2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserinnlegget er skrevet av Torunn Ruud Olsen.

VALG 2023: Bolig – et hjem for en trygg oppvekst og et godt liv

MENINGER: Trygge og gode boforhold er en forutsetning for et godt liv. Øvre Eiker Arbeiderparti vil føre en politikk som bidrar til at vanskeligstilte kan få en god bolig i et godt bomiljø. Vi vil arbeide for at boligmarkedet blir tilgjengelig for flere grupper.
Annonse

Dette mener vi er viktig fordi vi vet at det er barn i kommunen vår som bor trangt, i en leid bolig, og hvor familien har relativt lav inntekt. Øvre Eiker Arbeiderparti er opptatt av at Øvre Eiker skal være en kommune med et attraktivt boligtilbud for alle, uansett sosial eller økonomisk status.

En god plass å bo i et trygt nabolag har stor betydning for barns oppvekst og velferd. Det kan forebygge utenforskap og utjevne forskjeller. Det er viktig for barna her og nå, og for å forhindre at dårlige levekår går i arv.

Annonse

Husbanken har lansert slagordet «Barna først». Å sette barna først innebærer å ha fokus på barnas situasjon og behov, og erkjenne at det er et samfunnsansvar at utsatte barn bor godt og trygt. I den sosiale boligpolitikk må målet være at flere vanskeligstilte barnefamilier skal kunne eie egen bolig, hvis de økonomiske forutsetningene er til stede.

Vi vet at det er en del uføre mennesker i kommunen som bor sammen med foreldrene sine. Det er også flere som lever i en leid bolig. Valgfrihet og mulighet til å bestemme selv i eget liv er grunnleggende verdier for oss alle.

Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor (jfr. artikkel 19 i FN konvensjonen). Dette er forankret i Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken – alle trenger et trygt hjem.

Utviklingshemmede har ofte en stabil, men lav inntekt, med trygd som inntektskilde. De regnes derfor som sikre betalere av boliglån.

Arbeiderpartiet har derfor som mål å redusere boligventelistene for personer med nedsatt funksjonsevne, og at alle som har behov for egen bolig kan få det.

Startlån er et veldig viktig boligsosialt virkemiddel, kanskje de sterkeste. Kommunens satsing har medført økt utlån, og bidratt til at flere disse gruppene har etablert seg i eid bolig.

På et mer overordnet nivå kan kommunen bidra ved å påvirke utbyggere i retning av mer kostnadseffektive utbyggingsprosjekter med lavere salgspriser. Dette vil ha stor betydning for tilgangen på boliger for økonomisk vanskeligstilte.

Det er vedtatt ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet. Formålet med loven er å forebygge boligsosiale utfordringer og å bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet skal få bistand til å skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Loven gir ikke enkeltpersoner rett til bolig, men den gir rett til bistand for de som ikke klarer å skaffe seg eller beholde en egnet bolig på egen hånd. Kommunen skal ha en boligsosial profil i alt arbeid de driver med. Loven stiller også krav om at kommunene må ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Arbeiderpartiet skal føre en politikk som legger til rette for gode boligsosiale planer i kommunen, og vi har stor tro på at kommunen vil fortsette sitt gode boligsosiale arbeid, og følge opp loven.

Torunn Ruud Olsen
Øvre Eiker Arbeiderparti

Del:
Annonse