14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mye er bra med museene i Buskerud, men langt fra alt er tilfredsstillende, slår sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, fast i denne rapporten.

Mye bra, men langt fra alt står bra til i Buskerud-museene

Drammens Museum gjør en god jobb med å nå ut til nye målgrupper med tospråklige museumsverter, og Galleri F15 jobber svært godt med å øke barn og unges interesse for kunst. Samtidig sliter flere museer med å forvalte samlingene sine på en tilfredsstillende måte. Nå er Kulturrådets vurdering av museene i Viken klar.
Annonse

– Museene er kunnskapsinstitusjoner og møteplasser som betyr mye. De er knutepunkter i våre egne lokalsamfunn og viktige attraksjoner når vi drar på reise. Museene forvalter en kunst- og kulturarv som sier noe om hvem vi er, og da er det helt avgjørende at dette «vi-et» rommer mange og ulike stemmer, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.

Buskerudmuseet
Buskerudmuseet hadde over 56.000 besøk i 2021, en oppgang på nærmere 40 prosent fra året før. Det er positivt at museet viser god bredde i bruk av kanaler og formater i den digitale formidlingen, og at deler av innholdet er spesielt rettet mot barn og unge. 

Annonse

Samtidig ser Kulturrådet at museet har utfordringer på flere områder. Disse dreier seg spesielt om å få kontroll og oversikt over samlingene sine, og å øke forskningskompetanse og forskningsrelatert aktivitet. Arbeidet med både forskning, formidling og bevaring er etter Kulturrådets vurderinger mindre tilfredsstillende.

Rapporten sier ikke noe spesifikt om Fossesholm Herregård og Nøstetangen norsk glassmuseum som begge er innunder Buskerudmuseet.

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie
Drammens Museum jobber aktivt med mangfold og inkludering. Museet har engasjert tospråklige museumsverter for å nå ut til nye målgrupper. Sammen med Kvinnenettverket Jasmin, en frivillig organisasjon av og for minoritetskvinner, har det også etablert en urtehage på Hallingtunet som brukes i språktreningsarbeid. Museet jobber også bevisst med inkluderende arbeidsliv og tilbyr arbeidspraksis.

Når det gjelder å forvalte samlingene sine, har Drammens Museum store utfordringer. Det ligger godt under landsgjennomsnittet for andelen samlinger som er dokumentert, og oppbevaringsforholdene for de fleste typer objekter er ikke gode nok. Det samme var tilfellet i 2020, og Kulturrådet anbefaler strakstiltak.

Blaafarveværket
Blaafarveværket arbeider godt med publikumstilbudet, og hadde nærmere 228.000 besøkende i 2021. Det er en oppgang på hele 151 prosent fra året før. Museet er også på god vei mot å møte kravene til universell utforming med seks av syv arenaer tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne, og kunstsamlingen er tilfredsstillende oppbevart. Men Kulturrådet savner planer for å styrke arbeidet med mangfold og inkludering, og mer innhold rettet mot barn og unge.

Norsk Bergverksmuseum
Norsk Bergverksmuseum har god variasjon i bruk av digitale kanaler og formater i formidlingen sin, og mye av tilbudet er spesielt rettet mot barn og unge. Museet jobber godt med å koble forskning, formidling og øvrig virksomhet, og leder et nytt prosjekt i Bergverksnettverket som har fått støtte fra Kulturrådets utviklingsprogram for museer. 

Museets store utfordring, er at det mangler en bevaringsplan. Det sliter med oppbevaringsforhold for gjenstander og vedlikehold av bygninger i samlingen sin, og tilstanden forverres som følge av klimaendringer.

Del:
Annonse