25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lasse Haugen – ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Øvre Eiker. (Foto: Knut Erik Skistad)

Øvre Eiker skal bli et demensvennlig samfunn

MENINGER: Tenk å ha en ubuden gjest i hodet? En besøkende som sørger for at livets sammenhenger går i stykker. Forestill deg en gjest som stjeler minner. Som visker bort ansikter. Se for deg et liv hvor du i begynnelsen av sykdomsforløpet med visshet kan si at livet aldri vil bli som før.
Annonse

Vi snakker om demens. Den ensomme sykdommen. Den snikende lidelsen som gradvis forringer livet til den det gjelder, og de nærmeste pårørende.

Øvre Eiker Arbeiderparti har programfestet å sette søkelys på lavterskeltilbud til personer med demens, og pårørende til disse. Dette har vi gjort på bakgrunn av, og i visshet om, at det i Øvre Eiker finnes om lag 375 personer med demens. I tillegg vet vi at sykdommen øker i omfang, mye på grunn av at vi lever lenger. Det er anslått en dobling av mennesker med demens de neste 20 årene.

Annonse

Øvre Eiker Arbeiderparti vil fortsette å støtte opp under det gode arbeidet som leger og helsepersonell gjør i Øvre Eiker kommune, og vi kommer til å stå på for at det i fremtiden skaffes til veie nok ressurser og kunnskap til å møte det varslede utfordringsbildet knyttet til sykdommen demens.

Vi mener at det er svært viktig å ha fokus på hvordan vi på best mulig måte kan rigge kommunen til å møte utfordringene som fagfeltet peker på. Fra nasjonale undersøkelser slås det blant annet fast at én av tre har aktivitetstilbud fra kommunen de bor i. Det er med andre ord et behov for å bli et mer demensvennlig samfunn. Det er over 150 kommuner som deltar i nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid med at samfunnet skal bli mer demensvennlig. Vi mener at dette også er noe Øvre Eiker kommune skal bli.

Et demensvennlig samfunn betyr å inkludere personer med demens, og deres pårørende. Et samfunn som øker bevissthetsnivået rundt denne sykdommen, gjør det enklere for de berørte å mestre hverdagslige aktiviteter. I tillegg mener vi at åpenhet tar bort skamfølelsen mange direkte berørte, og pårørende, kan kjenne på.

Lavterskeltilbud kan handle om å skaffe til veie en bredde i aktivitetstilbud tilpasset ulike interesser. Mina Gerhardsen, fra nasjonalforeningen for folkehelsen, sier blant annet at gode tiltak kan handle om alt fra kaffe og småprat, til turgrupper og inn på tunet- tilbud.

Teknologi er viktig i denne sammenhengen. Et systematisk arbeid med GPS kan bety at folk beholder frihet til å gå tur alene uten at det blir utrygt. Annen velferdsteknologi kan bidra til bedre tjenester og frigjøring av kapasitet.

Avlastning for pårørende betyr mye for at de ikke skal bli utslitte og syke. Når det gjelder pårørende, så vil gode kommunale initiativ være å sørge for møteplasser for pårørende med tanke på at disse blir gitt anledning til å dele erfaringer, samt kunne få snakke med andre som er i samme situasjon.

Pr i dag ser vi at mange får diagnosen sent, og mange er da i en allerede fremskreden fase. Både fastlegekrise og pandemi kan ha noe av skylden, men det er også en realitet at det ikke er alle som går jevnlig til lege, og da kan demens være vanskelig å oppdage i en tidlig fase.

Langtidsplasser fylles i dag opp av mennesker med fremskreden demens. Dette kan i mange tilfeller skape utrygghet for andre pasienter og ansatte. Utagerende oppførsel og vold kan være dagligdags på enkelte avdelinger.

Demens kan være en sammensatt problemstilling, både for de som er rammet og for helsevesenet, og det er ikke bare opplæring og mer ressurser som skal til. Vi må se på det totale tilbudet, både for de som akkurat har fått en demensdiagnose, de som har levd med sykdommen en stund, og vi må heller ikke glemme de som er i en sluttfase. Alle trenger hjelp, og vi må være der for å kunne tilby det som trengs. For de som er i en tidlig fase, kan aktivitetstilbud og gode, gjennomtenkte lavterskeltilbud være et godt sted å starte.

Få ting har berørt oss mer enn programmet Demenskoret. Det å se mennesker som lever med en alvorlig sykdom, men som allikevel evner å vise livsglede i øyeblikket, i visshet om livet aldri blir det samme som før, har berørt en hel nasjon.

Nå er det ikke sikkert at det er Demenskor som er svaret for arbeidet vi skal gjøre i Øvre Eiker, men det handler i bunn og grunn om å gjøre dagen i dag så god som mulig. Både for den som har fått sykdommen, og for menneskene som står rundt. Øvre Eiker Arbeiderparti vil imidlertid støtte initiativ som peker på at demenskor kan fungere godt i vår kommune. Her er det en gyllen mulighet til å spille på lag med frivilligheten.

Ingen vil ha ubudne gjester i hodet, men livets realiteter er slik de er, og da må vi som samfunn sørge for at vi skaffer til veie kunnskap, og stiller til rådighet de nødvendige ressursene for å gjøre livet så godt som mulig for de som blir berørt av den «ensomme sykdommen.»

I Øvre Eiker er vi «sammen om». Det skal vi i fortsettelsen også være, fra beslutningstakere til administrasjon, og videre ut til helsetjenestene.

Lasse Haugen
Ordførerkandidat (AP)

Anita Hardangen
Varaordførerkandidat (AP)

Del:
Annonse