24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

F.v. Kaja Elena Klunderud (SV), Lasse Haugen (AP) og Lisa Wilberg (R) går sterkt imot posisjonens forslag til budsjett i Øvre Eiker.

Tjenester for alle innbyggere, eller kun for de få?

MENINGER: Det er bekymringsfullt at posisjonen i Øvre Eiker velger å fokusere på privatisering av viktige helse- og omsorgstjenester.
Annonse

De har i nåværende budsjettprosess foreslått å øke innkjøp av private plasser, samtidig som de vil redusere investeringene knyttet til utvidelse og forbedring av Eikertun-området. Dette vil få store konsekvenser for blant annet kjøkkenet, hjelpmiddelutlånet og at det ikke blir flere langtidsplasser i eget sykehjem.

Det er altså slik at posisjonen i Øvre Eiker, bestående av Høyre, FrP, Venstre og KrF, har foreslått i sitt budsjett at antall sykehjemsplasser i privat regi skal økes. Det legges opp til at dette skal gjøres ved å øke antall plasser kjøpt gjennom eksisterende rammeavtale med Villa Skaar. I første halvår av 2024 dreier det seg om 24 faste plasser. Hvorvidt vi trenger hele 24 nye faste plasser allerede i 2024 var det ingen vilje hos posisjonen til å finne ut av. Senterpartiets forslag om å i alle fall undersøke saken, ble raskt nedstemt.

Annonse

Tiltaket er foreslått finansiert gjennom disponering av posten «aktivitetstilpasning». For det første er det slik at inndekningen på 27 millioner gjennom posten «aktivitetstilpasning» allerede er delvis brukt opp. For det andre er det all grunn til å tro at kjøp av 24 plasser vil koste vesentlig mer enn 27 millioner i årlig kostnad. 34 millioner er et svært nøkternt, men mer realistisk anslag.

I tillegg sier forslaget at det skal gjennomføres kjøp av ytterligere 30 plasser fra 2027, gjennom en anbudsprosess. Disse plassene skal altså kjøpes fra et privat sykehjem som ikke er bygd, og heller ikke engang planlagt bygd enda. Noen garanti for at disse 30 plassene vil finnes i Øvre Eiker kommune i 2027, er derfor umulig å gi.

Vi kan sannsynligvis ende opp med å måtte kjøpe disse plassene i en annen kommune. Er du gammel, med skrantende helse og går med en drøm om å ende dine dager på et sykehjem i Jevnaker, vel, da er det godt mulig du får drømmen oppfylt med dagens politiske posisjon ved roret.

Det er også slik at private sykehjem hurtig kan endre eiere, eller til og med stenge. Dette kan føre til usikkerhet for beboere og pårørende, for ikke å snakke om kommunen. Kommunale sykehjem har en mer stabil drift og er mindre utsatt for slike endringer.

Som om dette ikke er ille nok, foreslås det også å redusere investeringsbudsjettet til oppgradering og utvikling av Eikertun med hele 225 millioner kroner, til skarve fem millioner i 2027. En så voldsom forskyving av utbygging vil få store konsekvenser for blant annet kjøkkenet på Eikertun.

Kjøkkenet sliter allerede i dag med å imøtekomme kravene fra mattilsynet, og driver delvis på dispensasjon. Ved en trenering av utbygging, betyr dette at kjøkkenet vil stå i reell fare for å bli stengt i løpet av de fire neste årene, med det resultat at Eikertun kan måtte kjøpe «ferdigmat», vakuumpakket fra et storkjøkken langt unna.

Kjøkkenet på Eikertun holder svært høy kvalitet, og er kjent for å levere smakfull, næringsrik og variert kost til både pasienter og hjemmeboende. De ansatte der er også svært fleksible, og det er i dag veldig lett å bestille spesialkost til alle de pasienter som trenger og ønsker dette. At vi nå står i fare for å miste dette tilbudet er ikke annet enn svært beklagelig.

Hjelpemiddelutlånet er også et område hvor vi forventer høyere press de neste årene, både som en følge av flere eldre med behov for hjelpemidler, og fordi vi alle må påregne å bo hjemme lengre. Her var det tenkt at forbedring av tjenesten skulle sees i sammenheng med den planlagte utviklingen av Eikertun-området, hvor målet var å forbedre både oppbevaring, utlånskapasitet og logistikk. Dette vil nå vanskelig kunne gjennomføres, og det er grunn til å tro at vi ikke vil se vesentlige forbedringer av den «flaskehalsen» som hjelpemiddelutlån til dels har vært, og fortsatt er.

Saken handler også om kostnader. Vi vet den billigste plassen på Villa Skaar koster 1,4 millioner kroner i året. Dette tilsvarer snittet av hva en plass koster i det offentlige. I kommunal regi er alle faser for pleietrengende hensyntatt. Det er da rimelig å anta at det er høyere kostnader totalt sett ved kjøp av private plasser.

Kommunedirektøren har planlagt å utvide med åtte nye plasser på Eikertun, for å øke antallet sykehjemsplasser i tråd med innbyggernes behov. Vi tror det er bedre å utvide tilbudet på Eikertun, i stedet for å kjøpe private plasser. Vi har et flott sykehjem i kommunen, som kan utvides med flere plasser. Det er en mye bedre løsning for både innbyggere og for de ansatte, enn at det blir kjøpt plasser privat.

På Eikertun har vi korttidsplasser, lindrende avdeling og flere spesialfunksjoner som kan være viktige for alle på sykehjemmet, også de som har en langtidsplass. Når det gjelder ansatte i kommunen, jobber vi for at ansatte skal få tilbud om hel stilling.

Posisjonen legger altså opp til et løp for kjøp av plasser som ennå ikke er planlagt bygget. De plassene kan da i praksis måtte kjøpes i en annen kommune, og når vi står der i 2027, og det ikke er gjort en eneste forbedring av Eikertun, vil vi ikke ha noe annet valg enn å kjøpe de plassene, hvor enn de måtte være. Det eneste vi kan si med sikkerhet er at konkurransen om plasser må antas å bli høy, da heller ikke kommunen rundt oss vil ha mulighet til å møte behovet.

Vi er av den klare oppfatning at posisjonens forslag bør trekkes, og at Eikertun-området må utvikles som skissert i tidligere mulighetsstudier og saker.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt i Øvre Eiker

Del:
Annonse