16. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Slik kan nye Hokksund Barneskole komme til å se ut. (Illustrasjon)

Kommunalt eiendomsselskap innstiller på full skoleutbygging på Loesmoen

Det kommunale eiendomsselskapet i Øvre Eiker, innstiller på bygging av en fullskala barneskole med plass til 700 elever på Loesmoen. I tillegg bygges det en stor flerbrukshall. Det ble bestemt i gårsdagens styremøte i selskapet.
Annonse

Utbyggingssaken med valg av entreprenør er i dag sendt over til kommunen og kommer som en orientering i kommunestyret neste uke. Men først skal kommunedirektøren gjøre opp sin mening om prosjektet og her kommer også politiske føringer inn.

Det er ingen hemmelighet at det er stor motstand mot å legge ned skolen på Lerberg og at et flertall i befolkningen ønsker en delt skoleløsning.

Annonse

Etter det Eikernytt.no kjenner til, er dette en tanke som begynner å synke inn også hos stadig flere politikere. Saken skal behandles i et ekstraordinært kommunestyremøte i midten av januar og her vil det bli avgjort om politikerne velger å gå videre med den foreslåtte skoleløsningen på Loesmoen, eller om de går for en delt løsning slik blant annet Senterpartiet har gått inn for tidligere.

Dette er pressemeldingen som Øvre Eiker kommunale eiendom har sendt ut i dag:

Ny Hokksund barneskole, valg av entreprenør og overgang til samspillsfasen.

I tråd med kommunestyrets vedtak i PS 23/2022 fra 23 mars i år, har Øvre Eiker kommunale eiendom KF gjennomført anbudskonkurranse for ny Hokksund barneskole. I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser, innstiller Øvre Eiker kommunale eiendom KF på at det inngås kontrakt med Skanska Norge AS.

Saken ble behandlet i Styret i Øvre Eiker kommunale eiendoms sitt styre den 7. desember 2022, som gjorde følgende vedtak:

1. Styret i Øvre Eiker kommunale eiendom anbefaler kommunestyret å gjøre følgende vedtak da saken behandles den 18. januar 2023:

1. Kommunestyret slutter seg til styret i Øvre Eiker kommunale eiendom sin innstilling om valg av Skanska Norge AS som vinner av anbudskonkurransen for inngåelse av kontrakt for samspillsfase, for ny Hokksund barneskole og flerbrukshall.

2. Kommunestyret vedtar full utbygging av fire parallell skole for inntil 700 elever med stor flerbrukshall. Alternativet med trinnvis utbygging legges bort.

3. Øvre Eiker kommunale eiendom får i oppdrag å gjennomføre samspillsfase for fire- parallell skole for inntil 700 elever samt stor flerbrukshall, med den hensikt å komme til enighet om et omforent underlag for gjennomføringsfasen.

4. Opsjonen tillegg for svømmehall er med videre til samspillsfasen.

5. Resultatet av samspillsfasen legges frem for kommunestyret, før endelig godkjenning om gjennomføring finner sted. Da tas det også stiling til opsjonen for svømmehall.

Det beste tilbudet
– Øvre Eiker kommune kan være tilfreds med at det er seks solide entreprenører som alle vil bygge ny barneskole for oss. Vi er glade for å si at vi innstiller på at det inngås kontrakt med Skanska Norge AS som totalt sett har levert det beste tilbudet, sier styreleder i Øvre Eiker kommunale eiendom, George Fulford.

– Den nye barneskolen blir veldig flott og kan bygges for inntil 700 elever. Sammen med stor flerbrukshall blir det et viktig tilbud for innbyggerne i Øvre Eiker. Hvis alt går etter planen kan vi ønske elever og lærere velkommen til en ny Hokksund barneskole fra skoleåret 2025/26, sier Laila Gustavsen, daglig leder i Øvre Eiker kommunale eiendom.

I vedtaket fra kommunestyret 23.mars 2022 heter det at det skal legges opp til en trinnvis utbygging, hvor det første skal være en B 14 skole, med inntil 5.500 kvm., med mulighet for utvidelse til B 28 skole. Helt konkret har Skanska Norge AS foreslått dette løst gjennom å legge til en fløy med blant annet 14 klasserom dersom kommunestyret vedtar trinnvis utbygging.

– Utfra en eiendomsfaglig vurdering anbefaler Øvre Eiker kommunale eiendom KF at kommunestyret vedtar full utbygging av hele skolen og at alternativet med trinnvis utbygging legges bort.

– Skanska Norge AS har levert et tilbud på en skole som holder seg innenfor allerede avsatt kostnadsramme på 405 millioner, også hvis en B 28 skole bygges samtidig. – Det å bygge alt i ett er god eiendomsøkonomi, sier Laila Gustavsen.

Mulighet for svømmehall:
Styret i Øvre Eiker kommunale eiendom anbefaler det jobbes videre med muligheten for å

inkludere svømmehall og at det tas endelig stilling til dette ved neste korsvei.

Det foreligger ikke et forpliktende tilbud fra Skanska, men et grovt kostnadsoverslag på 91 millioner, som oppstart til en samspillsfase. Eventuelle spillemiddeltilskudd på om lag 29 millioner, kan komme i fratrekk.

– Prisen forutsetter at svømmehall bygges samtidig med skolen fordi vi da slipper store rigg- og driftskostnader og kan høste stordriftsfordeler i anleggsperioden, sier Brynjar Henriksen, avdelingsleder nybygg i Øvre Eiker kommunale eiendom.

Det er derfor viktig å jobbe videre med dette frem til endelig beslutning om bygging finner sted.


Høye miljøambisjoner
Det er satt høye miljøambisjoner for prosjektet. Arealeffektivitet, sambruk og kompakt bygningsmasse vil være sentralt for å oppnå disse ambisjonene. Når det gjelder klimagassutslipp fra materialer forutsettes det 30 prosent reduksjon sammenlignet med referansebygg, men det utredes potensialet utover dette som del av samspillsfasen.

Det er stilt krav om passivhusstandard. Som energiløsning planlegges det for energibrønner med varmepumpe/grunnvannspumpe.

Ny barneskole for Hokksund utføres i hovedsak i massivtre. Skanska har opplyst at prosjektet kan gjennomføres som et plusshuisprosjekt. Et plusshus er en bygning som produserer mer energi enn det bruker. Samspillsfasen vil vurdere disse faktorene.

Hva skjer videre nå?
Øvre Eiker kommunale eiendom er i dette tilfellet byggherre og innstiller til kommunestyret.

Kommunedirektøren skal også før det gjøre sin vurdering og uttale seg i saken. Kommunestyret skal få en orientering på sitt møte den 14 desember i år.

Styrets innstilling skal behandles av kommunestyret i Øvre Eiker kommune den 18 januar 2023. Dersom kommunestyret vedtar forslaget, vil ØEKE gå i gang med samspillsfasen der partene i fellesskap skal kna prosjektet, med den hensikt å komme til enighet om et omforent underlag for gjennomføringsfasen. Dette er med andre ord en svært viktig fase for å få til et godt gjennomarbeidet prosjekt. Det er avsatt inntil 10 måneder til denne fasen.

Ved avslutning av samspillsfasen har byggherren tre alternativer som både vil bli lagt frem for ØEKEs styre og deretter til politisk behandling:

1. Fortsette samarbeid med totalentreprenøren i samspill i utførelsesfasen.

2. Avslutte samspillet og fortsette med totalentreprenøren med en totalentreprisekontrakt for utførelsesfasen.

3. Gjennomføre en ny anbudskonkurranse for utførelsesfasen og en slik konkurranse kan baseres på totalentreprenørens løsningsforslag og videreutvikling av dette i samspillsfasen.

Bildeillustrasjoner av Skanska Norge AS sitt tilbud «Firkløver».

Del:
Annonse