14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Nivået for planting er økende i Oslo og Viken. Her er unge granplanter klare for utsetting. (Foto Statsforvalteren i Oslo og Viken)

Gledelig utvikling: Toppår for skogplanting

I 2022 var det første gang planteaktiviteten passerte 10 millioner planter i Oslo og Viken. Vi må tilbake til starten av åttitallet for et tilsvarende nivå i de tidligere fylkene som nå utgjør regionen.
Annonse

– Dette er gledelig og i tråd med målsetningen for planteaktivitet i den gjeldende Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, skriver Statsforvalteren på sine nettsider.

Fortsatt for lite ungskogpleie
Nivået for ungskogpleie har holdt seg ganske stabilt de siste årene, og i fjor ble litt over 75.000 dekar ungskog ryddet i vår region. Dette er et betydelig areal, og vi skulle gjerne sett en stigende trend også for ungskogpleie, slik som vi ser for planting. For de andre skogskjøtseltiltakene ser vi ikke den samme økningen, heter det i meldingen.

Annonse

Det anslåtte behovet for ungskogpleie er nesten dobbelt så stort som fjorårets nivå.

Viktig klimatiltak
Ungskogpleie er derfor prioritet i prosjektsatsingen vår Klimasmart skogbruk, i samarbeid med Viken fylkeskommune. I tiden som kommer, velger vi å ha utelukkende fokus på ungskogpleie i prosjektet.

Statsforvalteren mener dette er et av de viktigste klimatiltakene som kan gjøres i skogen, både for å oppnå økt karbonbinding, virkeskvalitet, lavere driftskostnader, og en skog som takler fremtidens klima.

Felles løft framover
Mye har vært testet før, stort sett uten langvarig effekt for ungskogpleieaktiviteten. Vi tror at for å knekke koden, så må alle involverte tenke sammen, og tenke nytt.

Vi starter derfor prosjektet med et arbeidsverksted som samler næring, forvaltning og skogeierrepresentanter. Her blir formålet å komme frem til løsninger som skal testes ut i de fem skogregionene (kommunesamarbeidene) i Oslo og Viken.

Utfordringen ligger i å finne langsiktige løsninger, og det er dette som vil få hovedfokus i prosjektet, fremfor mest mulig aktivitet i prosjektperioden. Vi har troen på at dersom alle aktører fronter tiltaket samtidig, så er vi allerede godt på vei.

Del:
Annonse