2. oktober 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ormåsen skole trenger en utvidelse allerede fra skolestart til høsten. Dermed blir det et modulbygg som skal løse de midlertidige plassproblemene ved skolen og for SFO.

Trenger mer plass: Skal utvide Ormåsen-skolen med modulbygg

Kommunestyret i Øvre Eiker har i går ettermiddag bestemt at Ormåsen skole skal utvides med et modulbygg som skal gi plass til tre klasserom med grupperom samt en base for SFO på inntil 400 kvm. Men kommunestyret ber også om å finne mer permanente løsninger på skolebehovet på Ormåsen.

Elevtallet på Ormåsen skole øker og fra kommende skoleår regner kommunen med at det vil være behov for to klasser pr. årstrinn. Det vil si ca. 250 elever ut i fra vedtatte og planlagte utbygginger i området. Dette igjen vil utløse behov for flere arbeidsplasser og garderober for lærerne og andre ansatte ved skolen.

I fjor vedtok kommunestyret å ta i bruk det såkalt NFO-bygget (naturbarnehagen) til barnehageformål. Dette er med på å utløse behov for flere klasserom og andre lokaler på skolen gjennom et modulbygg.

Annonse

Det er nå kommunens ledelse som sammen med Øvre Eiker kommunale Eiendom som skal finne de beste løsningene på plassbehovet og få på plass et modulbygg. Det er nemlig ikke mulig å få på plass et permanent bygg på denne tiden.

Det er i første omgang snakk om å leie et bygg i fem år med opsjon på forlengelse, men det skal også vurderes kjøp i forbindelse med anbudskonkurransen her. Bygget skal stå ferdig til skolestart kommende høst.

Behandlet i flere instanser
Politikerne og de ansatte har behandlet denne saken i flere omganger gjennom de ulike utvalgene i kommunen. I Partssammensatt utvalg fremmet Andreas Størdal fra Venstre et tilleggsforslag som gikk ut på å finne ut hva det vil koste å bygge permanente løsninger basert på anslått befolkningsvekst på Ormåsen. Dette skal også ses i sammenheng med utbyggingen av nye felt B4 og B5. Dette ble også vedtatt i formannskapet 26. januar i år.

Under onsdagens behandling i kommunestyret var det kun Hans Bernhard Sollie (H) som tok ordet. Han synes det var gledelig at der blir flere på Ormåsen og at det var fint at vi får et klasserom og grupperom til hver klasse. Han sendte samtidig et stikk til kommunen og sa at disse bør bli større enn det som er planlagt på den nye Hokksund Barneskole.

Vedtak i kommunestyret 09.02.2022
1. Kommunedirektøren får fullmakt til å bestille fra Øvre Eiker kommunale eiendomsselskap KF (ØEKE), et modulbygg som skal gi plass til tre ordinære klasserom med grupperom og en base for skolefritidsordningen inntil 400 m2. 

Samlet bygningsmasse skal ha høy grad av sambruk, og være arealeffektiv. Arbeidsplasser, møterom og garderobefasiliteter skal oppgraderes i tråd med antall ansatte. Skolen skal være godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

2. ØEKE vurderer hva som vil være mest økonomisk gunstig for kommunen, å kjøpe moduler eller leie moduler. Nye moduler må være på plass innen skolestart 2022.

3. ØEKE får i oppdrag å finne ut hva det vil koste å lage permanente løsninger for antall klasserom og SFO-arealer som imøtekomme anslått befolkningsvekst.

3. Saken må sees i sammenheng med fremtidig avgjørelse knyttet til sakene som berører evt. utbygging i B4 og B5.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren sikre at relevante parter, inkludert ansatte, elevråd og FAU blir orientert om planene, og videre blir involvert i prosessen rundt byggenes plassering, funksjon og innhold.

Vedtaket i kommunestyret var enstemmig.

Del: