25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Miljødirektoratet foreslår nødvendige endringer av bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, i til sammen 33 vassdrag og to sjøregioner hvor Drammensfjorden er én av dem. (Foto: Jarl Koksvik)

Vil åpne opp Drammensfjorden for laksefiske

Miljødirektoratet foreslår mindre justeringer i laksefisket i år. Blant annet foreslår de å åpne Drammensfjorden for laksefiske på grunn av gyroen. Reisa i Troms foreslås ikke åpnet for laksefiske. Ellers kun små endringer i Miljødirektoratets forslag til reguleringer av laksefisket.
Annonse

Hovedregulering av laksefiske skjer hvert femte år, og sist gang var i fjor. I mellomår som i år er det bare åpnet for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.

– Helt nødvendige endringer er for eksempel behov for å redusere fisket grunnet vesentlig lavere lakseinnsig enn forutsatt, eller ny kunnskap som viser at gjeldende bestemmelser er fastsatt på feil grunnlag, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Annonse

Miljødirektoratet foreslår nødvendige endringer av bestemmelser for fiske etter anadrome laksefisk, i til sammen 33 vassdrag og to sjøregioner. Anadrome laksefiske er laks, sjøørret og sjørøye. Høringsfristen er 31. mars.

Alvorlig for laksebestanden i Reisa
Blant vassdragene som er omfattet av høringen er Reisaelva i Nord-Troms.

– I fjor var Reisa åpen for fiske, men med strenge kvoter for laks. Nå er bestandssituasjonen vurdert som så dårlig at videre fiske etter laks ikke er forsvarlig. Vi foreslår at vi fortsatt skal kunne fiske etter sjøørret i de nedre delene av elva, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Tanalaksen trenger fortsatt beskyttelse
Ny kunnskap tilsier at flere av de viktigste laksebestandene i Tanavassdraget i Finnmark ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste tre årene. Prognosene for lakseinnsiget til Tana i 2022 er minst like dårlige som de var for 2021. Miljødirektoratet mener derfor det er nødvendig å videreføre bestemmelsen fra i fjor om å ikke åpne for fiske etter laks med faststående redskaper i sjøområdene nært Tanaelva.

I denne sammenheng betyr det kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Foreslår laksefiske i Drammensfjorden
Miljødirektoratet foreslår å åpne Drammensfjorden for laksefiske, fordi Drammenselva og Lierelva er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

– Av behandlingstekniske og smittvernmessige årsaker er det en fordel at det er lite laks i elver infisert med G. Salaris. Derfor er det vanlig praksis å tillate fiske etter laks i infiserte vassdrag og nærliggende sjøområder fram til parasitten er utryddet, sier Ellen Hambro.

Høringsfristen er 31. mars.

Del:
Annonse