22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Senterpartiets gruppe i kommunestyret etter høstens valg.

Stramt budsjett – men ville ha klare SP-føringer

MENINGER: Det er et stramt budsjett for 2024 og planperioden 2024-2027 som er lagt frem til politisk behandling i Øvre Eiker.
Annonse

Formannskapet behandlet budsjettet i formannskapsmøte 22. september. Senterpartiet la frem våre tillegg og prioriteringer. Økte midler til Grendeutvalgene med varige fondsmidler, midler til drift og vedlikehold av Fiskum gamle kirke. Økte midler til hjelpemidler til hjemmeboende, økte lærerstillinger, velferdsteknologi og økte midler til trykte læremidler.

Mulighet for skolehage på to av våre skoler som ønsker dette, etablering av urnelund på Fiskum i 2025, mulighet for inntil tre tømminger på gjenvinningsstasjon uten økt brukerbetaling, videre satsing på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på bygg, ENØK-tiltak og flomsikring var og er områder Senterpartiet ønsker å prioritere.

Annonse

I tillegg to nye tiltak i omstillingsprogrammet som går på hvordan kommunen kan redusere kostnaden på bilparken og gjennomgang av ikke lovpålagte tjenester med innsparingstiltak og konsekvenser.

Dagens flertall med de fire samarbeidspartiene på borgerlig side ønsket ikke å prioritere drift og vedlikehold av Fiskum gamle kirke, hjelpemidler til hjemmeboende, velferdsteknologi, inntil tre tømminger på gjenvinningsstasjon uten økt brukerbetaling enn anslaget for 2024. Senterpartiet hadde håpet at disse forslagene fikk tilslutning, men det er selvfølgelig et flertall sitt privilegium å bestemme hva de ønsker.

Det mest alarmerende er allikevel flertallets ønske om å nedprioritere utvikling av Eikertun som ble vedtatt forrige året. Med null kroner til utvikling av Eikertun-området for 2024, 2025 og 2026, samtidig som de øker opp antall langtidsplasser på Villa Skaar til 24 plasser i første halvår 2024. Administrasjonen har i tillegg fått i oppdrag å kjøpe ytterligere 30 plasser gjennom en anbudsprosess fra 2027.

Senterpartiet har hele tiden vært klar på at kjøp av private plasser som en supplering til kommunale plasser er nødvendig. En radikal økning av private plasser samtidig som vi nedprioriterer kommunale plasser, uten at vi vil ha dialog med administrasjonen om behov og status, er alarmerende. Senterpartiet forsøkte å få et flertall for å få avklaringer om saken i første kvartal 2024, men ble nedstemt.

Kostnaden for kommunen på sykehjemsplass er omtrent kroner 2.400 pr døgn, mens kostnaden for en privat plass er omtrent kroner 3.800 pr døgn. I tillegg har kommunens innbyggere ingen garanti for å få plass i Øvre Eiker, slik det har vært eksempler på i vår kommune.

Senterpartiet vil utvikle Eikertun-området etter tidligere vedtatt plan og kjøpe plasser etter behov og kan ikke støtte flertallet i kommunestyret.

Kommunestyregruppa Øvre Eiker Senterparti
ved gruppeleder Kim Mogen Myhre

Del:
Annonse