21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Adrian Tollefsen svarer her på Senterpartiets innlegg fra søndag.

Øvre Eiker trenger en strategisk og fremtidsrettet og ansvarlig utvikling

MENINGER: Øvre Eiker står overfor en betydelig utfordring med budsjettet for 2024. Som leder av koalisjonen bestående av Høyre, FrP, KrF, og Venstre, er det mitt mål å håndtere dette med forsiktighet og klokskap.
Annonse

Vi vil bygge på vårt solide grunnlag samtidig som vi gjør nødvendige endringer for å skape en sterk og hardfør kommune som møter innbyggernes behov, nå og i fremtiden.

For å lykkes, må vi lytte nøye til innbyggerne og sikre ansvarlig fremgang i utviklingen av tjenester og nødvendige omstillinger. Riktig pengebruk, gjeldsstyring, og et tett samarbeid med innbyggere, ansatte, og frivillig sektor er avgjørende.

Annonse

Dette innebærer å ta valg om hva som skal prioriteres i offentlig regi, hva som ikke skal prioriteres, og hva som kan gjennomføres i samarbeid med frivillig sektor og det private næringslivet.

Den 22. november presenterte den nye sentrum-Høyre-koalisjonen sitt budsjett, som, selv om det ikke løser alle utfordringene, adresserer mange av dem. Vi mener at flere av utfordringene har funnet sin løsning i budsjettet for 2024, mens de resterende må håndteres i kommende år.

Økonomisk usikkerhet og bærekraftig økonomi
I en tid preget av økonomisk usikkerhet og samfunnsmessige endringer, er det avgjørende å opprettholde og styrke det vi er gode på i Øvre Eiker. Som politikere må vi tro på våre valgløfter samtidig som vi samarbeider med kommunedirektøren for effektive tjenesteleveranser og optimal ressursbruk. Omstilling og endring er nødvendig for å sikre en bærekraftig økonomi.

Reduksjon av gjeld: En sentral prioritet
Å holde gjeldsgraden på et nivå som ikke truer driftsbudsjettet, er avgjørende. Vår oppgave er å redusere veksten i låneopptak uten å gå på bekostning av tjenestetilbudet. Dette innebærer å gjøre prosjekter mindre og mer funksjonelle og samarbeide med andre aktører for å sikre like gode eller bedre tjenester til en lavere kostnad for kommunen.

Samarbeid for bærekraftig omsorg og utdanning
I årene som kommer, vil Øvre Eiker utforske samarbeid med ideelle og private aktører, spesielt innen eldreomsorgen og barnehage, for å holde låneopptaket lavt. Dette inkluderer samarbeid med Villa Skaar for sykehjemsplasser og utsettelse av Eikertun-utbyggingen – og det vil bety flere private barnehager.

Vi bygger en ny skole i Hokksund og et nytt renseanlegg med en ramme på omtrent 850 millioner kroner, og mener det er riktig å utsette Eikertun-utbyggingen til kommuneøkonomien er sterk nok- og i mellomtiden ta bruk av de private sykehjemsplasser vi allerede har i kommunen, men som fram til nå har vært leid ut til andre kommuner og deres innbyggere.

Anerkjennelse av privat og ideell sektors rolle
Vi anerkjenner rollen til private og ideelle aktører, spesielt innen helse- og velferdssektoren. Samarbeidet med organisasjoner som Kiwanis Øvre Eiker, Lions, idretten, og virksomheter som Villa Skaar viser vår vilje til å møte samfunnets velferdsbehov på en praktisk og innovativ måte.

Oppsummering og invitasjon til dialog
Vårt budsjettforslag for 2024 er resultatet av grundig planlegging og riktige beslutninger for å møte utfordringene i Øvre Eiker. Fokuset på samarbeid, reduksjon av gjeld og tjenester av høy kvalitet understreker vår forpliktelse uten økonomisk overbelastning. Ved å håndtere utfordringene med klokskap og en god strategi, legger vi grunnlaget for en bærekraftig fremtid i Øvre Eiker.

Til syvende og sist er det nemlig kvaliteten i tjenesten som avgjør.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordfører i Øvre Eiker
Høyre

Del:
Annonse