30. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kart fra Google.

Ulleren vel: La Ullernskogen leve

MENINGER: Siden vi var noen beboere til stede i kommunestyremøte, ønsker vi å presisere at det absolutt ikke er tatt noen beslutning om utbygging av Ullernskogen.
Annonse

Derimot har kommunestyret vedtatt kommunedirektørens innstilling om å sende forslaget til arealplan til Statsforvalter for å be om mekling i saken.

Når Statsforvalter har vurdert om kommuneadministrasjonens imøtegåelse av Statsforvalters innsigelser er tilfredsstillende eller ikke, vil Statsforvalter sende sin avgjørelse tilbake til kommunestyret.

Annonse

Ref.: Kommunestyremøte 08.02.2023 kl. 16.00

Kommunestyrets avstemming gikk som forventet over kommunedirektørens forslag til arealplan:

AP og SV samt V (som nå har endret mening pga. vår dokumentasjon) stemte imot,

mens H, FrP, KrF, SP stemte for.

Derved flertall (23 mot 12 stemmer) for kommunedirektørens forslag.

AP, SV og V ba om at Ullernskogen skulle trekkes ut av arealplanen. Men dette ble nedstemt.

Men kommunestyret stemte ikke over endring fra LNF til boligbygging for Ullernskogen.

Derved går hele arealplanen til mekling/rådføring med Statsforvalteren.

Statsforvalteren har tidligere fremsatt tydelig krav om konsekvensanalyser og dokumentasjon vedrørende blant annet:

1. Artsmangfold, rødlistede planter og trær.
2. Steinsprang og rasfare
3. Flom- og overflatevann
4. Grunnforhold (bl.a alunskifer)
5. Trafikk forhold adkomst Rv350.

Dette er ikke på noen måte er imøtekommet. I tillegg foreligger nå nye motargumenter som vi har framlagt.

Dessuten er det lite akseptabelt for Stasforvalter at 1/3 av kommunestyret stemte mot arealplanen og for at Ullernskogen trekkes ut av arealplanen. 1/3 viser en uenighet som for Statsforvalteren er for stor.

Når saken kommer tilbake etter mekling hos Stasforvalter, skal den behandles på nytt i kommunestyret.

Vi kjenner til at det internt i SP og H er økende uenighet mellom representantene, og vi vil fortsette vårt arbeid med å bære ved til dette bålet.

Vårt arbeid og engasjement har blitt lagt merke til og avstedkommet resultater.

Vi gir oss ikke!

Med vennlig hilsen
for Ullern vel
Dag Frode Nordset

Del: