29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tommy Karlsen brenner for at samfunnet skal øke innsatsen mot selvmord slik det blant annet gjøres for trafikkdrepte. Nå arrangeres det kurs i Hokksund.

Kjører kurs for å oppdage potensielle selvmordskandidater

Hvert år tar i overkant av 600 personer sitt eget liv i Norge. Ifølge statistikken vil 27 personer i Øvre Eiker velge å avslutte livet i løpet av de kommende 10 årene. Nå vil MannsForum gjøre en innsats for at vi skal kunne oppdage de som sliter med selvmordstanker gjennom kursing.
Annonse

Takket være midler fra det offentlige, skal MannsForum en rekke steder i landet kjøre kurs for at vi skal bli bedre på å se tegn på selvmordstanker og på hvordan vi skal kunne gi innledende hjelp til dem som sliter.

I Øvre Eiker er det Tommy Karlsen som er primus motor for dette prosjektet og lørdag 9. desember og søndag 17. desember holdes det kurs på Arbeidern i Gamle-Hokksund. Kurset henvender seg i første rekke til medlemmer av lag og foreninger i kommunen, men også Nav-ansatte og alle andre som omgås mange mennesker hver dag, er velkomne.

Annonse

– Vi håper å fylle disse to kursene, som begge kjøres av kvalifiserte og sertifiserte instruktører. Kurset er gratis og vi spanderer lunsj. Dette er en så viktig sak at vi nå gjør et framstøt for å øke oppmerksomheten rundt selvmord, sier Tommy Karlsen.

Han og ca. 10 andre fra Øvre Eiker er medlemmer i MannsForum. Foreningen får tusenvis av henvendelser hvert år fra mennesker som er i en eller annen form for livskrise. At MannsForum har engasjert seg sterkt i dette arbeidet, henger nøye sammen med at det er flest menn som tar sitt eget liv.

Foreningen har derfor utdannet 30 personer i førstehjelp ved selvmordsfare, slik at de er bedre rustet når de får en henvendelse fra en fortvilet mann eller kvinne. Og grunnene til at selvmordstankene kommer, kan være mange. Skilsmisser og foreldre- og samværsrett er gjengangere, men også økonomiske problemer spiller en stor rolle i vår psykiske hverdag.

Bedre til å oppdage
Kursene som nå skal avholdes på Arbeidern, kalles OPS! Og er en del av såkalte VIVAT-kurs som er mye brukt nasjonalt og internasjonalt.

– Vi kan ikke kurse alle, men mennesker som er engasjert i lag og foreninger er viktige. Det samme er de som jobber på offentlige kontorer i kommunen eller staten og ikke minst de som jobber i butikk- og servicenæring, sier Tommy.

Han viser til at «dama i kassa på Rema1000», treffer og ser mange hver dag og kan fange opp viktige svingninger i humør og dagsform dersom de er skolert til dette. Da kan de ta kontakt og eventuelt veilede til videre hjelp.

Enorme kostander for familie og samfunn
Trafikkøkonomisk Institutt (TØI) har beregnet at hver dødsulykke i trafikken har en samfunnsmessig kostnad på ca. 30 mill. kroner i 2011-kroner.

Ifølge TØI omfatter ulykkeskostnadene realøkonomiske komponenter som medisinske, materielle og administrative kostnader, samt produksjonsbortfall. Disse er beregnet til ca. fire millioner kroner for ett dødsfall i trafikken.

I tillegg kommer komponenten som omfatter folks verdsetting av risikoreduksjon, eller det vi kan betegne som betalingsvilje for å forhindre tap av velferd. For en dødsulykke utgjør denne «velferdseffekten» vel 26 millioner kroner. Slike verdier er basert på internettbaserte spørreundersøkelser hvor folk er stilt overfor hypotetiske valgsituasjoner. Svarene indikerer betalingsvilligheten for å redusere risiko i trafikken som kan føre til død eller skader.

MannsForum har valgt å bruke et lignende regnestykke når det gjelder selvmord, siden det ikke finnes noen presise kilder for denne dødsårsaken. Gjennom årene har det også vært framsatt ulike tall for trafikkdød, noen steder mye høyere.

– Vi har ingen indikasjon på at dødsfall ved selvmord har lavere samfunnskostnad enn trafikkdød, men erfarer at de etterlatte sitter igjen med en annerledes og kanskje tyngre sorgprosess med mye skyldfølelse involvert. Om vi velger TØIs tall som grunnlag og justerer for inflasjon, nærmer vi oss raskt 50 millioner pr. dødsfall, sier Tommy Karlsen.

MannsForum har derfor valgt å legge estimatet der, uten at de kan påstå at det er helt nøyaktig. Det er uansett snakk om enorme summer: Et normalår med 610 døde vil med dette kunne utgjøre nær 30 milliarder kroner i samfunnsmessige kostnader.

Viktig å redde liv
Bak hvert selvmord ligger det en personlig tragedie. Men det er ikke bare den enkelte som blir berørt – hele familier og nabolag føler på sorg og savn. I tillegg taper samfunnet store summer hvis vi skal legge TØIs tall til grunn. For Øvre Eiker sin del – med et snitt på 2,7 selvmord i året – snakker vi om over 100 mill. kroner i året. Tallet på 2,7 er basert på gjennomsnittstall for Viken fylke.

Det er derfor ikke bare i Helsedirektoratets interesse å redusere antall selvmord til et minimum. Også kommunene må komme mer på banen, mener MannsForum.

– En rekke kommuner og fylkeskommuner har iverksatt slike tiltak allerede, og vi vil nok se at vår nabo Drammen vedtar sin tiltaksplan før nyttår. Der er de allerede i gang med kurs for frivillighet, og jeg kan med stolthet si at i går fikk nok en kamerathjelper kursdiplom for førstehjelpskurset i Drammen, sier Karlsen.

– Vi har fått midler fra staten, men møter også stor velvilje fra kommunen her. Kursene som nå er planlagt er som sagt helt gratis å delta på, og blir interessen stor, vil vi forsøke å sette opp flere datoer utover. Da trenger vi kommunen med på laget, sier Tommy Karlsen.

Ved siden av å sende ut informasjon om tilbudet til lag og foreninger, har de invitert kommunale etater til å delta.

– Jeg vet vi gjør en forskjell og hjelpetelefonen til MannsForum og våre øvrige aktiviteter har reddet flere liv. Selv om vi i utgangspunktet er en stemme for gutter, fedre og menn, er det stadig flere kvinner som blir medlemmer og vi har nå vel 10 prosent kvinneandel, sier Tommy.

Del:
Annonse