28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leder i Harakollen Velforening, Stein Ingar Østvold, mente det var feigt av politikere og administrasjon at de ikke stilte opp på gårsdagens folkemøte.

Kalte politikere som ikke ville stille opp for feige under folkemøte

Stein Ingar Østvold i Harakollen velforening var ikke nådig i sin karakteristikk noen av politikerne i Øvre Eiker som nektet å stille opp på torsdagens folkemøte om skolesaken i Hokksund. Ola Kvale i Partum Eiendom ville ha en ny vurdering av prosjektet barneskole sett i lys av dagens økonomiske situasjon.
Annonse

Harakollen Velforening, Hokksund Idrettslag og Partum Eiendom inviterte torsdag kveld til folkemøte på Hokksund Ungdomsskole. Møtet ble ledet av Ola Kvale, som har klare økonomiske interesser gjennom Partum Eiendom, for at det forblir en barneskole på Lerberg. Selskapet hans jobber nå med en videre utbygging av Harakollen i området som kalles Ullernskogen og her vil det være mest aktuelt å bygge eneboliger.

Det betyr flere barnefamilier på østsiden av elva og derved flere elever som må busses over til Loesmoen ved bygging av en ny stor barneskole her.

Annonse

Og det var nettopp byggingen av en stor skole som var temaet på torsdagens møte. Ola Kvale var klar på sine økonomiske interesser i denne saken og sine habilitetsproblemer til kommunens ordfører, Knut Kvale, som er hans far som nok de fleste nå vet.

Sammen med Hokksund IL og Harakollen Velforening vil Ola Kvale ha en ny debatt om det er riktig å bygge en stor ny barneskole på Loesmoen slik politikerne har bestemt. Og nettopp politikerne ble et tema under gårsdagens møte. Ifølge Kvale var det ingen av dem som ønsket å stille til debatt på dette møte, og det var kommet sterke føringer fra både politisk og administrativt hold om at dette folkemøtet burde avlyses. Det ble derfor et noe amputert møte i forhold til planene.

Ola Kvale vil ha omkamp om en stor ny barneskole på Loesmoen. I går kveld ledet han et folkemøte på HUS der ny barneskole på Loesmoen var temaet.

Engasjert eiendomsutvikler
Ola Kvale beskrev seg selv som en engasjert eiendomsutvikler som nå eier store områder i Øvre Eiker hvor det er planer om boligutvikling. Men han la altså ikke skjul på at det er store økonomiske interesser i Lerberg- og Harakollen-området.

Men han beskrev en situasjon der byggekostnadene har økt drastisk de siste årene og at Partum Eiendom har måttet legge flere prosjekter på is på grunn av dette. Han mente derfor at byggingen av en stor skole på Loesmoen ville bli betydelig dyrere enn det kommunen har beregnet til nå – vel 400 mill. kroner med noen infrastrukturtiltak inkludert.

Selv om det ikke er offentlig kjent hvor mye de seks anbudene som er kommet inn ligger på i pris, er det opplysninger om at de holder seg innenfor de økonomiske rammene som er gitt. Men det skal nå forhandles om de ulike løsningene før det endelige valget tas av politikerne i kommunen.

Øvre Eiker kommune har tre store prosjekter de må gjøre noe med i nær fremtid. Det er restaurering av det 50 år gamle rådhuset, det er Eikertun og det er bygging av ny ungdomsskole. Dette vil legge beslag på det meste av handlingsrommet for låneopptak i kommunen og derfor mente Ola Kvale at det var på tide å stoppe opp og utrede en todelt skoleløsning. En slik utredning ville opprinnelig administrasjonen gjøre, men politikerne ville noe annet og gikk for én stor skole på Loesmoen.

Kvale mente det var stor sannsynlighet for at den nye skolen ville bli bygget i flere trinn med de utfordringene det gir både rent byggeteknisk og praktisk for elever og ansatte.

Manglende medvirkning
De tre aktørene bak møtet mente begrepet «Sammen med…» som Øvre Eiker kommune bruker i alle sammenhenger, er langt fra realiteten. De mente kommunen burde involvert innbyggerne og ikke minst næringslivet i diskusjonen om ny skole.

Nå kan det være at korttidshukommelsen er dårlig hos enkelte, da det var både innbyggerutvalg og folkemøte om denne saken før det ble endelig bestemt en plassering av ny skole. Det har riktignok ikke vært avholdt noe folkemøte etter at oppgaveutvalgets rapport ble klar der de gikk inn for Loesmoen.

Det ble debatt også etter møtet var over og et fåtall mente Ola Kvale og Partum hadde edle hensikter på kommunens vegne, men rent økonomiske motiver.

Ny mulighetsstudie
Det er de siste dagene blitt kjent gjennom avisene at det er kommet en ny mulighetsstudie for hva som kan skje med den gamle barneskolen på Lerberg. Her åpnes det opp for å bygge et nytt lite boligfelt med tilhørende parkering. Men ifølge Kjell Brunknapp i Hokksund IL er det satt av for få parkeringsplasser og det vil føre til en stor belastning på HILs anlegg på stedet.

Hokksund IL har forsøkt å få til byggingen av en flerbrukshall på Lerberg, men etter at det ble vedtatt en skole på Loesmoen, ble disse planene lagt på is. Nå håper de å få til en hall på Loesmoen i stedet ettersom hallkapasiteten i kommunen er sprengt.

Samtidig er det klart at en hall må brukes på dagtid av skolene for at det skal være økonomisk forsvarlig for HIL å satse på dette.

Kjell Bruknapp hadde også bekymringer for hva en boligutbygging på Lerberg ville bety og regnet med at den ene syverbanen ville forsvinne sammen med en del parkeringsplasser. I tillegg vil det bli mye større slitasje på anleggene ettersom barnefamilier vil bruke dette som sin lekeplass.

Det er også klart at HIL har økonomiske interesser i at skolen forblir på Lerberg ettersom de leier ut anlegget til kommunen både til SFO og banene til sportslige aktiviteter i skoletiden.

Har flere lokalsamfunn
Hokksund har som kjent fem «bydeler» og det ser vi hvert år under den store bykampen under Hokksund By- og Laksefestival. Ola Kvale understreket skolens viktighet som nav i slike lokalsamfunn. Han mente en flytting av skolen ville ødelegge dette navnet for Østsida sin del.

Han mente også at politikerne ikke hadde tatt slike hensyn da de bestemte skolens plassering. Heller ikke at så vidt han var kjent med, foreligger det tilstrekkelige trafikkanalyser.

Dårlig håndverk?
Reaksjonene fra de rundt 40 frammøtte på dette folkemøtet var også delte. Noen tok til orde for at prosessen bar preg av dårlig håndverk fra kommunens side og at administrasjonen i kommunen rett og slett ikke var stor nok til å håndtere slike prosjekter.

Andre tok til orde for at dagens økonomiske situasjon burde tilsi en ny vurdering og var enige med Ola Kvale i den saken. Det var derimot ikke Utdanningsforbundet sin representant på møtet og hun kjente seg ikke igjen i beskrivelsen om dårlig medvirkning.

– Jeg føler at dette er et forsøk på en omkamp om skoleplassering. Det er dessuten meget dårlig forhold på Lerberg som gjør at vi nå må gå for det som er politisk bestemt med en helt ny skole til det beste for elever og lærere, sa Inger-Tone Nikkerud i Utdanningsforbundet.

Ikke veldig godt besøkt folkemøte i Kultursalen på Hokksund Ungdomsskole i går kveld.
Del:
Annonse