12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stortingspresident Masud Gharahkhani mottok Riksrevisjonens rapport fra riksrevisor Carl Eirik Schjøtt Pedersen. (Foto: Stortinget)

Stortinget: Krass kritikk – nå skal en utflyttet eikværing rydde opp

Riksrevisjonen offentliggjorde 27. april en samlet rapport etter at de har undersøkt Stortingets økonomiske ordninger på oppdag fra Stortinget. Stortingets presidentskap ser med stort alvor på funnene som Riksrevisjonen har gjort.
Annonse

Rapporten er overlevert stortingspresident Masud Gharahkhani – utflyttet eikværing. Han skal nå sørge for at ting kommer på plass.

Gharahkhani har følgende kommentar til kritikken som fremføres i rapporten:

Annonse

– Presidentskapet ser alvorlig på Riksrevisjonenes funn som er avdekket og omtalt i rapporten. Vi vil nå sørge for at disse følges opp. Jeg vil takke Riksrevisjonen for en god og grundig jobb.

Stortingets presidentskap tok initiativ til Riksrevisjonens gjennomgang av stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. I januar 2022 ble dette besluttet av et samlet storting.

– Riktig med gjennomgang
– Den endelige rapporten viser at det var riktig av Stortinget å iverksette gjennomgangen som Riksrevisjonen nå har gjort. Rapporten vil være et viktig bidrag i det videre arbeidet med å forbedre regelverk, styring og kontroll av representantens økonomiske ordninger, sier Gharahkhani.

Han viser til at Stortinget allerede har gjennomført og iverksatt en rekke tiltak som er i tråd med anbefalingene i rapporten. Det er vedtatt flere regelendringer, blant annet når det gjelder retningslinjer for tildeling av pendlerboliger, og det er innført flere kontrolltiltak.

Rapporten berører en rekke personer
– Presidentskapet har bedt administrasjonen om at det umiddelbart settes i verk en gjennomgang av enkeltsakene, slik at de blir avsluttet så raskt det lar seg gjøre.

Et pågående arbeid
For tiden er arbeidet med Representantordningsutvalgets rapport i gang. Presidentskapet vil avgi innstilling om denne slik at den fremtidige innretningen på ordningene kan behandles av Stortinget før sommeren. Riksrevisjonens rapport gir viktige innspill til arbeidet med en bedre forvaltning og kontroll av representantordningene.

– Det er viktig for tilliten til Stortinget og for demokratiet at ordningene er i tråd med samfunnsutviklingen, at det er full åpenhet om dem, at de er rimelige, at de ikke er til å misforstå – og at vi har gode kontrollmekanismer, sier Gharahkhani.

– Ordningene må samtidig sikre at stortingsrepresentant har tilnærmet like vilkår for å utøve det vervet de er valgt til – uansett hvor i landet de kommer fra og hva slags bakgrunn de har, sier han.

Forvaltningen skal bli bedre
Riksrevisjonen kritiserer i rapporten forvaltningen av stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Dette har administrasjonen det løpende ansvaret for.

Stortingets direktør, Kyrre Grimstad, sier følgende: 
– Dette tar vi på største alvor. Riksrevisjonens rapport viser at vår forvaltning av stortingsrepresentantenes ordninger ikke har vært god nok. Vi vil umiddelbart ta grep for å følge opp de anbefalingene som omhandler forvaltning og kontroll av ordningene, sier Grimstad og fortsetter:

– Det er avgjørende for tilliten til Stortinget at befolkningen kan være trygge på at det er gode systemer og rutiner for forvaltning av ordningene, og at kritikkverdige forhold avdekkes og ryddes opp i. Dette tar administrasjonen et ansvar for, og det er allerede tatt grep for å bedre vår forvaltning av ordningene og vår informasjon til stortingsrepresentantene om hvilke regler som gjelder.

Rapporten behandles av Stortinget på ordinær måte. Det tas sikte på at den skal til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen, som vil avgi innstilling til Stortinget.

Du kan lese hele rapporten her

Les gjennomgangen av Stortingets ordninger her

Del:
Annonse