25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vi tygger piller som aldri før og i fjor brukte vi i overkant av 30 milliarder kroner på legemidler på resept.

Spiser piller som aldri før: Kraftig økning i legemiddelbruken

Vi spiser piller som aldri før og fra 2020 til i fjor økte nordmenns legemiddelforbruk med 4,4 prosent. Det er en vesentlig større økning enn årene før.
Annonse

Det viser tall Apotekforeningen har innhentet fra Farmaloggs legemiddelstatistikk. Fordelt pr innbygger var økningen på 4,4 prosent, justert for befolkningsøkningen fra 2020 til -21. Totalt økte forbruket med 4,8 prosent, målt i antall døgndoser av reseptpliktige legemidler.

– Det er uventet med en så stor økning i legemiddelbruken i fjor. Selv om vi har to spesielle år med pandemi bak oss, er det vanskelig å se én enkelt grunn til denne økningen. Frem til 2020 var det en jevn økning på litt over to prosent årlig, mens den var dobbelt så stor i fjor, sier fagdirektør i Apotekforeningen, Hanne Andresen.

Annonse

Ser effekten av aldrende befolkning
Aller mest brukt er det kolesterolsenkende legemiddelet atorvastatin. Godt over 400.000 nordmenn bruker dette legemiddelet. Antall legemiddeldoser av atorvastatin har økt med 10 prosent det siste året.

På plassen etter følger acetylsalisylsyre, som brukes forebyggende mot ved hjerte- og karlidelser. Det tredje mest brukte legemiddelet er kandesartan, mot høyt blodtrykk. Alle de tre mest brukte legemidlene i Norge er til behandling av hjerte- og karrelaterte lidelser.

Siden 2010 har legemiddelbruken pr innbygger økt med 27 prosent, dvs. en gjennomsnittlig økning på ca. 2,2 prosent pr år, mens den var på godt over fire prosent i fjor.

– Sannsynligvis begynner vi å se effekten av en aldrende befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye reseptlegemidler som de under 70, sier Andresen.

Fra 2010 til 2021 har folketallet i Norge økt med 11 prosent, mens befolkningen over 70 år har økt med 34 prosent.

Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen.

Høyere legemiddelutgifter
Som en følge av økt bruk av legemidler, har også utgiftene til legemidler økt fra 2020 til -21. Utgiftene til reseptlegemidler økte med omtrent 2,5 mrd. kroner til i overkant av 30 mrd. kroner i 2021. Det tilsvarer 5.565 kroner pr innbygger, som er en økning på nesten 9 prosent fra året før. I gjennomsnitt betalte vi ca. 900 kroner av reseptlegemidlene selv, mens det offentlige betalte resten.

– En stor del av økningen kan forklares med at det ble brukt nesten fem prosent flere legemiddeldoser. I tillegg har en svak krone ført til at Norge importerer dyrere legemidler. De fleste legemidler i Norge er importert fra euro-land. Med en svekket krone mot euro, må vi betale mer i kroner for legemidlene vi importerer, forklarer Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen.

Han mener også at nye, dyre legemidler og økende bruk av kostbar legemiddelbehandling er en del av forklaringen på de økte utgiftene.

Apotekene økte omsetningen
I 2021 hadde apotekene en omsetning på 43,5 mrd. kroner. Legemidler står for litt over ¾ av omsetningen i apotek, dvs. 33,3 mrd. kroner i fjor. Av dette utgjorde reseptfrie legemidler 3,3 mrd. kroner. Til sammen økte apotekenes omsetning i fjor med 8 prosent fra året før. Omsetningen pr apotek økte med litt over fire prosent. Det etableres nye apotek omtrent i takt med økningen i legemiddelbruken. Dette er årsaken til at økningen i omsetning pr apotek er vesentlig lavere enn den samlede omsetningsøkningen.

Del:
Annonse