18. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Viken fylkeskommune vil bruke hele overskuddet i 2021 til å dekke økte kostnader i år samt sette av til reserver. (Illustrasjon: Getty Images)

VIKEN: Overskuddet fra i fjor går til å dekke økte kostnader

Ekstraordinær, høy kostnadsutvikling og prisvekst gjør at nesten hele årsoverskuddet til Viken fylkeskommune fra i fjor må settes av til inndekning av dette. Fylkestinget og fylkesrådet må gjøre harde prioriteringer fremover.
Annonse

Det er klart etter at fylkesrådet behandlet disponering av årsoverskuddet i sitt møte 16. mai.

Ett av prosjektene som opplever en ekstraordinær kostnadsøkning, er ny videregående skole i Ski sentrum. Prosjektet alene er forventet å bli over 400 millioner kroner dyrere enn beregnet.

Annonse

– Den svært høye prisveksten vi ser innen byggematerialer, energi og drivstoff gjør at fylkesrådet foreslår å sette av det meste av årsoverskuddet til å dekke inn for prisveksten, skriver Viken i en pressemelding.

– Det er nødvendig for å nå nivået fylkestinget har vedtatt for skole- og samferdselsinvesteringer, og drift og vedlikehold av fylkesveier og bygg, sier fylkesråd for finans og administrasjon Edvin Søvik (AP).

Disponering av midler
439 millioner av årsoverskuddet blir overført fra 2021 til 2022 hos rådsområdene.

Fylkesrådet foreslår disponering av øvrige 886 millioner kroner på følgende måte:

150 millioner kroner til å dekke inn for ekstraordinær kostnadsvekst i materialer, og drift og vedlikehold av bygg og veier.

I dette beløpet ligger:
– 25 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesveier.
– 35 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkeskommunens bygg.
– 90 millioner kroner til et energiutjevningsfond for finansiering av økte energipriser i fylkeskommunale bygg og fylkesveier.

– Det har vært ekstraordinær prisvekst på materialpriser og energi både i 2021 og 2022, og prisene er forventet å holde seg høye ut året. De høye prisene påvirker fylkeskommunens energi, drifts- og vedlikeholdsutgifter, både på fylkesveier og for fylkeskommunale bygg. På bakgrunn av dette foreslår fylkesrådet at det settes av 150 millioner kroner av mindreforbruket til inndekning av dette, sier Søvik.

450 millioner kroner til kostnadsøkningen for investeringsprosjekter
Viken fylkesting vedtok i juni 2021 en 10-års investeringsplan på over 12 milliarder kroner. Som følge av den sterke kostnadsveksten knyttet til materialer og energi, er Viken i en situasjon der de vedtatte investeringsplanene foreløpig er anslått til å øke med mellom én og to milliarder kroner.

– Som følge av det foreslår fylkesrådet at det settes av ekstra midler til finansiering av kostnadsøkning på investeringsprosjekter, og at 450 millioner kroner av det regnskapsmessige overskuddet i 2021 disponeres i 2022 til finansiering av vedtatte investeringer, sier fylkesråden.

Fylkesråd for finans og administrasjon, Edvin Søvik (AP), bruker hele overskuddet i fjor til å sikre årets budsjett.
(Foto: Morten Brakestad)

50 millioner kroner til investering i oppgradering av veilys langs fylkesveier
Fylkesrådet foreslår at fylkeskommunen skal overta ansvaret for kommunalt driftede veilys langs fylkesveiene.

– Det har vært stort engasjement blant flere kommuner i Viken og partiene i fylkestinget for dette. Fylkesrådet foreslår derfor å sette av 50 millioner kroner fra årsoverskuddet til å dekke ekstra utgifter til dette, sier Søvik.

30 millioner kroner ekstra til fylkeskommunale tjenester for ukrainske flyktninger
Regjeringen har varslet at Norge vil bistå ukrainske borgere som er på flukt.

– Viken fylkeskommune skal stille opp for ukrainske borgere som er på flukt fra krig og utrygghet, og som kommer til oss for å få beskyttelse og midlertidig opphold. Fylkesrådet foreslår derfor å sette av 30 millioner for å dekke ekstra utgifter til ukrainske flyktninger som trenger videregående opplæring og andre fylkeskommunale tjenester, sier Søvik.

55 millioner til pensjonsfond og 151 millioner kroner i reserve for uforutsette utgifter
– I en periode med ekstraordinær kostnadsvekst, en urolig verdenssituasjon og usikkerhet knyttet til statlig finansiering på flere områder, mener fylkesrådet at det også er nødvendig å ha en ytterligere reserve til inndekning av uforutsette utgifter utover i året, sier fylkesråden.

Del:
Annonse