1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

VELLYKKET SPERRE: For å forberede behandlingen mot lakseparasitten ble det for seks år siden bygget en fiskesperre i elva Driva. (Foto: Heidi Hansen/Miljødirektoratet)

Første gang: Lakseparasitt bekjempes med klor i Driva og Litdalselva – Drammenselva neste

Driva og Litldalselva er de to første elvene der lakseparasitten Gyrodactylus salaris fjernes med klor, en behandling der fisken ikke dør. Drammenselva er neste elv som skal behandles på denne måten.
Annonse

– Klorbehandling ble prøvd ut i elva Driva i fjor. Resultatet viste at lavere konsentrasjoner av klor enn det som vanligvis tilsettes i drikkevann kan fjerne den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris uten at fisken tar skade. Vi har stor tro på at metoden kommer til å fungere når den nå tas i bruk i full skala, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Behandlingen av vassdragene foregår i 14 dager fra 10. august.

Annonse

Kombinerer med rotenon
Gjennom en 40 år lang kamp mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris er det så langt gjennomført utryddelsesaksjoner i 43 av totalt 51 smittede vassdrag. Kampen nærmer seg slutten, og det gjenstår å behandle fire smittede vassdrag i regionen Driva i Møre og Romsdal og Trøndelag, og fire vassdrag i Drammensregionen.

I tillegg til klorbehandlingen, som nå har startet i Driva og Litldalselva, blir elvene Usma, Batnfjordselva samt flere bekker og mindre elver i samme region behandlet med rotenon.

– Målet er å utrydde lakseparasitten fra Drivaregionen gjennom å kombinere de to behandlingsmåtene i elvene i år og neste år, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Drammensvassdraget neste
Den nye klormetoden som nå er tatt i bruk vil senere bli viktig for å bekjempe lakseparasitten i det store Drammensvassdraget.

– Drammensvassdraget er stort og komplekst med rundt 25 fiskearter, og derfor er det ønskelig å kunne bruke en metode som tar livet av parasitten uten å samtidig ta livet av all fisken, sier Hambro.

Vellykket fiskesperre
For å forberede behandlingen av elvene ble det for seks år siden bygget en fiskesperre i elva Driva. Sperra har redusert villaksens vandring opp i vassdraget fra 10 til to mil. Overvåkning har vist at fisk ikke har passert sperra, og at den dermed har fungert etter hensikten. Det var en forutsetning for å kunne sette i gang den kjemiske behandlingen som nå skal skje.

Det har også vært viktig å la sjøørret, som ikke påvirkes av lakseparasitten, komme seg opp i elva. Det ble derfor bygget en fisketrapp og et fiskehus ved sperra, som har gjort det mulig å slippe sjøørreten forbi slik at den har fått reprodusere seg naturlig i hele vassdraget.

God tro på at vi skal lykkes
Miljødirektoratet og Mattilsynet har det overordnede ansvaret for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Norge. Statsforvalteren er ansvarlig regionalt for at behandlingen blir utført.

Veterinærinstituttet er, på oppdrag fra Miljødirektoratet, nasjonalt kompetansesenter ansvarlig for planlegging og utførelse av bekjempelsen av parasitten, og for bevaringsarbeidet av laks og sjøørret. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er samarbeidspartner, og leder bekjempelsen av parasitten med klor i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Dette er et svært viktig tiltak både for regionen og nasjonalt. Som tiltakshaver for bekjemping og reetablering er vi opptatt av en god gjennomføring og et godt resultat. I neste omgang blir det viktig med best mulig reetablering av fiskebestandene, sier Ulf Lucasen ved miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

– Vi ser frem til å ta fatt på den første klorbehandlingen av et helt vassdrag sammen med NINA og Veterinærinstituttet. Summen av vår erfaring og kompetanse gjør at vi har god tro på at vi skal lykkes med å fjerne parasittene uten å skade laksen i elva, sier Anders Gjørwad Hagen, forskningsleder i NIVA.

Del: