30. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen - ordførerkandidat for Høyre i Øvre Eiker.

VALG 2023: Når alle trekker i samme retning blir det bra

MENINGER: Det offentlige skal spille en viktig rolle i å sikre at eldreomsorg er av høy kvalitet og tilgjengelig for alle borgere. Som et supplement til det offentlige spiller både frivilligheten og private aktører en positiv og viktig rolle i å forbedre eldreomsorgen.
Annonse

Her i Øvre Eiker ser vi den gode effekten av slikt samspill i form av kommunens kjøp av bistand og tjenester fra frivillige lag og foreninger. Slik sett styrkes både frivilligheten og eldreomsorgen og samspillet gjør frivilligheten til viktige leverandører på velferd i Øvre Eiker. Dette binder befolkningen sammen.

Hvilke utfordringer ligger foran oss?
Øvre Eiker kommune står allerede overfor utfordringer når det gjelder å gi eldre den omsorg og støtte de trenger. Om 10 år er vi flere eldre enn yngre her i Øvre Eiker. En nøkkelutfordring for Øvre Eiker og en rekke andre kommuner i årene som kommer, er å finne bærekraftige løsninger som både gir kvalitetsomsorg til eldre borgere i kommunen, men som også er kostnadseffektive for kommunekassa.

Annonse

Her i Øvre Eiker er vi velsignet med et helsetilbud for eldre som er overveiende godt, og som fortsatt har kapasitet sett i forhold til mange andre kommuner. Dette har å gjøre med at våre ansatte er dyktige til å se løsninger og utvikle tilbudet og dyktige til å bruke pengene riktig – ikke minst fordi eldreomsorg har vært et satsningsområde også i budsjettene. 

Hva har vi gjort så langt?
Høyre tok initiativ og gjennomførte politiske vedtak om nye Eikertun i en tid hvor mange mente det var overdådig. Senere har det vist seg at dette var helt nødvendig. Kommunen har siden 1995 – med unntak av 2019 og 2020 styrt på Høyres og våre samarbeidspartiers budsjett.

Dette har gitt oss mulighet til å ha et kontinuerlig fokus på nær og god omsorg tilpasset den enkelte i eget hjem med et godt aktivitetstilbud, men også et Eikertun med kapasitet, som står klart når livet ikke lenger kan leves hjemme.

Høyre har i perioden foreslått flere tiltak for å sikre fastlegedekningen, og vi fikk gjennomslag for å styrke fysioterapidekningen betraktelig fra 2023 i hele kommunen, sammen med Venstre, KrF og FrP.

I Øvre Eiker er vi heldige fordi både kommunen, private aktører og ideelle organisasjoner sikrer fleksibilitet og innovasjon, som gjør at vi kan tilby tjenester som er tilpasset behovene til eldre borgere og deres familier. Alle investerer i innovativ teknologi og utstyr som forbedrer omsorgsnivået.

Hva må vi gjøre nå?
For å skape en god eldreomsorg trengs det dyktige fagfolk. Både det offentlige, de private virksomheter som fastlege og fysioterapi – og ikke minst innsatsen fra frivillige og ideelle organisasjoner spiller en viktig rolle i å forbedre eldreomsorgen i Øvre Eiker, for å bygge et solid lag rundt pasienten og for å gi god helsehjelp.

Høyre i Øvre Eiker er garantisten for at det offentlige fortsatt skal spille en viktig rolle i å sikre at eldreomsorg er av høy kvalitet og tilgjengelig for alle borgere. Derfor går Høyre igjen til valg på å arbeide frem og vedta en kommunal helse- og omsorgsplan som skal fastsette standarder for omsorgen i Øvre Eiker, og regulere kvaliteten på tjenestene som tilbys. Der private aktører spiller en rolle skal vi overvåke kvalitet og pris, og sikre at eldreomsorgstjenester er faglig gode og rimelige for skatteseddelen.

På denne måten kan det frie markedet og det offentlige arbeide sammen for å forbedre eldreomsorgen i Øvre Eiker kommune også i årene som kommer. Helse- og omsorgsplanen vil gi mulighet for å gi private aktører og ideelle organisasjoner muligheten til å tilby enda mer omsorg innenfor klare rammer.

Samtidig skal den største aktøren på helse og omsorg være nettopp Øvre Eiker kommune også for fremtiden. Det offentlige skal spille den viktigste rollen i å tilby institusjonsplasser samt regulering og overvåkning av de tilbudene vi yter, supplert av private aktører regulert strengt av kommunen.

Gjennom et rasjonelt og framtidsretta samarbeid med ideelle organisasjoner, frivilligheten og privat sektor skal Høyre sikre at eldre i kommunen også i framtida får den omsorgen og støtten de fortjener selv når antallet seniorer øker.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat Øvre Eiker kommune

Del: