2. oktober 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Toleransereiser er viktig i det holdningsskapende arbeidet i Øvre Eiker. (Illustrasjon: Pexelx.com)

Enstemmig kommunestyre viderefører toleransearbeidet i Øvre Eiker

Kommunestyret ba i 2019 om en rapport om toleransearbeidet i kommunen og en evaluering sett i lys av nye utfordringer i samfunnet, Europa og verden for øvrig. Onsdag forelå rapporten til endelig politisk behandling og et enstemmig kommunestyre vedtok en videreføring av undervisningsopplegget.

Det har vært gjennomført en omfattende prosess med mange involverte. Blant annet er det intervjuet ungdommer i alderen 16 til 22 år, samtaler ungdomsrådet, innvandrerrådet og forslag med hvordan de og institusjoner som Nav og Voksenopplæringen kan bidra inn i toleransearbeidene i skolene.

Prosjektgruppa har også sett på utgiftene ved slike turer og sett på alternativer til en Europatur. I 2020 ble det ikke gjennomført noen tur på grunn av koronapandemien, mens det i 2021 ble gjennomført en innenlandsreise av samme grunn.

Annonse

Disse turene er delvis finansiert gjennom kommunen med ca. én million kroner hvert år. Resten må foreldre og elever skaffe til veie gjennom dugnader. Det er antydet at FAU og elevene må skaffe til veie 4.500 pr. elev pr. årskull for å dekke egenandelen på disse turene.

Vedtak i kommunestyret 09.02.22
Toleransearbeidet og toleransereiser for elever på ungdomstrinnet skal fortsette, og videreutvikles gjennom samarbeid skolene imellom og i samarbeid med andre bidragsytere.

• Toleransereisene finansieres som et spleiselag mellom kommunen og FAU hvor hver av partene dekker 50 prosent av kostnadene. Det foretas en gjennomgang av tallene som er lagt til grunn og at det utarbeides et forutsigbart budsjett hvert kull kan forholde seg til. Elevene skal bidra med samfunnsnyttig tjenester til innbyggerne i kommunen, minst 10 timer på fritiden i tillegg til bistand i aktiviteter som FAU setter i gang.

• Innholdet i arbeidet skal knyttes til innholdet i læreplanen. For – og etterarbeid for selve reisen må vektlegges og være en del av danningsarbeidet for hele ungdomstrinnet.

• Eksisterende arbeidsgruppe på tvers av skolene har ansvar for å skape et felles innhold for toleransearbeidet, for elevene i ungdomsskolene. Minst en gang i år inviterer denne skolenes arbeidsgruppe inn til felles møte med følgende personer/tjenester for å diskutere toleransearbeidet:

– ansvarlig for internasjonalt ungdomsarbeid i Øvre Eiker kommune,
– rektor for voksenopplæringen,
– sekretær for ungdomsrådet og innvandrerrådet,
– kontaktperson i organisasjonen «Øvre Eiker viser ansikt»,
– ansvarlig for frivillighet i Øvre Eiker kommune
– ev. andre som kan bidra med sin kompetanse.

Begrunnelse
Skolen har et ansvar for både danning og utdanning. Et helhetlig toleransearbeid gjennom skoleløpet og en felles reise for alle elever vil kunne bidra til å styrke danningen.

Del: