22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunalsjef Susanne Vist hadde onsdag invitert til det første Eiendomsforum i festsalen. Her fikk ulike utbyggere og eiendomsmeglere informasjon om utviklingen og komme med tilbakemeldinger.

Byggeprosjekter i kø i Øvre Eiker – utbyggere ber om forutsigbarhet

Skal det bores åtte hull for å sjekke grunnforholdene eller skal det bores 15? Vel det er det opp til kommunens saksbehandler å bestemme skal vi tro svarene som representanter for byggenæringen i Øvre Eiker fikk under det første Eiendomsforum som kommunen arrangerte onsdag.
Annonse

Bedre dialog med byggenæringen og andre aktører i Øvre Eiker. Det er målet med Eiendomsforum, som hadde sin første samling i rådhuset onsdag. Tre eller fire slike samlinger i året er ifølge kommunalsjef Susanne Vist virkemidlet for å nå målet.

For det skjer utrolig mye i Øvre Eiker for tiden og det ser ikke ut til at interessen for utbygging av både boliger og næringsarealer er merkbart synkende.

Annonse

Men det er mye som kan bli bedre i samspillet mellom kommunen og de ulike utbyggerne og forslagsstillerne. Det gjelder ikke minst bedre forberedelse av byggesøknader. Slik det er i dag finner saksbehandlerne mangler ved mellom 30 og 40 prosent av dem. Og bare hittil i år har de fått inn 530 saker til behandling. Da sier det seg selv at det tar tid å skaffe all nødvendig informasjon i hver enkel sak.

Har styrket byggesaksavdelingen
Kommunens byggesaksavdeling har vært under hardt press og fått en rekke klager for sen saksbehandling. Nå er avdelingen styrket og består av ni personer. En saksbehandler er dedikert til tilsyn, mens en annen jobber mest med ulovligheter – og dem er det visstnok mange av.

Resten av avdelingen skal lose gjennom de mange prosjektene som det søkes om og få dem fram til politisk behandling.

Avdelingsleder Knut Anders Laag tok for seg situasjonen og sa litt om søkeprosesser og kom med en del tips i så henseende. Han forklarte også hvorfor det noen ganger tok unødvendig lang tid å få ferdigbehandlet en sak som ikke var godt nok forberedt hos de ulike konsulentene.

Flere områder tatt ut eller utsatt
For plansjef Anders Stenshorne er heller ikke hverdagen blitt noe enklere. Han kunne fortelle om et stadig økende engasjement mot ulike utbygginger. Friluftsinteresser og miljøhensyn engasjerer befolkningen i stadig større grad, noe han i utgangspunktet synes var positivt. Men det setter stopper for flere prosjekter i kommunen.

Blant annet er Blåfjell på østsiden av Drammenselva nå skrinlagt på ubestemt tid. Det samme er Røkeberg-utbyggingen. Dette var sammen med Ullernskogen utbygginger som hadde ca. 2.000 dekar med tomteområder hvor det var planlagt boligbygging.

Når det gjelder Ullernskogen er det en rekke innsigelser som kommunen nå håper å kunne komme til en løsning på.

Vegvesenet er problem
– Statens vegvesen er et stort problem og deres holdning er provoserende. De ønsker ikke flere biler inn på Rv. 350 og det stopper de fleste prosjektene langs denne veien, sa Stenshorne.

Han hadde heller ikke mye godt å si om Bane Nor sitt nei til dobbeltspor mellom Mjøndalen og Hokksund, men understreket at to tog i timen er viktigere og at det er mulig å få til det med visse justeringer.

Et annet punkt som er gjenstand for frustrasjon hos både utbygger og kommunen, er den lange ventetiden på behandling hos Statsforvalteren og hos Statens vegvesen. Kommunen har nemlig godt med tomtereserver, men blir blant annet stoppet av vegvesenet med tanke på trafikksituasjonen.

Stenshorne tok også for seg flere områder hvor det har vært problemer med vanskelige grunnforhold. Dette stiller strengere krav til kommunen og igjen utbyggerne. Men han innrømmet at saksbehandlingen i kommunen måtte blir mer effektive. Han hadde også et tips til utbyggere om å involvere politikerne på et så tidlig tidspunkt som mulig.

– Det verste politikere vet er å lese om nye prosjekter i avisa først, sa han.

Mange hadde møtt opp for å få med seg det som skjer på byggefronten i Øvre Eiker, samt å komme med innspill.

Stor aktivitet i hele kommunen
I Øvre Eiker er det pr. nå 33 større byggeprosjekter som er under behandling og de er spredd utover hele kommunen. Ett problem som nå melder seg med full tyngde er mangelen på strøm – eller rettere sagt overføringskapasitet.

Det gjelder ikke minst Fiskumparken som Rune Isachsen er en viktig medeier i. Han kunne under onsdagens møte fortelle om problemer, både med lovet kapasitet på strømmen, og at dette gikk utover den videre utvikling og utbygging. Blant annet er det ønske om å bygge en stor ladestasjon for lastebiler her, men det er det ikke kapasitet til pr. dags dato. Nye møter med det lokale e-verket må derfor til.

Et annet problem som opptok noen av de frammøtte var sykefravær og utskiftninger i byggesaksavdelingen. Flere har opplevd at ting stopper opp av nevnte årsaker, og ville vite om avdelingen hadde et system for å fange opp dette.

Knut Anders Laag kunne fortelle at de hadde et system, blant annet med en «helpdesk» for generelle spørsmål, men innrømmet at de helt sikkert kunne bli bedre på dette.

Solceller og infrastruktur
Mens Isachsen må vente med sine planer om ladestasjon for lastebiler, er det ønske om å bygge flere solcelleanlegg i kommunen. Men dette vil potensielt legge beslag på store landområder, og her kommer jordvernet inn. Dette er noe politikerne må ta stilling til og den bebudede næringsplanen er dessverre forsinket, kunne Susanne Vist orientere om.

Tekniske spesifikasjoner
Et annet problem som ble tatt opp på møtet, var krav til tekniske spesifikasjoner. Skal det bores åtte eller 15 hull og hvem bestemmer det? Det ville Ola Kvale i Partum Eiendom gjerne ha svar på.

Kommunens svar var at det var det opp til dem å bestemme – uansett hva konsulentene til selskapene måtte mene. Det er ifølge Anders Stenshorne og Susanne Vist mange hensyn som må tas, og det er ikke alltid den enkelte utbyggeren har full oversikt, sa dem.

Men de innrømmet at de kunne komme med tydeligere krav til utredning av de enkelte delene i en byggesak på et tidligere tidspunkt i saken. Men de understreket også viktigheten av at utbyggere gjorde hjemmeleksa si bedre og greide å levere søknader som ikke inneholdt for mange feil og mangler.

Anders Stenshorne var mildt sagt oppgitt over Statens vegvesen som stadig oftere stakk kjepper i hjulene for videre utbygging i kommunen.
Del:
Annonse