28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Herman Ekle Lund og Camilla Ulsund står bak dette leserinnlegget. (Foto: Nina Holtan)

VALG 2023: Derfor bør du stemme Venstre i Nedre Eiker

MENINGER: Sliter du å finne ut hvem du skal stemme på i år? Vi i Venstre vil her gi deg litt nødhjelp helt på tampen:
Annonse

Synes du det er viktig med nære tjenester?
Venstre er garantister mot nedleggelse av barnehager, skoler, sykehjem og andre offentlige lokale tjenester de neste fire årene. Vi vil også få tilbake det åpne publikumstilbudet på Nav Mjøndalen.

Mindre klimautslipp og mer folkehelse er viktig, og i Nedre Eiker kan vi ikke fjerne tjenestene fra der folk allerede bor. Byutvikling av Drammen og Mjøndalen er klokt og viktig, men vi har lite tro på tvangsfortetting av folk som allerede bor spredt.

Annonse

Samtidig må vi kjempe for at fylket prioriterer det lokale kollektivtilbudet, og at strekninger i Nedre Eiker prioriteres i planene for trygge skoleveier og sykkelveier, slik at det å leve mer bilfritt blir realistisk for flere mennesker.

Nærmiljøutviklingen skaper vi best sammen på bakkenivå – ikke fra rådhuset – derfor vil vi at Nærutvalget skal få mer innflytelse og ressurser, og at innbyggermedvirkning prioriteres høyere i alle prosesser, også plan- og byggesaker i privat regi.

Knutepunkter bør utvikles rundt og sammen med sterke lag og foreninger. Vi håper å se knutepunkt med stor bredde i tjenester og tilbud både på Solberg og Eknes i løpet av de neste fire årene.

Er du glad for at du har kort vei ut i skogen?
Vi i Venstre er naturens fremste forkjempere i politikken. Vi går til valg mot nedbygging av natur og for en juridisk bindende markagrense. Det enorme naturområdet under 800-meteren mellom Spinderiet og Åssiden skal ikke ødelegges til fordel for boliger.

I planarbeidet rundt Miletjern har vi fått flertall for å bevare edelløvsskogen i lia, sikre naturreservatet og hindre at sykkelveien tar matjord, og skal sikre at dette blir gjort ordentlig.

Er du opptatt av næringslivets vilkår?
Vi har nulltoleranse for nedbygging av matjord, og vil satse mer på landbruket som lokal produsent av mat og andre verdier. Vi vil ha mer forutsigbare rammer for næringslivet i kommunens regelverk. Saksbehandling må gå raskere enn i dag, gjennom mer bruk av tillit, muntlig dialog og «godt nok»-tilnærming, samt automatisering av ikke-skjønnsbaserte prosesser.

Synes du gode fritidstilbud er viktig?
Venstre kjemper for likebehandling av lagseide og kommunalt eide anlegg, slik at lag som eier og drifter selv skal få støtte til dette akkurat slik kommunen gjør til seg selv. Vi vil også få fart på anleggsutviklingen, gjennom mer bruk av offentlig-frivillig-privat-samarbeid hvor kommunens deltakelse skal være en tredjedel som en norm.

Vi vil ha en sterk kulturskole i alle kommunedeler, og gode øvings- og fremføringslokaler til band, kor og korps. Venstre har kjempet hardt for den økonomiske forutsigbarheten til Portåsen og skal fortsette å garantere for dette.

For ungdom som ikke finner seg til rette i dagens tilbud vil vi bruke Ungdomsrådet aktivt for å hjelpe oss med å skape et aktivitetstilbud for alle, og støtte opp om «nye» unge aktiviteter som for eksempel esport, discgolf og grafitti. Vi vil satse på den nye «Fritidskassa» som dekker kontingenter for deltakelse i aktiviteter for barn og unge med dårlig råd.

For ensomme eldre som mangler venner og aktivitet vil vi lage samarbeidsavtaler med frivillige aktører som tilbyr møteplasser og aktivitet, men også tilby å delta i vedlikehold og drift av kommunens grøntområder og friområder sammen med andre frivillige og slik kunne få nye venner samtidig som en utøver et praktisk arbeid.

I tillegg trenger vi bedre integrering og inkludering
Venstre kjemper for å gi alle innvandrere, uavhengig av status, retten til gratis norskkurs. Vi vil at alle skal få automatisk personnummer etter maks seks måneder på D-nummer, sikre et seriøst arbeidsliv hvor ingen blir utnyttet fordi de ikke kjenner norske rettigheter, få en bedre dialog med tjenester som barnevern og PPT der det er en utfordring.

Men ikke minst: Vi vil ha alle ut i arbeid. Over 25.000 folk i Drammen mellom 15-74 er verken i arbeid eller jobbsøking. Dette tallet må ned. Det er bare slik vi alle blir fullverdige, aktive deltakere i samfunnet vårt.

Godt valg – håper du vil stemme Venstre.

Herman Ekle Lund, ordførerkandidat
Camilla Ulsund, 4. kandidat
Venstre i Drammen

Del:
Annonse