17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre (SP) mener det er behov for et økt busstilbud mellom Ormåsen og Vestfossen i første rekke. Saken skal behandles i kommunestyret onsdag.

Vil ha bedre busstilbud til Ormåsen – tar saken opp i kommunestyret

Senterpartiets gruppeleder, Kim Mogen Myhre, vil ha et bedre busstilbud mellom Ormåsen og Vestfossen. Onsdag tar han saken opp i kommunestyret i Øvre Eiker.
Annonse

I et representantforslag ber han kommunestyret gjøre et vedtak der kommunedirektøren får i oppdrag å se på muligheten for et utvidet busstilbud, og at kommunen går i dialog med Brakar og andre berørte parter som vil bli påvirket av forslaget.

Bakgrunnen for forslaget er at busstilbudet mellom to steder med så tett tilknytning som Ormåsen og Vestfossen er viktig, spesielt for barn og unge, og at det reduserer foresattes belastning som transportører og er et klimareduserende tiltak.

Annonse

Representanten Kim Mogen Myhre har sendt inn følgende representantforslag:

Ormåsen er et tettsted med blant annet postadresse, ungdomsskole, fritidstilbud og kulturtilbud i Vestfossen. Med et begrenset busstilbud mellom Ormåsen og Vestfossen er bil nærmest å regne som eneste fremkomstmiddel mellom stedene for barn, ungdom og voksne.

Et utvidet busstilbud mellom Ormåsen og Vestfossen vil bidra til å redusere belastningen på̊ veistrekningen og foresattes belastning som transportører til og fra fritidsaktiviteter, kulturtilbud og barn og ungdom sosiale liv. Kommunedirektøren får i oppdrag å se på muligheten for et utvidet busstilbud og gå i dialog med Brakar og andre berørte parter kommunedirektøren ser hensiktsmessig.

Administrasjonen har sett nærmere på rollefordelingen mellom kommunen, fylkeskommunen og Brakar. Viken fylkeskommune organiserer kollektivtilbudet i fylket og bidrar til samordning av areal- og transportpolitikken i regionen. Kollektivtransport er et prioritert område, og utgjør en betydelig del av fylkeskommunens årlige kostnader.

Fylkeskommunen organiserer i dag kollektivtilbudet gjennom de tre selskapene Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk. Brakar tilrettelegger og tilbyr kollektivtransport i tidligere Buskerud. Selskapet er heleid av Viken fylkeskommune. Kommunen kan komme med ønsker og innspill til vurdering.

Det er oppstart av ny kontrakt 1.7.23 i ruteområdet som blant annet omfatter Øvre Eiker. I forkant av anbudet ble det utarbeidet en trafikkplan der Øvre Eiker kommune deltok på workshop og kom med ønsker. Brakar deltok også på et møte i ungdomsrådet høsten 2020. Brakar har også etter tildeling av kontrakt hatt flere møter og god dialog med Øvre Eiker kommune, både med egne møter og i Buskerudbyens organer.

Rutetilbudet fra oppstart i sommer er nå bestemt, men det er alltid rom for å komme med innspill til senere justeringer av tilbudet. Årlig hovedendring av rutetilbud skjer normalt i august.

Det betyr i realiteten at det ikke kommer noen økning i busstilbudet til og fra Ormåsen med det første. En omlegging av rutene vil også ha økonomiske konsekvenser for kommunen og dette må gjennom en utredning og eventuell bevilgning i kommunestyret.

Del:
Annonse