2. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre – gruppeleder og leder i Øvre Eiker Senterparti.

Budsjettet i Øvre Eiker er vedtatt

MENINGER: Kommunebudsjettet, eller «kommuneplanens handlingsdel 2023-2026», som det heter, er nå vedtatt.
Annonse

Senterpartiet er glade for at vi har vedtatt et godt budsjett med satsing i hele kommunen, i de usikre og økonomisk utfordrende tidene vi befinner oss i.

Et driftsbudsjett som legger opp til en kompensering av pris- og lønnsvekst i våre seksjoner, i tillegg til den styrking som har vært gjort i tertialbehandlingene, viser en sunn økonomi. En ytterligere styrking av barn og unge fremover i en begrenset kommuneøkonomi er ingen selvfølge, men en riktig prioritering.

Annonse

Vi prioriterer også arbeidet med gode løsninger for hjelpemidler til våre innbyggere. Videreutvikling av velferdsteknologi i tillegg til varme hender, for fortsatt å gi innbyggerne våre gode helsetjenester videre inn i eldrebølgen, er viktig fremover.

Økt fysisk aktivitet i alle aldersgrupper, plan for sentrumsnære grøntområder og realisering av omtanketun kalt Eikerløkka på gressbanen, er alle ledd i å bedre folkehelsa, både fysisk og psykisk.

Øvre Eiker må ta et større ansvar for å sikre lærlingeplasser, slik at ungdom får sin fagutdanning. Dette er et viktig grep for å unngå at ungdom havner utenfor samfunnet.

En satsing på Grendeutvalgene er viktig for alle våre ulike steder i kommunen. Dette gjøres gjennom fondsmidler og en politikerrepresentant i alle grendeutvalg, etter samme modell som samarbeidsutvalgene i skole og barnehage. Slik håper SP at vi sammen får større engasjement og utvikling i hele kommunen.

Fastlegene er svært viktig i samfunnet, og med konkrete tiltak håper vi å avhjelpe i den prekære situasjonen.

Når det gjelder investeringer, er det viktigste for SP at vi ikke bruker mer enn hva kommunen kan klare å betjene også inn i fremtiden.

Det viktigste leddet er vedlikeholdsetterslepet på kommunens eiendomsmasse. Derfor styrkes budsjettet for vedlikeholdsetterslep.

Rådhuset må vedlikeholdes for å ivareta de ansatte, og Eikertun med området rundt må utvikles. Her er det nå satt av midler med en praktisk og nøktern tilnærming for å løse de utfordringer som er på begge steder.

Det er satt av midler for å ferdigstille miljøgate på Darbu, en varig løsning av Solbakken barnehage i Skotselv, løse trafikkutfordringer på Vestfossen skole, videreutvikle skole og barnehage på Ormåsen og vedlikehold på Lerberg skole. Dette er en klar satsing på alle våre steder.

For at Øvre Eiker skal være en så robust kommune som mulig økonomisk, og klare de investeringer og utfordringer som skal håndteres inn i fremtiden, må det gjøres med nøkternhet og klare prioriteringer. Et viktig grep som er gjort for å håndtere de investeringer som kommer er at gjelden til kommunen er redusert og investeringsfondene er økt de siste årene.

Med mindre gjeld og mer på fond kan Øvre Eiker bruke mer på drift og rigge seg for fremtiden.

Med klare mål, delmål og strategier, samtidig med et helhetlig og gjennomarbeidet drifts- og investeringsbudsjett skal vi sammen leve det gode liv på Øvre Eiker.

Det er et helhetlig og gjennomarbeidet budsjett som nå er vedtatt, og vi vil få takke Høyre, FrP, KrF og Venstre for et godt og konstruktivt budsjett samarbeid.

Vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et riktig godt nytt år, og en ekstra hilsen til alle de som jobber i høytiden.

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder SP

Del: