppstår det ikke noe tilbakebetalingskrav.

En lignende regel vil gjelde for de som går med overskudd i 2022: Dersom bedriften samlet har et underskudd i 2020 og 2021, kan dette trekkes fra overskuddet i 2022. Det vil også fra samme tidspunkt settes krav om at man må betale tilbake tilskudd dersom man foretar utdelinger, for eksempel utbytte, i et nærmere angitt tidsrom.

Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.

Ordningen er rettighetsbasert og hjemlet i lov og forskrift. Ordningen ble forvaltet av Skatteetaten i perioden mars-august 2021, og Brønnøysundregistrene (Brreg) i perioden fra september 2020.

Bedrifter kan søke og finne mer informasjon på www.kompensasjonsordning.no.

Om kompensasjon for tapt varelager
Regjeringen gjeninnfører ordningen med kompensasjon for tapt varelager for desember 2021 og januar 2022.

Tapt varelager kan kompenseres selv om det har vært donert til veldedig formål.

Bedriftene må huske dokumentasjon, og være klar over skatte- og avgiftsmessige konsekvenser.

Bedriftene som omfattes kan få kompensert anskaffelseskostnadene til varelageret med fratrekk for normalt svinn.

Kompensasjon for tapt varelager kan søkes om i samme løsning som den generelle kompensasjonsordningen, kompensasjonsordning.no.

Regelverket for ordningen finnes her: Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter oktober 2021 – regjeringen.no

Del:
Annonse