16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok enstemmig å gå inn for bygging av en ny stor barneskole på Loesmoen, men samtidig se på hvilke muligheter det var for å bevare Lerberg-området i kommunal eie.

Vedtok stor barneskole på Loesmoen – Lerberg blir kanskje stående

(Oppdatert 19.01.23 kl. 10.05) Kommunestyret i Øvre Eiker vedtok i ettermiddag at det skal bygges en fullskala barneskole på Loesmoen slik det lå an til før møtet. Men etter initiativ fra Venstre, fikk skolebygningene på Lerberg en sjanse til å «overleve». Men barneskole blir det uansett ikke etter at Loesmoen står ferdig.
Annonse

Det ble en lang debatt om skoleutbyggingen på Loesmoen kontra delt løsning med Lerberg i dagens ekstraordinære kommunestyremøte. Men resultatet av debatten var gitt på forhånd. Høyre, AP og SV med til sammen 20 stemmer gikk inn for å bygge en stor skole på Loesmoen.

Alt er dermed klart for neste fase i utbyggingen på Loesmoen – den såkalte samspillsfasen der kommunens eiendomsforetak og Skanska Norge skal planlegge utbyggingen i detalj. Med i planene er det også en stor flerbrukshall samt at en mulig ny svømmehall skal være med i planene. Det siste er det ikke gjort noe vedtak om, men det skal altså vurderes om det er mulighet for en bygging i forbindelse med skolebygget for inntil 700 elever.

Annonse

Lang debatt – men saklig
Saksordfører Kim Mogen Myhre fra Senterpartiet la ikke skjul på partiets standpunkt om en delt løsning og la fram forslag om dette. Men selv om han argumenterte med parkeringsutfordringer, trafikken gjennom Hokksund og attraktiviteten til kommunen med to nærskoler, fikk han ikke flertallet med seg. Subsidiært til forslaget om to skoler, støttet han forslaget om en ny mulighetsstudie som kunne bidra til å beholde skolen på Lerberg i kommunal eie, og ikke selge eiendommen til private utbyggere slik kommunen har lagt opp til i sine budsjetter.

Nicklas Tokerud (AP) har hele tiden vært klar på at én ny skole var det rette løsningen og mente at dagens barneskole på Lerberg både var for gammel, tatt for dårlig vare på og at det ville koste for mye å oppgradere skolen til dagens standard. Tokerud minnet også om at kommunen står foran store utbyggingsoppgaver med blant annet Eikertun og oppgradering av rådhuset.

Andreas Størdal (V) ville sammen med FrP, KrF og SP at det kommunale eiendomsselskapet skulle ta med en delt løsning med en trinnvis utbygging på Loesmoen inn i samspilsfasen. De tre førstnevnte partiene ville også at Øvre Eiker kommunale eiendom skulle starte arbeidet med å dekke inn vedlikeholdsetterslepet på Lerberg for å få bedre inneklima, bedre energibruk og ikke minst få en universell utforming. Det var 17 representanter som stemte for denne delte løsningen, men det er altså ikke et flertall av totalt 37 representanter.

Subsidiært foreslo Størdal at det skulle lages en mulighetsstudie for kommunal bruk av Lerberg-området for tjenester som i dag har ekstern husleie eller økende behov for plass. Her tenkes det på voksenopplæringen og barnehage som med den kommende utbyggingen på østsiden vil trenge mer plass.

Også leder i Øvre Eiker Arbeiderparti, Lasse Haugen argumenterte for en ny fullskala skole på Loesmoen. Han mente det var på høy tid å komme i gang med prosessen og se på de økonomiske anbefalingene i saken.

Haugen manet også til en saklig debatt i sosiale medier der karakteristikker ikke alltid har vært like presise etter hans mening.

Godt nok for SP
Senterpartiet har brukt slagordet «Godt nok» i flere sammenheng og Håvard Lind mente dette kunne gjelde også i denne saken. Han ville pusse opp Lerberg, noe han mente ville bli rimeligere enn en storskole på Loesmoen. Han berømmet også eiendomsselskapet for å ha gjort en god jobb med å ta igjen mye av vedlikeholdsetterslepet på flere bygg de siste årene.

Nå skal det ikke stikkes under en stol at Håvard Lind også er bekymret på vegne av idretten på stedet. HIL leier som kjent ut til SFO og dette er gode inntekter for klubben. Men det største problemet for klubben er nok dersom Lerberg skulle selges til en privat utbygger. Da vil både baner og parkeringsplasser ryke og begrense klubbens muligheter.

For Kaja Klunderud og SV var dette en vanskelig sak. De gikk til valg på to skoler, men har endret standpunkt. – Vi har hørt på fagmiljøet om økonomien og går for én skole, sa Klunderud, som mente det var for sent med en omkamp nå.

En som fortsatt tror på delt løsning er Kjell E. Grønbeck i KrF. Også han gikk til valg på en delt løsning, og mener fortsatt at det er mulig å bevare Lerberg gjennom andre prioriteringer. Men som kjent – han ble ikke hørt av flertallet og må ta til takke med en utredning om hva Lerberg-området kan brukes til i kommunal regi.

Som lærer ved Åssiden VGS med over 2.000 elever, var han heller ikke enig i dem som forfektet at en storskole ikke var verre for læringsmiljøet enn en mindre skole. Han og Lasse Haugen, som også jobber i skolen, var langt fra enige om hva forskningen sa om dette.

Gruppeleder for Høyre, Adrian Tollefsen, mente en ny storskole ville gi unike muligheter til undervisning og samspill. Han mente det ville koste for mye å få Lerberg opp til godt nok nivå og var klar på at partiet hele tiden har gått for én ny skole i Hokksund.

På grunn av flere forslag ba Tollefsen om gruppemøte slik at de kunne få tid til å samordne standpunktene sine med de andre partiene.

Avstemmingen viste at Senterpartiets forslag om en delt løsning kun fikk partiets 11 stemmer. Etter det ble det stemt over forslaget fra administrasjonen om å gå videre til samspillsperioden med tillegg av forslaget til Venstre om å vurdere kommunal bruk av Lerberg-området.

Dette ble noe overraskende enstemmig vedtatt. Men det er god tradisjon i Øvre Eiker der det normalt blir enstemmige vedtak dersom de ikke får gjennomslag for primærstandpunktene.

Ordfører Knut Kvale berømmet kommunestyret for en saklig debatt i en vanskelig og noe følelsesladet sak.

Ikke helt fornøyd, men det beste han fikk til – Andreas Størdal. Han fikk gjennomslag for å utrede mulighetene til videre kommunal bruk av Lerberg-eiendommen som skolen og idrettslaget i dag bruker.
Del:
Annonse