1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Libe Rieber-Mohn er direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hun ber kommunene gjøre seg klare til flyktningstrømmen som kommer. (Foto: Marte Garmann)

Ber kommunene om å bosette 35.000 flyktninger i år

Fredag 18. mars sender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner. Mange kommuner har allerede tatt imot og står klare til å ta imot flere fra Ukraina.
Annonse

– Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer at kommer fra Ukraina framover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.

På et eget informasjonsmøte torsdag ettermiddag ble kommunene bedt av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om å bosette om lag 35.000 flyktninger.

Annonse

– Dette er den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Vi skal sørge for at flyktningene som kommer til Norge får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram. De som kommer skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar særskilte tilskudd fra staten. Det viktigste er integreringstilskuddet som skal dekke kommunenes merutgifter til bosetting og integrering, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Betydelig økning i behovet
Norske kommuner har allerede blitt anmodet om 5.500 bosettingsplasser i 2022, men det var før krigen brøt ut i februar. Nå ber IMDi kommunene om en betydelig oppskalering av antall bosettingsplasser. IMDis anmodning er basert på utlendingsforvaltningens oppdaterte anslag og siste prognoser over ankomster av flyktninger til Norge. Fordelingen av bosettingsbehovet per kommune er besluttet av IMDi, i samråd med KS.

Drammen er bedt om å ta imot 310 flyktninger, hvorav åtte er enslige mindreårige. I Øvre Eiker er de bedt om å ta imot 200 totalt og ingen mindreårige denne gangen.

Stor vilje til å bosette
Viljen og evnen til å bosette flyktninger i kommune-Norge er stor. Dette fikk IMDi bekreftet tidligere denne måneden gjennom en foreløpig kartlegging av kommunenes kapasitet.

– Vi vet at kommunene evner å finne gode løsninger i tider med store ankomster av flyktninger med behov for beskyttelse, sier Rieber-Mohn. Situasjonen er krevende, og fra statlig side skal vi gjøre det vi kan, forsikrer hun.

IMDi oppfordrer hver enkelt kommune til å fatte vedtak i tråd med antallet flyktninger de blir anmodet om, og at bosettingsplassene gjøres raskt tilgjengelig.

– Kommunene har vist evne til å bygge opp kapasitet og kompetanse på kort tid ved tidligere massefluktsituasjoner. Jeg appellerer derfor til økt innsats, og oppmuntrer kommunene til å bosette flyktninger i tråd med vår anmodning, sier direktøren.

Viktig med rask oppbygging av tjenester
Det er særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar tilskudd fra staten.

– Det er viktig at kommunene legger planer og bygger opp eget tjenesteapparat for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina og andre land framover. Det dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, avslutter Rieber-Mohn.

Del: