12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Undertegnet samarbeidsplattform: F.v. Kaja Elena Klunderud (SV), Lasse Haugen (AP) og Lisa Wilberg (R).

Håper på bedre gjennomslag for politikken med samarbeidsavtale

Arbeiderpartiet, SV og Rødt inngikk i oktober en samarbeidsavtale. Hensikten handler om å vise at venstresiden står samlet rundt noen ideologiske grunnprinsipper. Det handler om ivaretakelsen av et anstendig arbeidsliv, samhandling med fagbevegelsen, vern og utvikling av det offentlige helsevesenet, og utvikling av en framtidsrettet boligpolitikk.
Annonse

– Tradisjonen i Øvre Eiker er at det er et meget godt tverrpolitisk samarbeid. Vi vet at vi ikke får gjennomslag får alt vi ønsker, men kommer til å fremme saker som vi kan kna samme med posisjonen i både utvalg, formannskap og i kommunestyret, sier Lasse Haugen (AP).

– Jeg er overbevist om at vi får med de andre partiene på flere av sakene vi skal forslå, både i budsjettet, og videre utover i perioden. Vi kommer til å være aktive, ansvarlige og tydelige. Alt til det beste for folka i bygda, sier han.

Annonse

Dette er samarbeidsavtalen:

Samarbeidsplattform mellom AP, SV og Rødt

Øvre Eiker Arbeiderparti, Øvre Eiker SV og Øvre Eiker Rødt har dannet ei fellesgruppe i kommunestyret for de neste fire årene. Samarbeidet er tuftet på tre ideologiske grunnprinsipper. Det handler om tett samarbeid med fagbevegelsen, kampen mot privatisering innenfor helse og omsorg, og en helhetlig plan for boligutvikling.

Fagbevegelsen er hjørnesteinen i et velfungerende samfunn. Deres kunnskap og innsikt i arbeidsmiljøet er uvurderlig. I tråd med våre ideologiske prinsipper vil vi arbeide for et enda tettere samarbeid mellom kommunen og fagforeningene. Dette vil sikre at beslutningene som tas, er basert på faglig kompetanse og tar hensyn til arbeidstakernes jobbhverdag og rettigheter.

Når fagbevegelsen har en sterk stemme i utformingen av arbeidslivet, styrkes arbeidstakernes rettigheter og arbeidsvilkår. Dette inkluderer velordnede arbeidstider, turnuser, bedre lønnsbetingelser og styrking av heltidskultur. Vårt samarbeid med fagforeningene er en forpliktelse til å beskytte og styrke arbeidstakeres rettigheter, og deres rolle som talerør vil alltid være sentral i vår politikk.

Privatisering har vist seg å true kjerneområder som helse, sosialtjenester og omsorg. Vårt syn er at slike tjenester i hovedsak skal forvaltes av kommunen selv, med eventuell bistand fra ideelle organisasjoner. Tjenestene vi tilbyr innbyggerne våre skal ikke drives av profittmotiver, men snarere fokusere på kvalitet og helhetlige løsninger som setter menneskelige hensyn og langsiktighet først.

Bolig er viktig for folk. Vårt mål er å skape et boligmarked i Øvre Eiker som er både rettferdig og bærekraftig, og hvor flere får mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

Vi står for, og skal være aktive bidragsytere til bærekraftige boligprosjekter som prioriterer at natur og matjord ikke bygges ned, og at artsmangfoldet i kommunen ivaretas. Vi skal skape varierte bomiljøer som inkluderer grupper med lav inntekt, funksjonsnedsettelser og behov for sosial inkludering. Vi ønsker boligprosjekter nær kollektivtransport og viktig infrastruktur, som skoler, barnehager, legekontor, butikker og posttjenester.

I den kommende perioden vil vi, i tråd med våre ideologiske prinsipper, jobbe for et Øvre Eiker som bygger på samarbeid med fagbevegelsen, bekjemper privatisering innenfor helse og omsorg og som har en helhetlig plan for boligutvikling. Vi tror på et samfunn hvor alle har like muligheter, og hvor ulikheter reduseres.

Del:
Annonse