29. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sykefraværet øker igjen og det er store summer som samfunnet går glipp av med over to millioner tapte dagsverk bar i 4. kvartal i fjor.

Fortsatt økt sykefravær – Øvre Eiker på 2. plass i Vest-Viken

I 4. kvartal 2022 var det legemeldte sykefraværet på 5,4 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 2,4 prosent sammenlignet med samme periode i 2021. Øvre Eiker er den kommunen som har nest høyest fravær i Vest-Viken – bare slått av Flesberg.
Annonse

Sykefraværet øker i de fleste kommunene i Vest-Viken, men noen hederlige unntak er det. Nore og Uvdal har til eksempel en reduksjon på det legemeldte fraværet i fjerde kvartal i fjor på hele 20,6 prosent. Også Flå og Hole har en god utvikling med henholdsvis minus 7,5 og 6,6 prosentpoeng.

Øvre Eiker går derimot i feil retning. Her har tallene for fjerde kvartal ligger på 6,6 prosentpoeng i 2020 og i 2021. I fjor gikk de derimot opp til 6,9 prosentpoeng, noe som gir en økning på 3,2 prosentpoeng.

Annonse

I Drammen kommune var det legemeldte fraværet i fjerde kvartal i 2022 på 6,2 prosentpoeng. Det er en økning på 3,9 prosentpoeng i forhold til året før.

I Viken fylke var sykefraværet på 6,0 prosent (+2,7%), mens det i landet som helhet var på 5,7 prosent (+0,5%).

Det er diagnosegruppen allment og uspesifisert som står for den største økningen i sykefraværet. Innen diagnosegruppen sykdommer i luftveiene er det en nedgang, men andelen tapte dagsverk innen denne diagnosegruppen er fortsatt tilnærmet dobbelt så høy som før pandemien.

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 21,4 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 4. kvartal 2021. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.


Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller
Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Flesberg med 7,1 prosent, Øvre Eiker med 6,9 prosent, og Modum med 6,3 prosent. Drammen, Ringerike, Hemsedal og Sigdal hadde alle hadde et sykefravær på 6,2 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,5 prosent og Bærum med 4,7 prosent.

Viken fylke: Tapte dagsverk, diagnosegrupper og gradert sykefravær
Det legemeldte sykefraværet i 4. kvartal representerte 2.067.085 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (31,9 %), psykiske lidelser (23,8 %), sykdommer i luftveiene (11,2 %) og andre lidelser (7,8 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Innen diagnosegruppene allment og uspesifisert, psykiske lidelser og sykdommer i fordøyelsesorganene økte andelen tapte dagsverk i 4. kvartal med henholdsvis 14,6, 10,4 og 8,2 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Innen øvrige diagnosegrupper er det tilnærmet uendret eller en nedgang i andelen tapte dagsverk.

Av de som var sykmeldte i Viken hadde 21,4 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 4. kvartal 2021. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Del: