4. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Snødumping i Drammenselva er ikke tillatt og nå har Statsforbalteren stoppet denne praksisen. (Illustrasjonsfoto: Statsforvalteren i Oslo og Viken)

Statsforvalteren stanser dumping av snø i Drammenselva

De siste dagers snøvær har gjort at det er problemer med å bli kvitt all snøen. Men å dumpe den i Drammenselva er ikke noen god løsning. Det mener i hvert fall Statsforvalteren i Oslo og Viken, som nå stanser denne praksisen.
Annonse

Statsforvalteren understreker på sine nettsider at all dumping av snø kan ha negativ påvirkning på miljøet.

Forurensning fra snø
Snø som samles opp i urbane strøk er ofte forurenset av miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, salt og søppel. Dersom snøen er deponert eller dumpet i et sårbart område kan det ha negativ påvirkning på miljøet.

Annonse

I tillegg inneholder smeltevann ofte forhøyede verdier av miljøgifter. Prøver har vist at de blant annet finner tungmetaller som sink, krom, kobber, arsen og bly i smeltevann.

Det er stor fare for forurensning og forsøpling ved dumping eller deponering av snø i eller langs sjø og vassdrag og all dumping av snø i vassdrag og sjø kan ha negativ påvirkning på miljøet.

Statsforvalteren presiserer at virksomheter må finne andre egnede steder for lagring av snø. Hvis lagringen av snø på land fører til fare for forurensning, vil tiltaket være søknadspliktig etter forurensingsloven.

Del:
Annonse