1. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

EE-avfall skal lagres under tak. Det gjør ikke Hellik Teigen på Loesmoen i Hokksund og får anmerkninger fra Statsforvalteren i Oslo og Viken av den grunn. (Illustrasjon)

Mangelfulle rutiner – anlegg behandler ikke EE-avfall forsvarlig

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med syv mottaksanlegg for EE- og metallavfall, for å se om EE-avfall håndteres ulovlig. Hellik Teigen i Hokksund er ett av selskapene som er gått nærmere etter i sømmene. Men det var ingen alvorlige avvik her.
Annonse

Tilsynene var en del av en landsdekkende tilsynsaksjon hos metallmottak og behandlingsanlegg, og ble gjennomført av statsforvalterne på oppdrag fra Miljødirektoratet. Inspeksjonene ble utført i uke 41-45 i 2021.

EE-avfall
Aksjonen er en del av arbeidet for å hindre at elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) håndteres ulovlig og havner på avveie. EE-avfall som ikke håndteres forsvarlig, kan føre til at miljø- og helsefarlige stoffer lekker ut og forurenser naturen. EE-avfall skal sorteres ut og behandles separat, slik at farlige stoffer behandles på en trygg måte før resten av avfallet går til materialgjenvinning, melder Statsforvalteren på sine nettsider.

Annonse

EE-avfall skal leveres til anlegg med tillatelse til å ta imot denne type avfall eller til kommunale mottaksanlegg. I aksjonen ble det ført tilsyn med hvordan slike anlegg kontrollerer avfallet som de mottar og behandler.

Resultat fra tilsynene
Resultatene fra tilsynene viser at flere anlegg hadde mangelfulle rutiner i mottakskontrollen som skal sikre at EE-avfall sorteres ut fra metallavfallet. To av anleggene lagret også EE-avfall utendørs uten nødvendig tak eller annet klimavern.

Alle anleggene hvor vi avdekket brudd på regelverket, plikter snarest mulig å rette bruddene slik at virksomhetene driver i tråd med regelverket, heter det i meldingen.

– Vi vil følge opp dette mot virksomhetene som er kontrollert. Det kan også kunne være aktuelt med nye tilsyn i tiden fremover, sier seksjonssjef Kari Skogen.

Det ble ikke avdekket noen alvorlige avvik i denne aksjonen.

Hellik Teigen må endre rutiner
Et av selskapene som ble kontrollert, var Hellik Teigen as i Hokksund. Inspeksjonen her avdekket av de lagrer usanert EE-avfall utendørs i binger uten klimavern. Også selskapets dokumentasjon for restfraksjonen fra shredder er mangelfull. Hensikten med denne er å avklare om avfallet er farlig eller ikke. Bedriften viser på sin side til at avfallet her ikke er miljøskadelig og at det blir levert videre for sikker håndtering.

Teigen får også beskjed om at rutiner for årlig rapportering av EE-avfall forbedres.

Del: