20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Eivind Molven.

VALG 2023: En god kommune å bo i også i fremtiden

MENINGER: Øvre Eiker Høyre er opptatt av at det fortsatt skal være godt å bo her i kommunen. Men det er store utfordringer og muligheter til forbedring også i Øvre Eiker.
Annonse

Tilbakeføringslinjen som ble sementert ved forrige Stortingsvalg og med den etterfølgende Hurdalsplattformen er ikke veien å gå. Ideologi trumfer ikke pragmatiske løsninger for Høyre. I Øvre Eiker bør vi se framover.

Gamle kjepphester må få hvile
Fastlegeordningen har vært i alvorlig krise i mange år. Med fulle pasientlister har det vært umulig å få fastlege i vår kommune. Det er også holdepunkter for å si at vi har for få fastlegehjemler og at de vi har er for lite attraktive.

Annonse

Øvre Eiker Høyre vil gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i vår kommune. Vi vil blant annet forlenge engangsytelsen som innvilges ved etablering av fastlegepraksis og videreføre ordningen med betalte sykedager.

Av nye tiltak ønsker Øvre Eiker Høyre å øke driftstilskuddet opp til 1.000 pasienter i påvente av en ny nasjonal ordning som løser den fastlegekrisen vi nå står i. Øvre Eiker kommune ligger høyt på sykemeldingsstatistikken i Viken og denne må ned. En tilgjengelig og fungerende fastlegetjeneste er sammen med andre kommunale tjenester helt avgjørende for å få gjort noe med disse tallene for Øvre Eikers befolkning.

Vi går til valg på å få flere fastleger til kommunen
Øvre Eiker Høyre har fått gjennomslag for økte bevilginger til fysioterapitjenesten i Øvre Eiker allerede fra 2023. Det innebærer at alle fysioterapihjemler er økt til 50 prosent. For noen fysioterapeuter er dette en økning opp fra bare 20 prosent. Høyre går til valg på å ytterligere øke dette i årene som kommer for å ruste fysioterapitjenestene til den framtiden som kommer.

I tillegg til dette skal Øvre Eiker Høyre jobbe for å få opprettet en ny fastlegehjemmel i Øvre Eiker. Det flytter stadig folk til Øvre Eiker – og behovet er absolutt tilstede ikke bare å fylle de hjemlene vi har, men å sørge for at vi kan spre pasientene på litt flere leger.

Vi tror at dette kombinert med et noe høyere tilskudd per pasient, vil føre til at pasientene ikke må vente for lenge på time, og at de faktisk har en fastlege å gå til.

Hva bringer så framtiden?
Det har i den senere tid vært økt fokus i media vedrørende eldreomsorgen i Helsehusene rundt om i Norge. I hovedstaden kan vi observere det som utenfra kan betegnes som alvorlig svikt i behandling og kritikkverdige forhold. Som politikere er det vår oppgave å forbedre og utvikle helsetilbudet for alle, og vi må gjøre det vi kan for at vi i Øvre Eiker ikke skal oppleve det samme.

På landsbasis vil antall eldre over 70 år mer enn fordobles på mindre enn 40 år. På Eikertun Helsehus er oppgavene allerede mange, og de blir flere de nærmeste årene.

Øvre Eiker Høyre har sammen med SP, Venstre, KrF og FrP sikret flertall for å investere 270 millioner kroner på Eikertun – og det er en skikkelig god start. I tillegg til dette har kommunestyret vedtatt å jobbe videre med planene for Eikerløkka – et boligområde som vil tilrettelegges med boliger til blant annet eldre.’

Og så til slutt
I Øvre Eiker skal det være klare mål på kvalitet i omsorgstjenestene. For Høyre er det også ønskelig med variasjon i tjenestene man mottar. Spesielt for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal man kunne velge blant flere private aktører om man har rett på BPA.

Jeg tror på at kommunen skal være den viktigste tilbyderen av helsetjenester, supplert med en god fastlegetjeneste og gode fysioterapeuter. Når vi i tillegg har en god variasjon på BPA-tjenester, tror jeg forholdende ligger til rette for å skape fremtidens helsetjeneste i nettopp Øvre Eiker.

Eivind Molven
6. kandidat Øvre Eiker Høyre

og tidligere fastlege)

Del:
Annonse