3. desember 2022

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statens vegvesen oppfordrer alle bilister og andre som ferdes i trafikken om å vise mer hensyn til hverandre. (Foto: Knut Opeide/SVV)

Vegvesenet oppfordrer til bedre samspill i trafikken

Vi blir stadig flere i trafikken. For å unngå at det skjer flere ulykker, oppfordrer nå Statens vegvesen bilister, syklister og fotgjengere til å spille hverandre gode.
Annonse

En undersøkelse som nylig ble gjennomført av Statens vegvesen (SVV), viser at 6 av 10 ofte, eller av og til, opplever utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper. Statens vegvesen ruller derfor i disse dager ut en ny kampanje med fokus på samspill i trafikken.

– Med denne kampanjen ønsker vi at hver og én av oss får et mer bevisst forhold til hvem vi egentlig er i trafikken. Vi har ulike roller i trafikken i løpet av en uke, eksempelvis som bilist, syklist og fotgjenger. Vi vil at folk skal reflektere litt over de ulike rollene de har, og hvordan de selv oppfører seg i trafikken, sier Elin Fykerud Johannessen, som er prosjektleder for samspillskampanjen i Statens vegvesen.

Annonse

Alle har et ansvar
Hun peker på at alle har et ansvar for å få til et godt samspill i trafikken.

– Det handler rett og slett om god trafikkultur, uavhengig av om du kjører bil, sykler eller går. Ofte skal det ikke mer til enn å vise litt ekstra hensyn, være oppmerksom og å gjøre seg synlig og forstått forklarer Johannessen.

Alle har lik rett til veien
Statens vegvesen oppfordrer alle til å dele veien og arealet, spesielt i bykjernene. Det er slik at alle har lik rett på veien, men om du ferdes på fortau med sykkel eller el-sparkesykkel, vis hensyn. Du er faktisk der på fotgjengernes premisser.

Johannessen kommer videre med følgende råd til trafikantene: 

– Vær sikker på at de andre i trafikken har sett deg. Gjør deg synlig og søk blikkontakt. Unngå å havne i blindsonen til bilister og større kjøretøy, og sitter du bak rattet selv – sjekk blindsonen, sier Johannessen.

Fakta:
I ni store byområder skal all økning av reiser tas gjennom kollektivtransport, gange eller sykkel. Nullvekstmål i personbiltrafikken medfører at trafikkbildet i byene er mer komplekst samtidig som risikoen for ulykker øker. Det er en utfordring at nullvekstmålet ikke skal gå på bekostning av nullvisjonen, med null hardt skadde og drepte i trafikken

De ni store byområdene er: Oslo/Akershus, Bergensområdet, Nord Jæren, Trondheimsområdet, Buskerudsregionen, Kristiansandregionen, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø.

Fakta fra undersøkelsen:
– 61 prosent har ofte eller av og til opplevd utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper.

– 34 prosent har opplevd utrygge situasjoner grunnet nære passeringer.

– Kun 21 prosent mener de de selv er svært god på å gi tydelige tegn til andre.

– 74 prosent av sjåfører innen tungtransport og buss sier de alltid sjekker blindsonen. Kun 32 prosent av syklistene svarer at de alltid er bevisst på blindsonen.

– 54 prosent mener at folk er mer opptatt av seg selv enn til å bidra til et godt samspill i trafikken.

– Intensjonen er god: Ved spørsmål om «neste gang jeg ferdes i trafikken i byområder skal andre oppleve at jeg er oppmerksom og viser hensyn til andre», svarer 60 prosent seg helt enig og 25 prosent som er litt enig.

Del: