23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Lasse Haugen står bak dette leserinnlegget. (Foto: Knut Erik Skistad)

VALG 2023: Et krafttak for barnas fremtid

MENINGER: Øvre Eiker Arbeiderparti har programfestet og tydeliggjort en satsning på mer praktisk læring i grunnskolen. Derfor er det gledelig at regjeringen ønsker å prioritere dette i statsbudsjettet.
Annonse

I en tid hvor stadig flere barn og ungdommer opplever stress og press i skolen, er dette ei kjærkommen pakke med tanke på å fremme praktisk og variert læring på 5.- 10. trinn. For Øvre Eiker sin del betyr det en sum på 462.000 kroner, som eksempelvis kan benyttes til sløyd, skolekjøkken, skolelab, utbedring av uteområder eller som utstyrspakker i form av verktøy og mikroskoper. Til sammen gir regjeringen et tilskudd på 120 millioner kroner til kommunene.

Dette er viktig, fordi dagens skole har lenge vært preget av for mye stillesitting og for lite variasjon i undervisningen. Det har ikke vært nok ressurser til å gi lærerne det handlingsrommet de trenger, og både elever og lærere har etterlyst tilstrekkelig med midler til mer praktisk læring.

Annonse

Det har vært en tendens de siste årene at skolen har blitt «akademisert». Det har handlet om mye testing, nivådeling og avskilting av lærere. Å gi muligheter for mer praktisk og variert læring, vil gi flere mestringsopplevelser, samt gi lærerne anledning til å knytte teori til det konkrete og praktiske. Dette vil gi mer motivasjon, og praktiske ferdigheter er viktige, ikke bare i seg selv, men også for å øke trivsel og læring i andre fag. Denne tilskuddsordningen vil bidra til å styrke fellesskapet og forebygge utenforskap blant barn og ungdom.

Det er opp til kommunen å avgjøre hvordan de vil benytte midlene, og det vil gi rom for kreativitet og tilpasning til lokale forhold. Denne satsingen representerer en nødvendig investering i fremtidens ledere, entreprenører og samfunnsbyggere. Praktisk og variert læring vil hjelpe elevene med å utvikle ferdigheter og interesser som kan forme deres liv og karrierer. Det er på høy tid at skolen blir et sted hvor elevene kan trives, lære og vokse, og denne tilskuddsordningen markerer et viktig skritt i riktig retning.

I tillegg foreslår regjeringen i dag å innføre en rentekompensasjonsordning til kommunene for investeringer i læringsarenaer og ulike typer utstyr som bidrar til mer praktisk og variert opplæring. Det vil gi støtte til utvidelse, ombygg og rehabilitering av eksisterende areal, nye tilbygg, samt utstyr som krever større investeringer. Ordningen har en total ramme på åtte milliarder, som etter planen fases inn med én milliard hvert år til 2031.

Vi vet at mange lærere ønsker å jobbe mer praktisk og variert, men at de opplever at fasilitetene er til hinder for dem. Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for at skolene blir bedre tilrettelagt for at elevene kan lære på en mer praktisk måte.

Ordningen innebærer at staten betaler for kommunens renteutgifter knyttet til investeringer i læringsarenaer og relevant utstyr. Det betyr at kommunene kan ta opp lån fra en bank, og så kompenserer staten for renteutgifter. Midlene kan for eksempel gå til ombygging av en sløydsal, nytt laboratorium, et område for gårdsbruk, eller investering i store maskiner.

Mange gamle skolebygg er ikke tilpasset moderne pedagogikk. Mange skoler er heller ikke dimensjonert for det antallet elever som skolen har. Det fører til at spesialrom til bruk for praktisk opplæring, ofte blir nedprioritert.

Dette vil spille en rolle for skolene i Øvre Eiker, og markerer at vi får muligheten til å treffe hele spekteret av elever på en enda bedre måte. I dette bildet, er det også nødvendig å påpeke at vi lokalt må sørge for å øke grunnbemanningen i skolen. Vi trenger flere faglærte lærere, også innenfor fag som musikk, kunst og håndverk og mat og helse. En storstilt satsning på praktiske yrker vil sannsynlig gjøre Øvre Eiker skolen mer attraktiv, og vi vil være i en situasjon hvor flere lærere søker seg hit.

Øvre Eiker Arbeiderparti skal i den kommende perioden sørge for et lærerløft og trykk på praktiske ferdigheter, og vi skal prioritere nok lærere, tilstrekkelig med tid, og det er svært viktig for meg å poengtere at lærerne må få den nødvendige tilliten til å utøve yrket sitt. Yrkesgruppen er svært viktig, og lærerne spiller en vesentlig rolle i elevenes faglige og sosiale utvikling.

Lasse Haugen
Ordførerkandidat AP
Øvre Eiker

Del:
Annonse