23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

På stand: 2. kandidat, Øivind Fjeldheim, 8. kandidat, Grethe Beck og 1. kandidat og leder, Randi Eng.

VALG 2023: Drammen har verdens beste barn og unge

MENINGER: Før skoleferien kunne vi gjennom flere artikler lese om ulike forhold i Drammensskolen. Forholdene som ble beskrevet, vold og trusler, skolebranner, utagerende elever, elever som ikke får den undervisningen de har vedtak på, vakte et sterkt politisk engasjement.
Annonse

Engasjement alene skaper ingen endring, og det er få konkrete tiltak som er gjort. Det er dermed lite sannsynlig at kommende skoleår vil by på færre utfordringer.

I en artikkel som intervjuet flere anonyme ansatte i skoleverket i Drammen kunne vi lese om at barn og unge i drammensskolen ikke får den tilrettelegging i undervisningen som de har krav på. Det finnes heller ingen tall eller dokumentasjon på verken årsak eller omfang til at tilretteleggingen ikke gjennomføres.

Annonse

Å ikke gjennomføre spesialundervisning i det omfang som eleven har vedtak på, er brudd på opplæringsloven. Men det finnes ikke et avvikssystem for dette, tvert om er det eleven og dens foresatte som har blitt gitt mulighet til å klage. At det registreres få klager er dermed kanskje ikke så relevant for å vurdere situasjonen.

Opplæringsloven gir også rom for individuelle tilrettelegginger innenfor de vanlige rammene for undervisning. Når ressursene i skolen synes så stramme at ikke de vedtaksbaserte tilretteleggingene gjennomføres, er det trolig lite muligheter for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev slik opplæringsloven beskriver. Beskrivelsen av situasjonen i Drammensskolen synes da å være at vi har en skole som ikke dekker barn og unges behov. En skole som daglig begår lovbrudd.

Mens det er et politisk ansvar gjennom de kommunale budsjettene å skaffe til veie nok penger til å dekke barn og unges behov i forhold til opplæringsloven. Så er det skolen og lærernes oppgave som fagpersoner å sørge for at loven blir oppfylt i den daglige skolehverdagen.

Å bygge et lokalsamfunn med en skole som ikke har ressurser til å dekke behovene til barn og unge, blir litt som å bygge et hus, men glemme deler av grunnmuren.

Tilstanden i skolene til kommunen som tidligere hadde visjonen: «Drammensskolen- Norges beste skole», synes å være langt fra dette. Barn og unge i Drammen med vedtak om spesialundervisning blir systematisk fratatt sine muligheter til å bli den best mulige versjonen av seg selv som voksen, når undervisningen ikke gjennomføres.

Vi kan ikke ha en skole som systematisk svikter elever med tilretteleggingsbehov og deres familier.

Pensjonistpartiet Drammen er opptatt av å skape en verdig og trygg skolehverdag for alle barn og unge i Drammensskolen, hvor den enkeltes behov blir ivaretatt. Vi er opptatt av at Drammen skal ha en skole som gir hvert enkelt barn muligheter til å utvikle seg både faglig og sosialt.

Drammen har verdens beste barn og unge. De er våre barn og barnebarn. De er vår fremtid. Da må kommunen også ha politikere med høye ambisjoner om å sette barna og de unge i sentrum og aldri la de bli en salderingspost i de kommunale budsjetter.

Randi Eng, leder av Pensjonistpartiet Drammen og

Ingvild Øgrim Harstad, 3. kandidat Pensjonistpartiet Drammen

På stand på torget i Mjøndalen. Fra venstre: Monica Arnesen – 21. kandidat, Randi Eng – 1. kandidat og leder, Benedicte Lensberg – 5. kandidat og Geir Blom – 4. kandidat. Tre av disse er bosatt i tidligere Nedre Eiker.
Del:
Annonse