12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Økonomisjef Morten Deol (t.v.) og kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen la mandag fram budsjettforslaget for 2024. Det betyr blant annet dramatiske økninger i gebyrer på vann og avløp.

BUDSJETT 2024: Struper investeringene og pøser på med gebyrer

Det kommer til å bli langt dyrere å bo i Øvre Eiker de kommende årene. Bare vann og avløp vil mer enn doble seg fram til 2027 og det er da beregnet at vi må ut med 18.421 kroner. Også de andre tjeneste øker i pris, men ikke så mye som vann og avløp. I tillegg blir flere tjenester dårligere – eksempelvis renovasjon.
Annonse

Kommunedirektør i Øvre Eiker, Leif-Arne Steingrimsen, la mandag fram sitt sjette og siste budsjettforslag for 2024. Det skjedde sammen med rimelig nyansatt økonomisjef Morten Deol i rådhuset. Men det var på ingen måte noen lystig lesning de presenterte selv om budsjettet er gjort opp med et foreløpig overskudd på én million kroner. Det er uansett langt lavere enn hva som er målsettingen for kommunene for å ha en bærekraftig økonomi.

Dyrtiden og økte renter har for fullt slått inn i kommune-Norge og dermed Øvre Eiker. For neste år er det beregnet en lønn- og prisvekst på 4,5 prosent – såkalt deflator. Men selv om de fleste gebyrene og betalingssatsene holder seg innenfor denne prosentsatsen, vil eksempelvis vann- og avløpsgebyret gi utfordringer for mange.

Annonse

Her øker nemlig den faste vannavgiften med 119 prosent til 1.368 kroner. I tillegg kommer forbruket med 22,99 kroner pr. kubikkmeter. Det er en økning på 8,08 prosent. Men det verste sjokket kommer på avløp, og et nytt renseanlegg er årsaken til det. Som kjent bygges det et nytt renseanlegg som tilfredsstiller nye krav til rensing på Loe Bruk.

Det faste gebyret øker med 152,89 prosent til 1.879 korner. Så øker forbruksavgiften med 23,22 prosent til 31,63 kroner pr. kubikkmeter. Men dette er bare i 2024. For resten av fireårsperioden blir økningen langt høyere og innen 2027 er vann- og avløpsgebyret økt fra dagens 9.043 for en «vanlig» bolig til hele 20.607 kroner.

Du vil i 2024 få regning hver måned i stedet for kvartalsvis slik det har vært til nå. Dette for å gjøre summen som skal betales hver gang litt lettere å «svelge» for innbyggerne.

Nå vil det koste å levere på Mile
Drammensregionens Renovasjonsselskap (RFD) har de siste årene gått ned på tømmefrekvensen fra uke til hver 14. dag. De har likevel beholdt gratis levering Mile og de andre gjenvinningsstasjonene, men det kan det bli slutt på fra 1. januar. Det kommer nemlig en likelydende sak til politisk behandling i alle eierkommunene i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember.

Her forslås det å begynne å ta betalt for levering på gjenvinningsstasjonen med 100 kroner for inntil 250 kilo avfall. Det samme gjelder hageavfall og gravemasser. I tillegg vil det ikke lenger bli samlet inn hageavfall hjemme hos folk slik det er gjort i flere år nå. Du kan imidlertid bestille henting mot å betale 300 ekstra for det.

I tillegg til dette vil prisen på det det som kalles standard renovasjon øke med 277 kroner eller syv prosent til 4.250 kroner.

Flere eldre koster penger
Mens det er mindre endringer i befolkningssammensetningen for personer under 67 år, blir vi stadig flere eldre. Bare fra 2023 til 2024 vil disse kostnadene øke med ca. 25 mill. kroner. I løpet av de neste fire årene er det disse kostnadene forventet å øke med ca. 103 mill. kroner og vil innebære at en stadig større andel av budsjettet vil måtte brukes på pleie- og omsorgstjenester.

En annen ting som koster mye penger er sykefraværet i kommunen. Øvre Eiker har et meget høyt sykefravær som i år ventes å ligge på 9,26 prosent. Kommunen ligger med dette i toppsjiktet i Vest-Viken og det er ekstra stort i de kommunale barnehagene.

Dette får også den konsekvens at det gir høyere kostander for kommunale barnehager, som igjen slår ut på tilskuddet til de private, som har langt mindre sykefravær. Dette alene vil utgjøre 5,9 mill. kroner ekstra til de private barnehagene.

Budsjett på 1,5 milliarder kroner
Øvre Eiker kommune finansieres av rammetilskudd fra staten, inntekts- og formueskatt samt generelle driftsinntekter som gebyrer og betalingssatser for ulike tjenester. I tillegg kommer utbytter fra selskap som kommunen eier og de bidrar i 2024 med vel 25 mill. kroner. Men det deker ikke opp renteutgiftene som øker fra vel 30 mill. kroner i inneværende år til vel 59 mill. kroner neste år. Også avdragene på lån øker mye med vel 10 mill. kroner.

Driftsbudsjettet er gjort opp med et overskudd på 1,08 mill. kroner. Det tilsvarer 0,1 prosent av driftsinntektene, men burde vært på to prosent. Da er det lagt inn innsparingskrav på 15,6 mill. kroner i budsjettet.

Nå kunne budsjettet vært gjort opp med et overskudd på 11,08 mill. kroner. Grunnen til det svakere resultatet er at kommunedirektøren mener kommunen skal «låne» vann- og avløpsseksjonen 10 mill. kroner for å gjøre økningen i gebyrene her noe mer spiselig for folk.

Øvre Eiker får som regel et bedre resultat enn budsjettet tyder på, og det vil trolig skje inneværende år også. Men noen kjempesummer blir det ikke de kan overføre til neste års drift. For det må spares i samtlige etater for å få budsjettet til å gå opp. På den positive siden kan det komme en rentekompensasjon fra stortinget, men når og hvor stor den blir, er ikke avgjort ennå.

Kommunen hadde i 2022 et disposisjonsfond til uforutsette utgifter på ca. 150 mill. kroner. Dette vil trolig øke til 160 mill. kroner inneværende år, men neste år er det ikke mulig å sette av penger på dette fondet.

Det er et par andre poster som kan hjelpe kommunen på sikt. Det ene er salg av «Gressbanen» for utvikling til boligformål og det andre prosjektet er Hokksund Barneskole på Lerberg. Ingen av delene er tatt med i langtidsplanen for kommunen, og kan potensielt gi store innsparinger i leiekostnader til ulike etater og virksomheter, samt inntekter av salg.

Ifølge kommunedirektøren og økonomisjefen er det mange muligheter de må se på, men som neppe kommer til å generere inntekter før i 2025-budsjettet.

Barnehager og makspris
Som kjent blir det innført makspris på 2.000 kroner fra nyttår for en barnehageplass og gratis for det tredje barnet eller flere. Også SFO blir billigere. Dette er penger som staten dekker fullt ut med ca. 10 mill. kroner.

Øvre Eiker vokser mye og det store antallet flyktninger som kommer til kommunen gir et tilskudd på 4,8 mill. kroner. Samtidig er kostnadene beregnet å øke, så her går regnskapet mer eller mindre i null.

Når det gjelder investeringer har kommunedirektøren kuttet kraftig i «ønskelista» til det kommunale eiendomsforetaket.

Budsjettet behandles og vedtas endelig i kommunestyrets møte den 14. desember. Her er det kun ny barneskole og svømmehall på Loesmoen det gis plass til samt utvikling av Eikertun-området med fem millioner. Det settes også av 2,5 mill. kroner til frie investeringsmidler.

Del:
Annonse