16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Opposisjonen la i dag fram sine endringsforslag til budsjettet for neste år og handlingsplanen for de kommende årene.

Opposisjonen vil ha endringer – må forhandle med kommunestyret

Opposisjonspartienes endringsforslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026 er nå klar, men det er langt fra sikkert at de vil få gjennomslag for alle forslagene de fremmer. Det må forhandlinger til i kommunestyret ettersom de ikke har flertall og ettersom posisjonspartiene er splittet.
Annonse

I økonomiplanutvalget 23. november legger partiene fram sine endringsforslag til budsjett og økonomiplan for 2022-2025 i Øvre Eiker. Som tidligere år i denne perioden, har opposisjonspartiene Høyre, Venstre, KrF og FrP samarbeidet om et felles endringsforslag til budsjettet.

Prioriterer oppvekst i både drift- og investeringsbudsjettet
Øvre Eiker kommune har som tidligere år et begrenset handlingsrom på driftssiden, og det er derfor relativt sett små justeringer som foreslås i driftsbudsjettet. I underkant av fire millioner per år er allikevel omprioritert i forslaget, skriver opposisjonspartiene i en pressemelding i dag.

Annonse

 Alt i alt oppfatter vi at kommunedirektørens budsjett er balansert og fornuftig gitt de økonomiske rammene som kommunen må forholde seg til, sier Adrian Tollefsen, fellesgruppeleder for opposisjonspartiene.

– Vi gjør allikevel noen endringer i driftsbudsjettet som vi mener er viktige. Vi reduserer den forventede veksten i rådhusnære tjenester, og prioriterer isteden mer penger til tjenestene «ute» i kommunen og da særlig oppvekstområdet. I tillegg har vi laget et alternativt investeringsbudsjett som bidrar til å realisere ulike nøkkelinitiativ i både Vestfossen, Skotselv og Ormåsen allerede i 2023 og 2024, også her knyttet til skole og oppvekst, sier han.

Også innenfor helse- og velferdsområdet styrker de fire partiene satsningen blant annet gjennom å øke bevilgningene til flere tilrettelagte arbeidsplasser, og sikre de fysioterapeutene som i dag har veldig små hjemler bedre vilkår, slik at de kan opprettholde de gode og populære tilbudene som mange av dem har.

– I sum mener vi endringene i det foreslåtte budsjettet er viktige bidrag som vil bidra til å utvikle hele Øvre Eiker i en positiv retning, avslutter Tollefsen.

Satser på psykisk helse og kulturtiltak
I endringsforslaget ligger det også en økt bevilgning til en halv skolepsykologstilling, som kommer i tillegg til bevilgninger som er vedtatt tidligere år.

– Barn og unges psykiske helse har vært, og fortsetter å være, en hjertesak for KrF i denne perioden, og et tema som dessverre er mer aktuelt enn noensinne. Derfor er vi veldig glade for at vi i budsjettet har fått gjennomslag for å fortsette denne satsingen også i år, sier Kjell Erland Grønnbeck, gruppeleder for Krf.

Krf er også opptatt av at vilkårene for kulturlivet i kommunen skal være best mulige, og de har derfor også inkludert ekstra aktivitetsmidler for kulturtiltak i 2023 som de ser fram til å se resultatene av.

Økte midler til lærertetthet, innbyggerinvolvering og tilbud til barn og unge
Opposisjonspartiene foreslår å styrke rammen for seksjon med 1.5 millioner kroner mer per år enn kommunedirektørens forslag for å styrke lærerbemanningen ytterligere, med et særlig fokus på tidlig innsats.

– Med denne budsjettendringen ønsker vi å stadfeste at vi ser lærerne som de viktigste ressursene vi har fordi de jobber med det viktigste vi har – våre barn og kommunens framtid, sier Andreas Størdal, gruppeleder for Venstre.

– Kombinert med satsingen på flere lærere styrker vi også «laget rundt læreren» gjennom satsingen på skolepsykologer, noe vi i sum håper vil bidra til å gi flere elever i Øvre Eiker-skolen en enda bedre skolehverdag. Som en del av arbeidet med å gi alle barn en god oppvekst, gir vi også en betydelig engangsbevilgning til biblioteket og BUA som over lang tid har gitt et veldig godt kulturtilbud til store deler av kommunen, inkludert mange barn og unge, og som vi synes fortjener en annerkjennelse for dette, sier han.

I tillegg til bevilgninger til trafikksikkerhetstiltak ved Vestfossen-skolene og en permanent løsning for Solbakken barnehage i Skotselv, gjøres det også en bevilgning på totalt 6.5 millioner til arbeidsmiljøfremmende tiltak og forbedrede uteområder på eksisterende Hokksund barneskole på Lerberg.

– Tidslinjen for en permanent løsning for Hokksund barneskole per nå er usikker, og mange elever kommer i alle tilfeller til å gå hele sin barneskolegang på eksisterende skole på Lerberg. Vi mener derfor at det er riktig å bevilge midler til å forbedre forholdene for de elevene og lærerne som er der i dag, sier Størdal videre.

Prioriterer investeringer i oppvekst i Vestfossen, Ormåsen og Skotselv
Investeringsbudsjettet endres i hovedsak på to måter. Først og fremst blir de samlede forventede investeringene justert ned for 10-årsperioden med i overkant av 100 millioner. Dette er for å holde kommunens samlede gjeld nærmere kommunens egen handlingsregel for låneopptak, og unngå at andelen av inntektene som går til gjeldsbetjening blir så stor at det går utover driften eller resulterer i behov for eiendomsskatt.

– I Frp er vi opptatt av at kommunen skal driftes effektivt og på en måte som ikke øker behovet for å ta mer penger ut av folks lommebøker, f.eks. gjennom eiendomsskatt, sier Trond Bermingrud, gruppeleder for FrP.

– Derfor er vi glade for at vi både legger fram en justert investeringsplan hvor vi reduserer investeringsrammen særlig knyttet til rådhuset betydelig, men også styrker investeringene i blant annet Vestfossen, hvor vi bevilger penger til en sikker trafikkavvikling ved Vestfossen-skolene allerede i 2023 som vi vet er sterkt etterlengtet av både FAU, elever og ansatte der, sier han.

Klare for forhandlinger
Høyre, Venstre, KrF og FrP, som er partiene som legger frem disse endringsforslagene, har til sammen 15 av de 37 plassene i kommunestyret i Øvre Eiker i denne perioden, og dermed ikke flertall for endringsforslagene uten støtte fra andre partier.

Gitt at det siden mai 2021 ikke har vært en etablert posisjon med flertall i kommunestyret, er det heller ikke klart hvem som vil ha flertall for sine forslag i økonomiplanutvalget og kommunestyret.

– Vi legger fram forslagene våre den 23. november som et utgangspunkt for videre diskusjoner med andre partier, og håper å få flertall for mest mulig av det vi nå foreslår, sier de fire gruppelederne avslutningsvis i en felles uttalelse.

Del:
Annonse