21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hans Kristian Sveaas forklarer her forslagene i budsjettet for Øvre Eiker.

Posisjonen forklarer: Budsjettforslag i trange tider

MENINGER: Senterpartiets gruppeleder har i pressen kommet med noen budsjettbetraktninger, naturlig nok med fokus på egne forslag, men også med kommentarer rundt flertallspartienes forslag, som ikke kan anses å være «helt innafor».
Annonse

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 og perioden 2024-2027 er særdeles stramt med lite økonomisk handlingsrom. Det er flere grunner til dette; regjeringen kompenserer ikke fullt ut for lønnstigning, sterk prisstigning påvirker også kommuneøkonomien og økte renter svir betydelig.

Renter og avdrag er i løpet av få år nær fordoblet og spiser således av driftsmidlene. Kommunen har stort investeringsbehov som raskt vil forverre denne situasjonen. For posisjonspartiene har det vært viktig å finne noe rom der behovet er mest påtrengende, samtidig som vi forsøker å redusere og forskyve investeringsbehovet.

Annonse

I dagens situasjon er det lite rom for økning av driftsbudsjettet. Likevel har vi funnet rom for 2,4 millioner til skole, i tillegg til de fem millionene som budsjettforslaget styrker sektoren med. Vi fant også rom for 200.000 kroner til lærebøker.

I samarbeid med Kiwanis bevilges 200.000 kroner (+ 100 000 kroner fra Kiwanis) til et behovsprøvet aktivitetskort for barn og unge slik at de gis mulighet for å delta i aktiviteter og opplevelser uten kostnad.

Vi foreslo at levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonen fortsatt skulle være gratis. Det blir således litt merkelig at Senterpartiets gruppeleder klager over at vi ikke støttet deres forslag om inntil tre gratis tømminger i året. Vårt forslag er faktisk bedre for innbyggerne og fjerner behovet for kostbart kontrollsystem.

Vi ga økte midler til vedlikehold av kommunale bygg, og midler til fullføring av barnehageprosjektet i Ormåsen.

Opposisjonen la frem sine forslag, mange av dem var gode, men det var begrenset hvor mange vi kunne støtte, av økonomiske grunner. Når bunnlinjen på kommunebudsjettet nærmer seg null, må vi være ansvarlige og faktisk si nei til isolert sett gode tiltak. Vi støttet Senterpartiet både på tilskudd til grendeutvalg, urnelund ved Fiskum kirke, forsøk med skolehage ved et par skoler og på en del verbalforslag. På samme måte støttet vi en rekke verbalforslag fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt, samt deres forslag om 100.000 kroner for å igangsette møteplass for eldre.

For å bedre vårt økonomiske handlingsrom ble kommunedirektørens omstillingsplan vedtatt på de fleste områder. Samtidig er det nødvendig å se kritisk på vårt investeringsbehov. Ny skole på Loesmoen med ny svømmehall er vedtatt og betyr store låneopptak.

Ett av våre mål i handlingsprogrammet er å opprettholde en sykehjemsdekning på 13,5 prosent av innbyggere over 80 år. Denne befolkningsgruppen vokser med 46 prosent frem mot 2030.Vi har derfor raskt behov for flere sykehjemsplasser. Vi kjøper allerede i inneværende år opptil 15 private plasser ( snitt pr. måned 8).

Vi foreslår å kjøpe 24 plasser ved Villa Skaar i Vestfossen i løpet av 2024, og ønsker opsjon på 30 ekstra plasser fra 2027 (krever utbygging). På det viset kan vi opprettholde tilbudet på dagens nivå frem til 2029.

Det betyr at vi kan forskyve, ikke avlyse, en investering på minst 300 millioner kroner til etter 2027. Slik reduseres renter og avdrag og gir rom for bedre tjenester.

Kostra og Statistisk Sentralbyrås tall for en institusjonsplass i Øvre Eiker var i 2022 (Revidert juni 23) 4.709 kroner. Det er relativt langt fra det Senterpartiets gruppeleder opplyste om – cirka 2.400 kroner pr. døgn. Villa Skaars døgnpris er fra 3.750 til 3.815 kroner.

Vi får altså raskere og billigere sykehjemsplasser ved å kjøpe privat i første omgang. Plassene kjøpes ved Villa Skaar i Vestfossen, slik at vi nettopp får garanti om en plass i egen kommune.

Så skal Eikertun planlegges videre, blant annet skal det vurderes å etablere en demenslandsby.

Flere langtids sykehjemsplasser vil frigjøre korttids- og rehabiliteringsplasser til den egentlige bruk, pasienter kan tas raskere hjem fra sykehus (kostnadsreduksjon) og aller viktigst – terskelen for å få sykehjemsplass blir ikke høyere.

Hans Kristian Sveaas

Felles gruppeleder for Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre.

Del:
Annonse