26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Soning med fotlenke i eget hjem sparer samfunnet for store summer samtidig som den domfelte kan være med familien. (Illustrasjon)

Flere enn noen gang soner straffen med fotlenke

3.691 domfelte personer over hele landet påbegynte i fjor gjennomføringen av straff med elektronisk kontroll, såkalt fotlenke, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Det er flere enn i noe tidligere år.
Annonse

Personer dømt til ubetinget fengselsstraff i opptil seks måneder kan søke om å få gjennomføre straffen med elektronisk kontroll hjemme hos seg selv, i stedet for å være i fengsel. Også domfelte med straff lengre enn seks måneder kan søke om å få ta siste del av den med fotlenke.

Ordningen administreres av friomsorgskontorene over hele landet, som er underlagt KDI.

Annonse

Under straffegjennomføringen har domfelte en elektronisk fotlenke festet rundt ankelen og en mottaker plassert inne i boligen sin. Ved hjelp av radiofrekvensteknologi kan kriminalomsorgen kontrollere at domfelte faktisk oppholder seg i boligen.

Ordningen gjør det mulig for domfelte å oppfylle forpliktelser overfor for eksempel familie og jobb mens straffen gjennomføres. Det er en forutsetning at domfelte er i arbeid, går på skole eller har annen sysselsetting i fotlenkeperioden.

Fem prosent flere
Fjorårets tall på 3.691 domfelte er en økning på vel fem prosent eller 190 personer fra året før. 14 prosent av dem som i fjor påbegynte denne formen for straffegjennomføring var kvinner, mens 15 prosent var utenlandske statsborgere. Gjennomsnittsalderen var 38 år.

Personer dømt for seksuallovbrudd, grov eller gjentatt vold, eller vold mot barn eller noen de bor sammen med, får ikke innvilget straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Fotlenke er også uaktuelt hvis det er grunn til å tro at domfelte vil unndra seg straffen, eller hvis sikkerhetsmessige grunner taler mot det.

Strenge regler
Domfelte må oppfylle flere vilkår for å gjennomføre straff på denne måten. Hun eller han må oppholde seg i boligen til nærmere angitte tider, og det er totalforbud mot å bruke rusmidler. Domfelte må også godta at kriminalomsorgen når som helst kan komme på uanmeldt kontroll både hjemme og på jobb, samt være villig til å avgi urin- og utåndingsprøve. Eventuelle samboere over 18 år må samtykke, og barn skal informeres og høres.

Den domfelte må selv søke om å få gjennomføre straffen med fotlenke, etter at domstolen har idømt ubetinget fengselsstraff. Søknadsskjemaet er trolig et av de enkleste som finnes i offentlig forvaltning i Norge: Du skriver inn personopplysningene dine og undertegner på at du ønsker å gjennomføre straffen med fotlenke.

32.000 har gjennomført
Straffegjennomføring med elektronisk kontroll ble etablert som en prøveordning i 2008, og fra 2014 ble ordningen landsdekkende. I årenes løp har vel 32.000 domfelte gjennomført straff på denne måten.

45 prosent av de som påbegynte straffegjennomføring med elektronisk kontroll i 2020 var dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Deretter fulgte lovbruddkategoriene økonomisk bedrageri- og utroskap, veitrafikklovbrudd og narkotikalovbrudd.

Ordningen medfører betydelige økonomiske besparelser for samfunnet, fordi et døgn med fotlenke koster vesentlig mindre enn et døgn i fengsel.

Ved brudd på reglene for straffegjennomføring med elektronisk kontroll overføres domfelte til fengsel for gjennom føring av resten av straffen der. I fjor skjedde det i 192 tilfeller, som tilsvarer kun litt over fem prosent. Regelbruddene handler i de fleste tilfellene om bruk av alkohol eller andre rusmidler.

Del:
Annonse