24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Hans Kristian Sveaas.

Omtankeboliger på Eikerløkka

MENINGER: Ideen om omtankeboliger er mange år gammel. For noen år siden forsøkte vi å realisere dette oppe under Hellefossen, men det hele rant ut i sand grunnet vanskelige grunnforhold.
Annonse

Omtankeboliger skal være et sted å bo når egen bolig ikke lenger er hensiktsmessig og før vi har behov for bolig med heldøgns omsorg. Boligene skal være for eldre med redusert funksjonsnivå eller utrygghet grunnet alder, sykdom eller ensomhet. Vi blir stadig flere eldre og det blir svært viktig med gode botilbud til denne gruppen.

Tanken er å skape et fellesskap og et godt bomiljø hvor vi kan være til hjelp og trøst for hverandre, i tillegg til god tilgang på hjelpetilbud fra kommunen.

Annonse

Et slik tilbud kan etableres på gamle Øvre Eiker Stadion, gjennom prosjektet Eikerløkka. Eldre innbyggere trenger tilgang på sentrumsnære boliger som er tilrettelagt for å klare seg selv lengst mulig. Beliggenheten på Eikerløkka kan neppe kalles sentral, men er likevel svært egnet, blant annet med «rullator-avstand» til Eikersenteret.

Foreløpig er lite bestemt, men det foreligger skisser med bebyggelse opp til fem etasjer. Av økonomiske grunner ønskes flest mulig boliger og det antydes også boliger for yngre familier med vanskeligheter, samt barnefamilier.

Det er ganske åpenbart at fem etasjer, grensende mot eksisterende småhusbebyggelse ikke er akseptabelt. Prosjektet må reduseres til to til tre etasjer, hvilket betyr at antall boliger går ned. Dette reduserer økonomien i prosjektet, men tvinger seg frem av hensyn til naboer. Sannsynligvis bør vi da konsentrere oss om opprinnelig målgruppe, nemlig de eldre. Eikerløkka bør således bli en eldrelandsby, med hyggelige uteområder og fellesarealer som gir gode møteplasser.

Kommunen eier grunnen, men tenker å selge til en privat utbygger under forutsetning av at det bygges boliger etter kommunal bestilling. Boligene bør primært være til leie, da erfaring fra tidligere Nedre Eiker kommune viser hvor vanskelig det blir når selveide boliger for mennesker med spesielle behov skal omsettes.

Det blir svært viktig, i videre planprosess, å involvere både eldreråd og naboer til Eikerløkka, slik at vi gir et godt tilbud til eldre innbyggere, samtidig som de etablerte bomiljøet i området ikke forringes.

Hans Kristian Sveaas
3. kandidat for Høyre til Øvre Eiker kommunestyre

Del:
Annonse