23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Avtalen er underskrevet i påsyn av presse og partikollegaer fra samtlige partier. F.v. Julie Vaage, Trond Bermingrud, Adrian Tollefsen og Kjell E. Grønbeck.

Slik vil de styre i Øvre Eiker de neste fire årene

Partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har som kjent i dag inngått en samarbeidsavtale for kommunestyreperioden 2023-2027 i Øvre Eiker. Her har de spikret et program de vil jobbe for med Adrian Tollefsen som ordfører og Trond Bermingrud som varaordfører.
Annonse

Det er en omfattende avtale hvor det loves mye og påtroppende ordfører, Adrian Tollefsen, sier til Eikernytt.no at folk kommer til å merke endringer i løpet av kort tid. Han har selv gått til valg på å fremme en rekke forslag innen 100 dager.

Følgende overordnede prinsipper ligger til grunn for avtalen:

Annonse

Partiene vil jobbe for en kommune som gir hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre.

Øvre Eiker skal være en kommune som tilbyr trygge, gode tjenester til sine innbyggere i alle livets faser, fra en trygg oppvekst og solid utdanning, til en verdig og god eldreomsorg.

Partiene anerkjenner innbyggernes skaperkraft, og vil legge til rette for og stimulere denne. Det lokale næringslivet, gründere, frivilligheten, kultur og idrett må derfor sikres gode vilkår.

Partiene vil jobbe for at Øvre Eiker skal være en bærekraftig kommune i både et økonomisk, sosialt og miljømessig perspektiv:

• Kommunen skal driftes på en nøktern, ansvarlig måte økonomisk. I en periode hvor mange opplever usikkerhet rundt egen økonomi, må kommunen sikre at kommunale skatter og avgifter ikke er høyere enn nødvendig.

• Kommunen skal ta vare på og støtte innbyggere som trenger det, og jobbe aktivt for å forhindre utenforskap i alle aldersgrupper.

• Vi skal overlate en bedre kommune til framtidige generasjoner. Da må vi ta vare på natur, dyrket mark og friluftsområder, og ta vår del av ansvaret for å redusere klimautslipp i alle sektorer, og gjøre det lettere for innbyggerne våre å ta miljøvennlige valg.

Øvre Eiker skal ha et mangfold av attraktive, levende og inkluderende steder, som alle utvikles i tråd med de ulike stedenes egenart.

Avtalen gjelder for hele kommunestyreperioden, og inkluderer to deler:

• Del A: Politisk grunnlag for samarbeidet

• Del B: Politisk organisering

Partiene skal samles minst en gang per år for å sikre oppfølging av avtalen og legge strategiske føringer for kommende år, og hvor det også føres et politisk regnskap for hva som har blitt oppnådd i foregående år. I tillegg skal partiene ha møter i forbindelse med planlegging av budsjettforslag.

Hvis det legges fram saker til behandling der problemstillingen ikke er adressert i avtalen, og samarbeidspartiene er uenige, skal gruppelederne søke å finne enighet før saken behandles i kommunestyret.

Øvre Eiker, 14.09.2023

Adrian W.K. Tollefsen, Høyre – Julie Bruun Vaage, Venstre – Trond Bermingrud, Fremskrittspartiet – Kjell Erland Grønbeck, Kristelig Folkeparti.

Du kan lese hele avtalen her (PDF)

Det som kanskje har størst interesse og ikke minst betydning for innbyggerne er avsnittet om de generelle økonomiske prinsippene som ligger til grunn for avtalen.

Her heter det:
Partiene vil jobbe for at Øvre Eiker skal forvalte innbyggernes skattepenger på en forsvarlig måte gjennom kostnadseffektiv tjenesteproduksjon og forsiktig låneopptak. Slik vil vi unngå at fremtidige generasjoner betaler for vårt forbruk. Følgende økonomiske prinsipper og tiltak legges til grunn:

• Det innføres ikke eiendomsskatt i Øvre Eiker i perioden.

• Partiene legger frem felles forslag til økonomiplaner og budsjetter. Gruppenes medlemmer er bundet til de felles forslag som er vedtatt av et flertall i gruppa, gitt at disse er i tråd med dette dokumentet for øvrig.

• Hvis det utenom budsjettarbeidet fremmes forslag med økonomiske konsekvenser, skal forslaget være drøftet med samarbeidspartene før dette legges fram for kommunestyret.

• Ved eventuelle ekstraordinære inntekter bør man så langt som mulig søke å nedbetale gjeld eller redusere opptak av ny gjeld.

• Det skal utvikles en helhetlig, langsiktig eiendomsstrategi for Øvre Eiker for hvordan ulike kommunale bygg og eiendommer kan og bør utvikles i et langsiktig perspektiv, hvor det også skal vurderes avhending av eiendommer som kommunen ikke har behov for i et slikt perspektiv. Det skal ligge som en forutsetning for strategien at Rådhuset og Lerberg-området hvor dagens Hokksund barneskole ligger, skal beholdes i kommunalt eie, se eget punkt under «Arealplanlegging, stedsutvikling og samferdsel».

• Det skal også vurderes om kommunens eierinteresser kan optimaliseres ytterligere. Nåværende eierstrategi evalueres minst én gang i perioden, og endres om nødvendig. Følgende punkter skal ligge til grunn for strategien:

– Øvre Eiker Energi og tilhørende selskaper skal fortsatt være i kommunalt eie.

– Eiker Eiendomsutvikling AS skal fortsatt være i kommunalt eie og skal være et viktig redskap i eiendomsforvaltning og stedsutviklingsarbeidet, i nært samarbeid med (og ikke i konkurranse med) kommunens øvrige næringsliv.

Del:
Annonse