4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker troner på syketoppen igjen sammen med Rollag kommune. (Illustrasjon: Shutterstock)

Økt sykefravær – Øvre Eiker på topp sammen med Rollag

I 2. kvartal 2023 var det legemeldte sykefraværet på 5,2 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en økning på 6,5 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I Øvre Eiker økte sykefraværet med hele seks prosentpoeng og kommunen troner nå på toppen i Buskerud sammen med Rollag som begge har seks prosent.
Annonse

Også i Drammen øker sykefraværet og de ligger hakket under Øvre Eiker på 6,0 prosent. Drammen hadde likevel en solid vekst i forhold til 2. kvartal i fjor med 9,9 prosentpoeng.

I Viken fylke var sykefraværet på 5,6 prosent (+5,7 %), mens det i landet som helhet var på 5,5 prosent (+4,7 %).

Annonse

Det er diagnosegruppen psykiske lidelser som står for den største økningen i sykefraværet i Viken fylke. Samtidig er det en kraftig nedgang i sykefraværet innen sykdommer i luftveiene, der andelen tapte dagsverk nå er tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien.

Viken fylke: Tapte dagsverk og diagnosegrupper
Det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal representerte 1.759.880 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (34,2 %), psykiske lidelser (25,3 %), andre lidelser (8,0 %) og allment og uspesifisert (7,8 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Det har vært en økning i andelen tapte dagsverk i alle diagnosegrupper i 2. kvartal, med unntak av luftveissykdommer og hjerte- og karsykdommer. Den største økningen hadde psykiske lidelser (+11,0 %), etterfulgt av sykdom i fordøyelsesorganene (+6,7 %) og muskel- og skjelettlidelser (+4,6 %). Innen øvrige diagnosegrupper er det en mindre økning, mens det innen luftveislidelser er en kraftig nedgang (-45,0 %).


Region Vest-Viken: Geografiske forskjeller
Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Rollag og Øvre Eiker med 6,3 prosent og Flå og Flesberg med 6,2 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Krødsherad med 3,9 prosent og Nore og Uvdal med 4,1 prosent.

Økning i sykefraværet i alle aldersgrupper, størst økning i gruppen 40-49 år
For de mellom 16 og 19 år var det en økning på 0,5 prosent. I aldersgruppen 20-29 år var økningen på 5,9 prosent, i aldersgruppen 30-39 år var økningen på 6,7 prosent, for de mellom 40 og 49 år var økningen på 11,5 prosent, i aldergruppen 50-59 år var økningen på 3,6 prosent og i aldersgruppen 60-69 år var økningen i sykefraværet på 3,1 prosent.

Sykefraværet for kvinner var på 6,7 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,8 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for både kvinner (+4,9 %) og menn (+9,1 %). En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer, og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg og undervisningssektoren.

Av de som var sykmeldte i Vest-Viken hadde 28,3 prosent en gradert sykmelding. Det er en økning sammenlignet med 2. kvartal 2022. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.

Næringer
Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester, der sykefraværet var på 7,9 prosent. Deretter fulgte transport og lagring, med et sykefravær på 6,1 prosent og undervisning med et sykefravær på 5,7 prosent.

Sammenlignet med 2. kvartal 2022 var det næringene jordbruk, skogbruk og fiske (+32,6 %) og overnattings- og serveringsvirksomhet (+21,6 %) som hadde den største økningen i sykefraværet. Sammenlignet med 2. kvartal 2022 var det kun næringene omsetning og drift av fast eiendom (-4,5 %) og finansierings- og forsikringsvirksomhet (-3,6 %) som hadde en nedgang i sykefraværet.

Del: