30. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Hans Kristian Sveaas.

Uverdig og dårlig eldreomsorg må komme i fokus

MENINGER: I mediene har eksempler på uverdig og dårlig eldreomsorg fått stor oppmerksomhet. Dette har, naturlig nok, skap sinne, fortvilelse og utrygghet hos mange.
Annonse

Det står nok ikke like dårlig til over alt. Det ytes god eldreomsorg mange steder, men det er all grunn til å trekke lærdom av det som nå har kommet frem.

Historiene fra Ullern Helsehus viser at det venstreradikale byråds ideologisk begrunnede politikk, hvor private tilbydere blir fjernet til fordel for kommunal drift, ikke har gitt gode resultater. Ved Ullern Helsehus har overføring fra Norlandia til kommunal drift, faktisk hatt katastrofalt resultat.

Annonse

For Høyre er det viktigste å ha god kvalitet på omsorgstjenestene, uavhengig av hvem som driver tilbudet. I en tid hvor det er mangel både på penger og personell, er det viktig å benytte alle tilgjengelige ressurser, både ideelle, private og offentlige tilbud.

Ansvaret vil uansett ligge i kommunene, blant annet for å sikre god kvalitet, men det er ikke nødvendigvis kommunene som må drive alt. Tvert imot, det ser ut til at kvalitetskontrollen blir dårligere når de selv i tillegg er driver.

Jeg har tillit til at Øvre Eiker kommune har en god omsorgstjeneste, men selv det gode kan alltid gjøres bedre. For å kartlegge dagens tjenester, både for hjemmeboende og for institusjonsbeboere, bør det kalles inn til en idedugnad, hvor dagens tjeneste gjennomgås og hvor vi får oversikt og ideer til forbedringer.

Her bør både administrasjon, politikere, tjenesteledere, ansatte, brukere og beboere inviteres med. I tillegg bør ressurspersoner, som ut fra forskning og erfaring kan komme med gode innspill, inviteres med.

Slik kan vi komme frem til tiltak som kan settes i gang raskt, innenfor de ressurser kommunen har til rådighet. I tillegg kan det legge grunnlaget for en helse- og velferdsplan som kan stake ut kursen videre de kommende år.

Det har vært lagt stor vekt på at omsorgstrengende skal få lov til å bo så lenge som mulig i egen bolig. Det er veldig bra for svært mange, men det er en grense hvor utryggheten hos bruker blir stor og muligheten for verdig omsorg blir for liten.

Lista for å få tildelt sykehjemsplass er for høy de fleste steder, og tilstander som nylig er avslørt i Brennpunkt er nok ikke så uvanlige, dessverre. Derfor er det viktig å få gjort ferdig den planlagte utbygging av Eikertun. Kjeller og grunnmur står allerede klar. Heldigvis klarte SV å stoppe regjeringens forslag om å kutte statlig støtte til bygging av sykehjemsplasser, et forslag som hadde gjort utbyggingen av Eikertun svært vanskelig.

Finansiering er, som alltid et problem, i alle fall så lenge sentrale myndigheter ser ut til å prioritere alt annet enn helse og omsorg. Et annet stort problem er mangel på folk. Skal Øvre Eiker tiltrekke seg helsepersonell, er det snakk om å være konkurransedyktig. Her er selvfølgelig lønn viktig.

Det samme er arbeidsforhold med mulighet for heltid for dem som ønsker det, samtidig som det må være mulig å etablere en turnus som gir forsvarlig bemanning hele døgnet. Samtidig må vi være åpne for å bruke forskjellige grupper arbeidstagere.

Empati og god opplæring kan gi gode resultater, og den som trenger et klapp på kinnet, noen å snakke med eller ei hånd å holde i, er neppe spesielt opptatt at hva slags eksamensvitnemål hjelperen har.

Dette står ikke i motsetning til det soleklare behov for høy medisinsk kompetanse i vårt omsorgstilbud. Men det er behov for mange og det må være rom for mange. Da kan det bli bedre tid til den enkelte bruker, noe som kan øke den opplevde kvalitet på hjelpetilbudet.

Hans Kristian Sveaas
Øvre Eiker Høyre

Del: