19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nå starter byggingen nye Buskerud

LESERINNLEGG: Senterpartiet har alltid sett på folkestyret som det bærende elementet i et tillitsbasert og velfungerende samfunn. Makt skal spres, både geografisk og mellom mennesker. Avgjørelser tas best når de blir tatt nær folk, av folk med lokalkunnskap og lokalt engasjement.
Annonse

Disse verdiene ga folk stor tillit ved stortingsvalget i fjor. De var lei åtte år med sentralisering, overkjøring og tvang. Da fylkestinget 23. februar vedtok å dele Viken, var det å lytte til folk.

Fylkeskommunen er ikke kun en administrativ organisering. Det er også en politisk organisering. Det har noe å si hvis store områder ikke blir representert når avgjørelsene skal tas. Det har noe å si hvor kjøttvekta ligger, særlig når vanskelige prioriteringer skal gjøres. Nå retter vi opp i dette.

Annonse

En delingsprosess blir krevende, men vi hadde ikke vært for det hvis vi ikke mente det var til det beste for tjenestene vi skal yte, for de ansatte, for kommunene og for folkestyret. Og vi skal ikke bare tilbake til det gamle. Vi skal bygge noe nytt og enda bedre. Vi skal ta med oss det gode vi gjør i Viken og forme tre nye fylker.

Samtidig som vi skal bygge tre nye fylker, blir det viktig å drøfte og avklare hva som skal være arbeidsoppgavene til fylkeskommunen, sett i forhold kommunene, statsforvalteren og regjeringens rolle. Som en hovedlinje kan vi si at fylkeskommunen skal være kommunenes samvirkelag. Altså at fylkeskommunene på en dynamisk måte skal ta opp i seg oppgaver som kommunene ikke ser det naturlig å utføre sjøl.

Ut fra Senterpartiets verdigrunnlag er det naturlig at de skjønnsbaserte avgjørelsene som i dag fattes av Statsforvalteren legges til fylkeskommunen, i tråd med Hurdalsplattformens formuleringer. Likeledes er det nødvendig å gå gjennom alle samfunnsområder hvor kommunene har en rolle, og hvor fylkeskommunen kan bistå eller utføre oppgaver slik at jobben gjøres rimeligst mulig og med best mulig kvalitet.

Videre må vi i dette arbeidet også gjennomgå overføring av statlige oppgaver til fylkeskommunen, men dette forutsetter nødvendig statlig finansiering og at oppgavene ikke omfatter saksområder som gjelder flere fylker, eksempelvis jernbane, universitet og flyplasser. Oppnevning av fylkestingsvalgte styrerepresentanter i helseforetakene er imidlertid en nødvendig systemendring for å sikre folkestyret og folkevalgt styring av våre sykehus.

Nå som vi får samsvar mellom stortingsvalgdistrikt og fylkestingsdistrikt, må flere organiseringer følge etter. Som den første institusjonen som må tilbake til Buskerud fylke er ny Statsforvalter for Buskerud. Dernest politimester for Buskerud Politidistrikt og Nav Buskerud.

Med dagens kommunikasjonsteknologi som vi har erfart fordelene med under pandemien, så er det naturlig at flere av disse kontorarbeidsplassene kan utvikle seg desentralisert i hele fylket.

Vi ser frem til å starte byggingen av nye Buskerud fylke!

Magnus Weggesrud
Kari Anne Sand
Eli Hovd Prestegården
Anne Grimsrud

Fylkestingsrepresentanter i Viken
Senterpartiet

Del:
Annonse