1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sankthansbålet skal ikke inneholde søppel eller behandlet trevirke. (Illustrasjon: Pixabay)

ULOVLIG: Mange brenner avfall på sankthansbålet

I sammenheng med feiring av sankthansaften er det mange som ønsker å tenne bål. Noen velger da å sette fyr på avfallet sitt. De tenker kanskje at det ikke er så nøye med hva som skjer med deres «rusk og rask», men brenning av avfall er både skadelig og ulovlig. Har du planer om å lage sankthansbål, må du sjekke om slikt bål er tillatt i din kommune.
Annonse

Åpen brenning av rent trevirke i form av sankthansbål er i utgangspunktet tillatt etter forurensningsloven. Rent trevirke vil si ubehandlet tremateriale, greiner og kvister, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Å putte andre ting på sankthansbålet kan føre til forurensning av luften og grunnen.

Annonse

I et vanlig bål har du ikke kontroll på forhold som temperatur og hvilke gasser som blir produsert. Resultatet av ukontrollert brenning er spredning av partikler (sot) og ulike gasser som kan være svært skadelige både for menneske og miljø.

I tillegg til giftige gasser og helseskadelige partikler, får vi aske og andre rester av brent materiale. Dette vil ofte føre til at grunnen der bålet sto, blir forurenset. Det vil igjen føre til at grunneieren kan få vansker i sammenheng med graving i eller bygging på grunn. Og grunn med mulig forurensning kan ikke selges uten å melde fra til kjøperen om at det finnes noe som kan gi vansker og store kostnader i framtiden. Mange steder kan også brannrester havne i sjø eller vassdrag og forurense der.

Gjenvinning av avfall er bedre enn forbrenning
I tillegg til at brenning av avfall forurenser, er brenning å sløse med ressurser. Store deler av avfallet vårt kan brukes om igjen på en eller annen måte, og det skjer dersom avfallet kommer inn til avfallsmottak. Det som ikke kan brukes om igjen, blir brent i spesielle anlegg der energien utnyttes.

Materialer som ikke er tillatt å brenne i et sankthansbål skal leveres til gjenvinningsstasjonen. Eksempel på materialer som ikke kan brennes lovlig er møbler, sponplater, teppe, plastkanner, malingsspann og trevirke som er malt, impregnert eller inneholder lim eller lakk.

Husk å innhente nødvendige tillatelser
Kommunen har myndighet til å forby eller begrense bålbrenning med en lokal forskrift. Sjekk derfor i god tid om det er tillatt med sankthansbål i din kommune. Husk også å innhente grunneierens tillatelse. Du må også huske på at all bålbrenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april – 15. september.

Har du planer om slik brenning, ta kontakt med brannvesenet i kommunen din i god tid på forhånd.

Har du spørsmål om hva som er tillatt i din kommune?
Det er kommunen som er myndighet når det gjelder åpen brenning og forsøpling. Ser du et bål med annet enn rent trevirke, skal du melde fra til kommunen slik at de kan gjøre noe med saken. Det samme gjelder for bålplasser som er under oppbygging og dersom du oppdager andre former for forsøpling. Er bålet alt tent på, må du ringe brannvesenet slik at det blir slukket så raskt som mulig. Unngå å puste inn gassene fra bålet.

Kommunen må vurdere om det er behov for å registrere i matrikkelen dersom det er mistanke om forurensning i grunnen der bålet stod. Da vil nåværende og framtidig grunneier få kjennskap til at det kan være skadelige stoffer i grunnen.

Del: