9. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Styrene i Glitre og Agder Energi enige om en intensjonsavtale om å slå seg sammen, men trenger forankring hos sine respektive eiere. Øvre Eiker kommunestyre har ekstraordinært møte tirsdag.

Senterpartiet fraråder fusjon mellom Glitre og Agder Energi

LESERINNLEGG: Fusjonen er en dårlig ide, både ut ifra et økonomisk perspektiv, men ikke minst fordi vi mener norske kraftressurser skal forbli under offentlig eierskap og politisk kontroll. Vi anbefaler samtlige eierkommuner i Vardar til å stemme imot.
Annonse

Dette er en prosess som har gått under medienes radar i alt annet fokus på strømforsyning, men som er viktig både politisk og økonomisk for befolkningen i vår kommune.

Arbeidet med fusjonen har nå kommet så langt at aksjonærene i Vardar (som eier 50 prosent av Glitre – den andre 50 prosenten er eid av Drammen kommune) skal ta stilling til fusjonen i en ekstraordinær generalforsamling. Vardar er eid av kommunene i Buskerud pluss Asker kommune. Agder Energi er eid av Statkraft og kommunene i Agder.

Annonse

Det nye selskapet vil bli et av Norges største kraftkonsern med en omsetning på over 50 mrd.

Det er som vanlig i en slik prosess utarbeidet omfattende dokumentasjon og analyser, og kommet til den konklusjon at verdiene i Agder skal utgjøre 73 prosent av det nye selskapet, mot Glitre 27 prosent. Fusjonen skal gjøres opp i eierandeler etter bestemte nøkler.

Med dette vil Drammen bli sittende med 13,66 prosent i det nye selskapet, og Vardar 13,19 prosent.

Man merker seg BDO (Vardars finansielle rådgiver) sin bemerkning:

«Det er forøvrig viktig å presisere at både Drammen og Vardar går fra å ha en stor eierposisjon i et selskap under felles kontroll til å bli minoritetseier i et betydelig større selskap.»

I en overordnet strategi for det nye selskapet heter det at det skal være «offensivt og spenstig» samt at det signaliseres «nye store industriambisjoner», uten at det foreligger en klar forretningsplan om hva dette skal være, og ikke minst hva det vil koste og hvordan dette skal finansieres. Derimot har ledelsen i Agder signalisert store ambisjoner innenfor eksempelvis vindkraft.

Som eiere i Vardar – og derav indirekte eiere i det nye selskapet er vi kritiske til fusjonsplanene:

I slike prosesser er det vanlig at aksjonere også får et tilbud om et kontantoppgjør for aksjene, og på den måten realisere en gevinst som eksempelvis kan investeres i kommunens velferdstjenester. Slik dette forslaget nå foreligger er man tvunget til å forbli eier i det nye selskapet, etter vår mening en sterkt kritikkverdig løsning.

Dernest skal selskapet tydeligvis være svært offensivt, noe som vil kreve mye kapital.

Man har de første årene bundet seg opp til et høyt utbyttenivå til eierne, og det er vanskelig å se for seg at selskapet skal kunne genere en kontantstrøm som er tilstrekkelig til å være med å bygge opp vindkraft – som vil kreve flere 10-talls milliarder i kapital.

Samtlige eierkommuner har i hovedsak ikke økonomiske midler til å styrke det nye selskapet med investeringskapital.

Det vil da bli nødvendig å hente ut dette gjennom eksempelvis emisjoner, som vil føre til at dagens eiere vil få sin eierposisjon ytterligger redusert. Det er lett å se for seg at på sikt vil kommunene bli helt marginaliserte som eierne, og andre kapitalinteresser overtar.

En utvikling Senterpartiet er absolutt imot, dagens situasjon i kraftmarkedet tilsier langt sterkere politisk styring av kraft-ressursene, ikke det motsatte.

Innlegget er signert av:
Senterpartiets gruppeledere i Lier, Drammen, Øvre Eiker, Modum, Krødsherad, Kongsberg, Flesberg, Nore og Uvdal, Hole, Ringerike, Jevnaker, Flå, Nesbyen, Gol, Ål, Hemsedal og Hol.

Del: