23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Toleransereiser er viktig i det holdningsskapende arbeidet i Øvre Eiker. (Illustrasjon: Pexelx.com)

Øvre Eiker utvider satsingen på toleransearbeid i skolen

Politikerne går inn for å videreføre tilbudet om toleransereiser for elever i ungdomsskolen i Øvre Eiker. De vil også gjøre toleransearbeidet i skolen enda mer omfattende enn tidligere.
Annonse

Øvre Eiker kommune har i mange år hatt toleransearbeid som del av undervisningen og gjennomført en toleransereise for 10.-klassinger. Kommunestyret ba i 2019 om at arbeidet ble evaluert med tanke på nye utfordringer i samfunnet, i Europa og verden for øvrig, melder kommunen på sine nettsider.

Da saken var oppe til politisk behandling i formannskapet onsdag 26. januar, var det tydelig at politikerne fortsatt vil legge stor vekt på et godt toleransearbeid for elevene i Øvre Eiker. De vil at tilbudet om toleransereiser skal bestå og legger samtidig opp til et nytt og bredere omfang av arbeidet.

Annonse

Evaluert tidligere arbeid
I mars 2020 ble det opprettet en prosjektgruppe som skulle jobbe med videreutvikling av arbeidet og undervisningsopplegget rundt toleranse. De intervjuet en rekke tidligere elever i kommunen for å få deres syn på og erfaringer med toleransearbeidet i skolen til nå.

Prosjektgruppen involverte ungdomsrådet og innvandrerrådet i evalueringen og har kommet med nye forslag til hvordan ulike aktører kan bidra positivt inn i det holdningsskapende arbeidet. De har, også med innspill fra ungdomsrådet, sett på ulike reiseopplegg der elevene får erfaringer fra dagens Europa, om konflikter mellom folkegrupper, og hvordan de kan jobbe med dette.

Inviterer flere med i arbeidet
Det eksisterer allerede en arbeidsgruppe på tvers av skolene som har ansvar for å skape et felles innhold for toleransearbeidet for elevene i ungdomsskolen. Formannskapet gikk inn for at gruppen minst en gang i året skal invitere ulike personer og tjenester inn for å diskutere og videreutvikle toleransearbeidet.

De som skal være med og bidra i arbeidet er blant andre ansvarlig for internasjonalt ungdomsarbeid i Øvre Eiker kommune, voksenopplæringen, integreringsavdelingen på Nav, organisasjonen «Øvre Eiker viser ansikt», sekretær for ungdomsrådet og innvandrerrådet og ansvarlig for frivillighet i kommunen.

Fokus på inkludering
Kommunedirektøren legger i sin sak til politikerne vekt på at toleransearbeidet er et av mange temaer i skolen som former elevene til å kunne reflektere og forstå den verden vi er en del av. Hun vil be skolene rette enda større oppmerksomhet mot inkludering i sitt arbeid, ikke bare om hvor mye vi skal tåle av andre, men sette det inn i det nære, for eksempel mobbing. Inkludering av alle i fellesskapet og skape en opplevelse av å høre til for alle er trolig det viktigste grepet skolene og samfunnet kan jobbe med for å hindre utenforskap.

Spleiselag
Formannskapet vedtok at toleransereisene finansieres som et spleiselag mellom kommunen og FAU hvor hver av partene dekker 50 prosent av kostnadene. Elevene skal bidra med samfunnsnyttig tjenester til innbyggerne i kommunen, minst 10 timer på fritiden, i tillegg til bistand i aktiviteter som FAU setter i gang for å være med og samle inn penger til turen.

Vedtaket i formannskapet er en innstilling til kommunestyret som skal behandle saken i sitt møte 9. februar.

Del:
Annonse